Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Izvorni stručni članak

 
Slavica Dodig1, Ulrich Kragh-Hansen2, Lorenzo Minchiotti3, Matko Dodig4, Sonja Grgić5, Bojan Benko6. Kvaliteta slika elektroforeze i izoelektričnog fokusiranja komprimiranih primjenom JPEG i JPEG2000. Biochemia Medica 2007;17(2):220-30.
1 Odjel za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku, Dječja bolnicaSrebrnjak”, Zagreb, Hrvatska
2 Zavod za medicinsku biokemiju, SveučilišteAarhus”, Aarhus, Danska
3 Zavod za biokemijuA. Castellani”, SveučilištePavia, Pavia, Italija
4 T-Mobile, Zagreb, Hrvatska
5 Fakultet elektrotehnike i računarstva, SveučilišteuZagrebu, Zagreb, Hrvatska
6 Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
 
*Adresa za dopisivanje: slavica [dot] dodig [at] zg [dot] t-com [dot] hr
 
Sažetak
Cilj: Za potrebe telepatologije mora se pri prijenosu zadržati visoka kvaliteta svih elemenata slike. Cilj je ovog rada bio komprimirati slike uzoraka elektroforeze i izoelektričnog fokusiranja algoritmima JPEG (engl. Joint Photographic Expert Group) i JPEG2000 te procijeniti kvalitetu komprimiranih slika prije i poslije elektronskog prijenosa.
Metode: Skenogrami uzoraka elektroforeze serumskih proteina bolesnika s albuminom Zagreb i izoelektričnog fokusiranja albumina bolesnika s albuminom Krapina te fotografirani skenogram izoelektričnog fokusiranja odabrani su za istraživanje. Svaka je slika komprimirana u osam stupnjeva (od 3,0 bpp (engl. bitperpixel, bit po pikselu) do 0,1 bpp) primjenom kompresijskih postupnika JPEG i JPEG2000. Sve slike (N = 51), komprimirane i nekomprimirane, poslane e-poštom, procjenjivalo je osam medicinskih biokemičara: šest iz Hrvatske, jedan iz Italije i jedan iz Danske. Kvaliteta slika vrednovana je i objektivnim mjerilima kvalitete slika, tj. PSNR (engl. Peak-Signal-to-Noise-Ratio, omjer vršnog signala i šuma), SNR (engl. Signal-to-Noise-Ratio, omjer signala i šuma), OQF (engl. OptimizedQualityFactor, optimirani činitelj kvalitete) i MSE (engl. MeanSquaredError, glavna kvadratna pogreška).
Rezultati: Subjektivnim ocjenjivanjem sve su slike komprimirane algoritmom JPEG2000 ocijenjene kao izvrsne. Protivno tome, kompresijom JPEG pri kompresijama od 0,1 bpp slike su ocijenjene kao potpuno neupotrebljive, kompresijom od 0,2 bpp ocijenjene su kao dobre ili umjereno nejasne, a slike komprimirane od 0,3 do 3,0 bpp ocijenjene su kao izvrsne. Vrijednosti PSNR i SNR kod kompresije JPEG od 0,3 bpp bile su sukladne vrijednostima PSNR i SNR kod kompresije JPEG2000 od 0,1 bpp.
Zaključak: Nakon elektronskog prijenosa subjektivna ocjena kvalitete slika komprimiranih algoritmom JPEG2000 od 0,1 do 3,0 bpp, te slika komprimiranih algoritmom JPEG od 0,3 do 3,0 bpp bila je jednaka kvaliteti izvornih slika.
Ključne riječi: JPEG, JPEG2000, