Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Izvorni znanstveni članak

 

Mohd Suhail1,2*, Mohd Faizul-Suhail2. Koncentracije malondialdehida i antioksidativnih vitamina iz krvi majke i pupkovine kod majki oboljelih od preeklampsije i zdravih majki. Biochemia Medica 2009;19(2):182-91.
 
1Odsjek za biokemiju Sveučilišta u Allahabadu, Allahabad, Indija
2Gradski centar za istraživanje i porodiljstvo, Allahabad, Indija
Corresponding author*: profmsuhail [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
 
Uvod: Cilj nam je bio odrediti odnos između peroksidacije lipoproteina i antioksidacijskog kapaciteta krvi majke i krvi iz pupkovine te ispitati razlikuju li se koncentracije malondialdehida i vitamina E, A i C u plazmi majke i pupkovine između trudnica oboljelih od preeklampsije i zdravih trudnica.
Metode: Usporedili smo oksidacijski i antioksidacijski sustav u krvi majke i krvi iz pupkovine kod dviju skupina majki i njihove novorođenčadi. Njihove su koncentracije malondialdehida (engl. malondialdehyde, MDA) i antioksidacijskih vitamina E, A i C u krvi određene i uspoređene, kako bi se procijenilo razlikuje li se prooksidacijski status majke s preeklampsijom od statusa u krvi iz pupkovine kod odgovarajućeg novorođenčeta.
Rezultati: Koncentracija MDA u plazmi majki s preeklampsijom bila je značajno viša (P < 0,001) nego kod kontrolne skupine, no njegova je koncentracija bila značajno niža u krvi iz pupkovine kod majki s preeklampsijom. Koncentracije MDA bile su značajno niže (P < 0,001) u plazmi iz pupkovine u usporedbi s koncentracijom u plazmi majke. Koncentracija vitamina E bila je niža u plazmi majki s težim oblikom preeklampsije (P = 0,048). Koncentracija vitamina A bila je statistički značajno niža (P = 0,009) u plazmi majki s preeklampsijom u usporedbi s kontrolnom skupinom. Zanimljivo je da nije bilo statistički značajne razlike u koncentracijama u krvi majke i krvi iz pupkovine kod bolesnica s težim oblikom preeklampsije. Međutim, u plazmi iz pupkovine, izmjerena je znatno niža koncentracija vitamina A nego u plazmi majke. Za razliku od vitamina E i A, koncentracija vitamina C u plazmi krvi iz pupkovine bila je znatno viša kod obiju skupina.
Zaključak: Pretpostavljamo da je antioksidacijski kapacitet krvi iz pupkovine dovoljan te da je placentalna barijera odgovarajuća za zaštitu fetusa od oksidacijskog oštećenja izazvanog oksidacijskim stresom kod majki s preeklampsijom. Stoga zaključujemo da je status oksidacijskog stresa u krvi novorođenčeta nizak u usporedbi s njegovim statusom kod pripadajuće majke s preeklampsijom. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ispitala strategija održavanja normalne koncentracije antioksidacijskih vitamina radi suzbijanja preeklampsije kod žena koje su u visokorizičnim skupinama.
Ključne riječi: majčina krv; krv iz pupkovine; malondialdehid; antioksidacijski vitamini; trudnoća; preeklampsija
 
Pristiglo: 10. studenoga 2008.                                                                                                     Prihvaćeno: 27. siječnja 2009.
 
Uvod
 
Antioksidacijski obrambeni mehanizmi tijela uključuju stanične i izvanstanične enzime te čistače slobodnih radikala (kao što su npr. vitamini C, E i A). Antioksidacijski kapacitet krvi iz pupkovine rezultat je cjelokupnog intrauterinog sustava. Genetička varijabilnost, oksidacijski stres u krvi majke i antioksidacijski kapacitet u krvi majke mogu promijeniti antioksidacijski kapacitet u krvi pupkovine. Nakon rođenja će povišeni oksidacijski stres rezultirati smanjenjem antioksidacijskog kapaciteta. Jednom kada se prekorači antioksidacijski kapacitet, tada se može očekivati povećanje koncentracije oksidacijskih produkata lipida, proteina i nukleinskih kiselina, što rezultira oštećenjem tkiva. Kliničke manifestacije bolesti uzrokovanih radikalima kisika, ovise o ravnoteži između oštećenja tkiva i njegove obnove. Naš je cilj bio utvrditi povezanost između lipidne peroksidacije i antioksidacijskog kapaciteta krvi majke, odnosno krvi iz pupkovine, te ispitati ima li krv iz pupkovine, zahvaćena bolešću koju uzrokuju kisikovi radikali, različit ukupni antioksidacijski kapacitet od krvi bez preeklampsije, poremećaja kojeg karakterizira visoki krvni tlak uzrokovan trudnoćom (≥ 140 mmHg sistolički i / ili ≥ 90 mmHg dijastolički), prva pojava proteinurije (≥ 300 mg proteina/dan) i edem koji se pojavljuje u drugoj polovini trudnoće.
Neki autori izvještavaju o značajno povišenoj koncentraciji malondialdehida (engl. malondialdehyde, MDA) u krvi iz pupkovine kod odgovarajuće majke s preeklampsijom (1,2), drugi pak govore o sniženju koncentracije (3) ili promjeni koja nije statistički značajna (4), dok Karabulut i sur. (5) iz svojih rezultata zaključuju da je došlo do povišenja koncentracije MDA i u krvi majke i u krvi iz pupkovine kod majki s preeklampsijom za razliku od zdravih majki. Tijekom normalne trudnoće nekoliko je istraživanja ukazalo na niže koncentracije vitamina A i E u krvi iz pupkovine (6,7), no Kanishtha i sur. (8) izvještavaju o povišenoj koncentraciji vitamina A u plazmi iz pupkovine. Postoje izvješća (9,10) koja bilježe značajno višu koncentraciju vitamina E u krvi iz pupkovine kod majki s preeklampsijom, dok druga (2) izvještavaju o značajno nižoj koncentraciji vitamina E u serumu iz pupkovine u usporedbi s krvi majki s preeklampsijom. Slično tome postoje i proturječnosti oko koncentracije vitamina C u krvi iz pupkovine majki s preeklampsijom. Neki autori (12,13) izvještavaju o povišenoj koncentraciji vitamina C u plazmi majki s preeklampsijom za razliku od niskih koncentracija u krvi iz pupkovine (12,13), dok drugi (14) izvještavaju o nepromijenjenoj koncentraciji vitamina C kod majki s preeklampsijom.
Proturječnosti ovih izvješća navele su nas na ovo istraživanje, kako bismo razumjeli i objasnili povećava li se ili smanjuje ukupni antioksidacijski kapacitet tijekom preeklampsije. Nadalje, slažemo se s Chappellom i suradnicima (15) da postoji potreba za većim, multicentričnim ispitivanjem kako bi se (a) izmjerile koncentracije biljega oksidacijskog stresa i antioksidanata, (b) propisala antioksidacijska terapija svim ženama s patološkim koncentracijama i (c) odredilo mogu li se te koncentracije poboljšati antioksidacijskom terapijom. Nedavno smo objavili naše rezultate na tom polju zajedno s učincima vitamina E i C (16,17).
Cilj ovog istraživanja bio je odrediti povezanost između peroksidacije lipoproteina i antioksidacijskog kapaciteta krvi majke/krvi iz pupkovine te ispitati razlikuju se koncentracije MDA, vitamina E, A i C u majčinoj plazmi i plazmi iz pupkovine između skupine trudnica s preeklampsijom i skupine zdravih trudnica.
 
Materijali i metode
Ispitanici
U ispitivanje su bile uključene trudnice (N = 21) s normalnim krvnim tlakom i trudnice s teškim oblikom preeklampsije (N = 21), primljene u našu bolnicu, od kojih su neke bile na liječenju, neke nisu, a neke su s uputnicom upućene iz privatne prakse i centara primarne zdravstvene zaštite. Ispitanice obiju skupina nisu dobile nikakve multivitaminske dodatke prehrani. Sve su ispitanice bile unutar raspona od 18-34 godine starosti. Trudnice s preeklampsijom imale su krvni tlak ≥ 160/110, izlučivanje proteina mokraćom > 0,8 g/24 sata, te edem. Istraživanje je provedeno uz prethodno odobrenje lokalnog etičkog odbora. Sve su ispitanice pismenim putem dale svoj informirani pristanak te su im prije samog ispitivanja detaljno objašnjeni ciljevi istraživanja. Kliničkim su pretragama i uvidom u anamnezu ispitanica iz istraživanja isključene one koje puše, boluju od šećerne bolesti, od ishemijske bolesti srca, koje su pretrpile moždani udar, imaju poremećaj rada bubrega ili boluju od bilo kojeg drugog poremećaja poznatih etiologija slobodnih radikala.
Uzorci
Osoblje laboratorija vršilo je uzorkovanje majčine krvi tijekom poroda te krvi iz pupkovine odmah nakon poroda iz umbilikalne vene nakon rezanja pupčane vrpce. Svakoj je ispitanici uzeto 10 mL krvi i stavljeno u epruvete s natrij-heparinatom kao antikoagulansom; uzorci su pohranjeni na 4 °C do obrade. Postupak s uzorcma krvi majke i krvi iz pupkovine bio je identičan, svi su uzorci obrađeni unutar 20 sati od uzorkovanja i uzorci plazme pohranjeni su na -70 °C do određivanja koncentracije vitamina. Prije pohranjivanja svim je uzorcima plazme dodan jednak volumen metafosforne kiseline (10%), kako bi se plazma deproteinizirala i tako stabilizirala koncentracija vitamina C.
Proizvođači za sve potrebne reagense bili su E. Merck (Mumbai, Indija), BDH ili SISCO Chemicals (Mumbai, Indija).
Metode
Određivanje lipidne peroksidacije
Kvantifikacija lipidne peroksidacije izvršena je prema metodi Jaina i suradnika (18). Za određivanje koncentracije malondialdehida (MDA) kao reaktivne supstance tiobarbiturne kiseline (TBARS) korišteno je 0,2 mL sedimenta eritrocita. Alikvoti od 0,2 mL dobro su pomiješani s 0,8 mL otopine puferirane fosfatom (pH 7,4) i 25 μL otopine butil-hidroksitoluena. Nakon dodavanja 0,5 mL tridesetpostotne triklorocetne kiseline, uzorci su stavljeni na dva sata u ledenu kupku te su nakon toga 15 minuta centrifugirani na 2000 g i 25 °C. 1 mL supernatanta pomiješano je s 75 μL 0,1 M EDTA i 250 μL jednopostotne tiobarbiturne kiseline u 0,05 M NaOH i ostavljeno 15 minuta iznad kipuće vode. Nakon što se ta smjesa ohladila na sobnu temperaturu, izmjerena je absorbancija na 532 nm. Koncentracija MDA izražena je kao nmol/g Hb.
Linearnost postignuta za koncentraciju MDA imala je raspon od 0,2-6 µmol/L, postotak točnosti/iskorištenja bio je 90-95%, koeficijent varijacije (CV) bio je 5% (unutar serije) i 12% (iz dana u dan). Granice detekcije (engl. limit of detection, LOD) i granice kvantifikacije (engl. limit of quantification, LOQ) bile su 0,05 µmol/L i 0,09 µmol/L.
Određivanje koncentracije vitamina C u plazmi
Koncentracija vitamina C u plazmi izmjerena je metodom prema Jagota i Dani (19). Precipitirano je 0,2 mL plazme 5 minuta na ledu s 0,8 mL trikloroctene kiseline te nakon toga centrifugirano sljedećih 5 minuta na 1000 g. Ukupno je 0,5 mL supernatanta razrijeđeno destiliranom vodom u volumenu 2 mL. Uzorcima je dodano 200 μL reagensa Folin-Ciocalteau razrijeđenog u omjeru 1:10 destiliranom vodom i odmah pomiješano. Nakon 10 minuta spektrofotometrijski je izmjerena absorbancija na 760 nm. Koncentracije uzoraka uspoređene su sa standardnim uzorcima askorbinske kiseline pripremljenim u destiliranoj vodi.
Linearnost određena za koncentracije vitamina C je bila u rasponu od 2-40 mg/mL, postotak točnosti/iskorištenja bio je 93-100%, CV je iznosio 2,5% (unutar serije) i 4,5% (iz dana u dan). LOD je bila 0,5 mg/L i LOQ 1 mg/L.
Određivanje koncentracije vitamina A u plazmi
Koncentracija vitamina A u plazmi odredila se prema postupku Sobela i Snowa (20), 1 mL 95%-tnog etanola dodano je 1 mL plazme i laganim je potresanjem promiješan sadržaj epruvete. Dodano je 2 mL analitičkog reagensa benzina te se sadržaj epruvete miješao 10 minuta. Nakon miješanja sadržaj je centrifugiran oko 30 sekundi. Supernatant benzina usisan je i stavljen u epruvetu. S drugih 2mL benzina i mućkanjem u trajanju od samo 5 minuta ponovljen je postupak ekstrakcije. Ekstrakt je dobiven isparavanjem u kupelji na 40-50 °C i puštanjem struje dušika preko smjese. Kako bi se iz suhog ekstrakta napravila otopina, suhi je ekstrakt otopljen u 1 mL kloroforma. Dodano je 4 mL glicerol-dehidrogenaze (GDH). Otopine s kloroformom i GDH su pomiješane te je nakon 2 minute izmjerena apsorbancija prvo na 550 nm, a kao slijepa proba upotrijebljena je otopina 4 mL GDH i 1 mL kloroforma.
Linearnost određena za koncentracije vitamina A bila je u rasponu od 50-1200 µg/L, postotak točnosti/iskorištenja bio je 87-96%, vrijednosti CV bile su 7,5% (unutar serije) i 10,8% (iz dana u dan). LOD je bila 9 µg/L, a LOQ 20 µg/L.
Određivanje koncentracije vitamina E u plazmi
0,8 mL plazme pipetirano je u epruvetu te je dodan jednak volumen pročišćenog apsolutnog etanola za precipitaciju proteina. Sastojci su odmah dobro izmiješani. Nakon toga je u epruvetu dodano 0,8 mL ksilena te je sadržaj promiješan minimalno 30 sekundi i centrifugiran 5-10 minuta na 1000 g. Nakon centrifugiranja gornji je sloj ksilena, koji sadrži ekstrahiran tokoferol, premješten medicinskom kapaljkom u malu epruvetu. Kako bi se spriječilo isparavanje epruvete su prekrivene parafilmom. U epruvetu s 0,2 mL 4,7-difenil-1, 10-fenantrolina (batofenantrolina, BA) dodano je 0,4 mL ekstrakta ksilena iz plazme. Dodano je 0,2 mL željezo (III)-klorida te nakon toga 0,2 mL ortofosforne kiseline. Nakon svakog dodavanja reagensa sadržaj epruvete dobro je izmiješan. Redoslijed dodavanja reagensa izuzetno je važan. Absorbancija je izmjerena spektrometrom na 536 nm nakon prilagodbe instrumenta na nultu absorbanciju slijepom probom (pripremljenom s 0,4 mL ksilena umjesto ekstrakta ksilena iz plazme).
Linearnost određena za koncentracije vitamina E bila je u rasponu od 0,8-20 mg/L, postotak točnosti/iskorištenja bio je 85-90%, vrijednosti CV bile su 6% (unutar serije) i 11% (iz dana u dan). LOD je bila 0,4 mg/L, a LOQ 0,6 mg/L. Koncentracija vitamina E izražena je kao µmol/L (21).
Statistička analiza
Za analizu podataka različitih parametara korišten je programski paket SPSS, verzija 15.0, za operacijski sustav Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, SAD). Vrijednosti parametara u obje vrste uzoraka između normotenzivnih trudnica i trudnica sa preeklampsijom uspoređene su t-testom. Vrijednosti parametara u parovima majčine plazme i odgovarajuće krvi iz pupkovine uspoređene su parnim t-testom. Vrijednosti P ≤ 0,05 smatrane su statistički značajnima. Vrijednosti su izražene kao postotak i srednja vrijednost ± standardna devijacija.
 
Rezultati
 
Usporedili smo parametre oksidacijskog i antioksidacijskog sustava u krvi majke i u krvi iz pupkovine kod dviju skupina majki i njihove novorođenčadi. Skupina A je uključivala 21 normotenzivnu trudnicu, bez komplikacija (kontrolna skupina), a skupina B, 21 bolesnu trudnicu s preeklampsijom. Sve su trudnoće bile trudnoće s jednim plodom. U skupini A bile su tri, a u skupini B četiri operacije carskog reza, a sve zbog produljenog poroda. Značajke obiju skupina prikazane su u Tablici 1.
 
Tablica 1. Značajke skupina ispitanika
 
 
Srednje vrijednosti parametara u majčinoj krvi i odgovarajućoj krvi iz pupkovine kod normotenzivne skupine majki i skupine majki s preeklampsijom prikazane su u Tablici 2.
 
Tablica 2. Koncentracija malonaldehida, vitamina E, A i C u plazmi majke i odgovarajućoj plazmi iz pupkovine kod normotenzivne skupine te skupine s preeklampsijom
 
 
Koncentracija MDA u plazmi majki s preeklampsijom je 30,6% viša nego kod kontrolne skupine. Nije nađena statistički značajna razlika između koncentracija u krvi majke i krvi iz pupkovine u kontrolnoj skupini. Koncentracija MDA u krvi majke kod skupine s preeklampsijom bila je statistički značajno viša (P < 0,001) u usporedbi s rezultatima kontrolne skupine. Međutim, koncentracija MDA u plazmi iz pupkovine kod skupine s preeklampsijom u usporedbi s krvi majke bila je statistički značajno niža (P < 0,001), kao što prikazuje Tablica 2.
Koncentracija vitamina E bila je niža u plazmi majki iz skupine s teškim oblikom preeklampsije u usporedbi s normotenzivnom skupinom, te je bila 9,4% niža nego u kontrolnoj skupini. U plazmi iz pupkovine izmjerena koncentracija je bila statistički značajno niža (P < 0,001) kod obje skupine.
Koncentracija vitamina A bila je statistički značajno niža (P = 0,009) u plazmi majke u skupini s preeklampsijom u usporedbi s normotenzivnom skupinom. Zanimljivo je da nije bilo statistički značajne razlike između koncentracija u krvi majke i krvi iz pupkovine kod skupine s teškim oblikom preeklampsije. Međutim, koncentracija vitamina A u plazmi iz pupkovine bila je statistički značajno niža u usporedbi s koncentracijama u plazmi majke. Tablica 2. prikazuje varijacije srednjih vrijednosti za obje skupine.
Suprotno vitaminima A i E, koncentracija vitamina C u plazmi iz pupkovine uzeta od obiju skupina bila je statistički značajno viša (P < 0,001) u usporedbi s odgovarajućom plazmom majke. Njegove su koncentracije bile statistički značajno niže (P = 0,004) u plazmi majke kod skupine s preeklampsijom u usporedbi s normotenzivnom skupinom, no u plazmi iz pupkovine kod skupine s preeklampsijom koncentracija je bila statistički značajno viša (P < 0,001). Koncentracija vitamina C bila je statistički značajno viša (P < 0,001) u krvi iz pupkovine kod normotenzivne skupine nego kod skupine s preeklampsijom.
 
Rasprava
 
Kumulativni rezultati iz prošlih godina, zajedno s našim rezultatima, pokazuju da se biokemijska neravnoteža kod preeklampsije događa s povećanim oksidacijskim stresom te nedovoljnom antioksidacijskom zaštitom (16,17,22). Antioksidacijski obrambeni sustav uključuje antioksidanse koji cijepaju lance kao što su vitamin C i vitamin E te antioksidacijske enzime. Antioksidansi topivi u mastima, od kojih je vjerojatno najvažniji vitamin E (23), vežu radikale na membranama i na lipoproteinskim česticama te su ključni u prevenciji lipidne peroksidacije. Antioksidansi topivi u vodi izravno vežu radikale prisutne u vodenom odjeljku. Vitamin C ili askorbat najvažniji je antioksidans topiv u vodi (24). Dobro je poznato da postoji sinergija između vitamina C i E. Ta interakcija između vitamina C i E potvrđena je i in vivo (25) u radovima koji izvještavaju da se uzimanjem askorbinske kiseline kao dodatka prehrani kod zdravih odraslih osoba povećavaju koncentracije askorbinske kiseline i α-tokoferola (standardizirano prema lipidima), a da je uzimanje α-tokoferola povezano s povišenom koncentracijom askorbinske kiseline u plazmi kao i višom koncentracijom vitamina E.
Naši su rezultati pokazali statistički značajno nižu koncentraciju vitamina E u plazmi iz pupkovine u usporedbi s rezultatima iz odgovarajuće plazme majke kod skupine s preeklampsijom, što se slaže s rezultatima drugih istraživanja (12). Isto se tako naši rezultati, vezani za statistički značajno niže koncentracije vitamina A u plazmi iz pupkovine normotenzivne skupine, slažu s rezultatima drugih istraživanja (6,7,11), no nismo našli značajnu promjenu u skupini s preeklampsijom između plazme majke i plazme iz pupkovine. Zanimljive smo rezultate dobili promatrajući koncentracije vitamina C, koje su bile statistički značajno više u plazmi iz pupkovine kod obje skupine (normotenzivne i skupine s preeklampsijom), što se također slaže s rezultatima drugih istraživanja (6,12). Međutim, statistički značajno niža (P < 0,001) koncentracija u skupini majki s preeklampsijom može se objasniti visokom koncentracijom MDA koji je vjerojatno potrošio više vitamina C, što je rezultiralo nižom koncentracijom vitamina C.
MDA, produkt lipidne peroksidacije inducirane reaktivnim kisikovim spojevima (engl. reactive oxygen species, ROS), u čvrstoj je uzajamnoj vezi sa stupnjem lipidne peroksidacije (16,26). Naši rezultati pokazali su 30,6% višu koncentraciju MDA kod skupine s preeklampsijom, nego u plazmi majki u normotenzivnoj skupini. Ranije se izvještavalo (27) da posteljica trudnice s preeklampsijom sadrži više MDA nego posteljica zdrave trudnice. Međutim, izmjerili smo 17,6% nižu koncentraciju MDA u plazmi iz pupkovine u usporedbi s odgovarajućom plazmom majki, što bi moglo biti povezano s pojačanim uzimanjem vitamina C. Ovi rezultati koncentracije MDA slažu se s rezultatima iz naših prijašnjih izvješća (16) te izvješća drugih autora (1,2,5).
Kao što je to već prije spomenuto, antioksidacijske aktivnosti plazme progresivno se mijenjaju tijekom trudnoće. Antioksidacijski vitamini svojom sposobnošću stabiliziranja visoko reaktivnih slobodnih radikala djeluju kao prva linija obrane protiv slobodnih radikala i lipidne peroksidacije. Vitamini E (α-tokoferol) i C na različit način doprinose stvaranju antioksidacijskog potencijala; dok je vitamin E veliki antioksidans topiv u lipidima u staničnoj membrani, vitamin C je važan antioksidans topiv u vodi. Antioksidansi mogu djelovati i sinergijski, na primjer kada vitamin C stvara α-tokoferol iz radikala tokoferola (28) taj „žrtveni“ antioksidans djeluje više tako da pohrani vitamin E nego da ga samoobnavlja (24). Pretpostavlja se da je važna uloga vitamina C kod preeklampsije u tome da promjene njegove koncentracije mogu utjecati na podložnost vaskularnog endotela toksičnosti kisika (29). Stoga naše istraživanje koncentracije vitamina C može poslužiti kao način procjene ukupnog kapaciteta antioksidansa koji cijepaju lance u sprječavanju lipidne peroksidacije u plazmi i moglo bi u ograničenom opsegu biti važno kod procjene učinkovitosti potencijalnog antioksidacijskog obrambenog sustava.
U našem smo prethodnom istraživanju zaključili da su antioksidacijski dodaci prehrani kod žena s rizikom od preeklampsije povezani s poboljšanom antioksidativne aktivnosti, te da se uzimanjem vitamina C i E mogu kontrolirati neki važni biološki pokazatelji tijekom razvoja preeklampsije (17). Sadašnji se rezultati slažu s rezultatima iz prošlog istraživanja o ulozi vitamina C i E kod teškog oblika preeklampsije. Zaključujemo da postoji neravnoteža između lipidne oksidacije i koncentracije antioksidacijskih vitamina tijekom trudnoće, što je češće kod težeg oblika preeklampsije. Ukupni oksidacijski status u plazmi iz pupkovine kod obiju je skupina gotovo identičan. Stoga je vjerojatnije da će majka s preeklampsijom prije doživjeti oksidacijski stres nego njeno novorođenče. Pretpostavljamo da je antioksidacijski kapacitet krvi iz pupkovine dovoljan i da placentalna barijera pruža odgovarajuću zaštitu fetusa od oksidacijskog oštećenja zbog povećanog oksidacijskog stresa kod majki s preeklampsijom. Stoga zaključujemo da je status oksidacijskog stresa u krvi novorođenčeta nizak u usporedbi sa statusom kod njegove majke s preeklamsijom. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se istražile strategije očuvanja normalnih koncentracija antioksidacijskih vitamina u zaštiti od preeklampsije kod žena s visokim rizikom od te bolesti.
 
Zahvala
 
Zahvaljujemo bolesnicama naše bolnice koje su dobrovoljno dale krv potrebnu za ovaj projekt. Autori zahvaljuju i dr. Safia Suhail, liječniku ginekologu iz nadslužbe koji je sudjelovao u prikupljanju i odabiru ispitanika. Također zahvaljujemo i medicinskom osoblju bolnice na njihovoj pomoći u skupljanju i pohranjivanju uzoraka krvi.
 
Literatura
 
 1.   Biri A, Buzkurt N, Turp A, Kavutcu M, Himmetoglu O, Durak I. Role of oxidative stress in intrauterine growth restriction. Gynecol Obstet Invest 2007;64:187-92.
 2.   El-Bana SM, El-Din AE, Isamil ZA. Fetal and maternal oxidative stress in normal and abnormal pregnancies. Ain Shams Med J 2001;52:421-31.
 3.   Orhan H, Onderoglu L, Yücel A, Sahin G. Circulating biomarkers of oxidative stress in complicated pregnancies. Arch Gynecol Obstet 2003;267:189-95.
 4.   Tastekin A, Ors R, Demircan B, Saricam Z, Ingee M, Akay, F. Oxidative stress in infants born to preeclamptic mothers. Ped Intl 2005;47: 658-62.
 5.   Karabulut AB, Kafkasli A, Burak F, Gozukara EM. Maternal and fetal plasma adenosine deaminase, xanthine oxidase and malondialdehyde levels in preeclampsia. Cell Biochem Func 2004;23:279-83.
 6.   Scaife AR, McNeill G, Campbell DM, Martindale S, Devereux G, Seaton A. Maternal intake of antioxidant vitamins in pregnancy in relation to maternal and fetal plasma levels at delivery. British J Nutr 2006;95:771-8.
 7.   Bolisetty S, Naidoo D, Lui K, Koh THHG, Watson D, Montgomery R, Whitehall J. Postnatal changes in maternal and neonatal plasma vitamins and the influence of smoking. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002;86:F36-F40.
 8.   Kanishtha A, Arun D, Nanak P, Onkar K. Factors affecting serum vitamin A levels in matched-cord pairs. Ind J Paed 2008;75:443-6.
 9.   Kristin B, Harsem Nina H, Staff Anne C. Oxidative Stress and Antioxidant Status in Fetal Circulation in Preeclampsia. Ped Res 2006; 60:560-4.
10.   Bowen RS, Moodley J, Dutton MF, Theron AJ. Oxidative stress in preeclampsia. Acta Obstetricia et Gynecologica Sacandinavica 2001;80:719-25.
11.   Kim YH, Kim CH, Cho MK, Kim KM, Lee SY, Ahn BW, et al. Total peroxyl radical-trapping ability and anti-oxidant vitamins of the umbilical venous plasma and the placenta in pre-eclampsia. J Obstet Gynaecol Res 2006;32:32-41.
12.   Bayadasa G, Karatasb F, Gursuc MF, Bozkurtd HA, Ilhanc N, Yasara A, Canatanc H. Antioxidant vitamin levels in term and preterm infants and their relation to maternal vitamin status. Arch Med Res 2002;33:276-80.
13.   Noyan T, Güler A, Sekeroğlu MR, Kamaci M. Serum advanced oxidation protein products, myeloperoxidase and ascorbic acid in pre-eclampsia and eclampsia. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2006;46:486-91.
14.   Mutlu Turkoğlu U, Ademoğlu E, Ibrahimoğlu L, Aykac Toker G, Uysal M. Imbalance between lipid peroxidation and antioxidant status in preeclampsia. Gynecol Obstet Invest 1998;46:37-40.
15.   Chappell LC, Seed PT, Kelly FJ, Briley A, Hunt BJ, Charnock-Jones DS, et al. Vitamin C and E supplementation in women at risk of preeclampsia is associated with changes in indices of oxidative stress and placental function. Am J Obstet Gynecol 2002;187:777-84.
16.   Suhail M, Faizul-Suhail M, Hina K. Alterations in antioxidant and pro-oxidant balance in preeclampsia. Impact on Erythrocyte Osmotic fragility. Biochemia Medica 2008;18:331–41.
17.   Suhail M, Faizul-Suhail M, Hina K. Role of Vitamins C and E in regulating Antioxidant and Pro-oxidant Markers in Preeclampsia. J Clin Biochem Nutr 2008;43:210-20.
18.   Jain SK, McVie R, Duett J, Herbst JJ. Erythrocyte membrane lipid peroxidation and glycosylated hemoglobin in diabetes. Diabetes 1989;38: 1539-43.
19.   Jagota SK, Dani HM. A new colorimetric technique for the estimation of vitamin C using Folin phenol reagent. Anal Biochem 1982;127:178-82.
20.   Sobel AE, Snow SD. The estimation of serum vitamin A with activated glycerol dichlorohydrin. J Biol Chem 1947;171:617-32.
21.   Fabianek J, Defilippi J, Rickards T, Herp A. Micromethod for Tocopherol Determination in Blood Serum. Clin Chem 1968;14:456-62.
22.   Wang Y, Walsh SW. Placental mitochondria as a source of oxidative stress in pre-eclampsia. Placenta 1998;19:581-6.
23.   Lowe DT. Nitric oxide dysfunction in the pathophysiology of preeclampsia. Nitric Oxide 2000;4,441-58.
24.   Aydin A, Benian A, Modazli R, Uloda S, Uzun H, Kaya S. Plasma malondialdehyde, superoxide dismutase, sE-selectin, fibronectin, endothelin-1 and nitric oxide levels in women with preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;113:21-5.
25.   Niki E, Saito T, Kawakami A, Kamiya Y. Inhibition of oxidation of methyl linoleate in solution by vitamin E and vitamin C. J Biol Chem 1984;259:4177-82.
26.   Vanderlelie J, Venardos K, Clifton VL, Gude NM, Clarke FM, Perkins AV. Increased biological oxidation and reduced anti-oxidant enzyme activity in pre-eclamptic placentae. Placenta 2005;26:53-8.
27.   Walsh SW, Wang Y. Deficient glutathione peroxidase activity in preeclampsia is associated with increased placental production of thromboxane and lipid peroxides. Am J Obstet Gynecol 1993;169:1456-61.
28.   Schiff E, Friedman SA, Stampfer M, Kao L, Barrett PH, Sibai BM. Dietary consumption and plasma concentrations of vitamin E in pregnancies complicated by preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1996; 175:1024–8.
29.   Agarwal A, Gupta S, Sharma RK. Role of oxidative stress in female reproduction. Reprod Biol Endocrinol 2005;3:28.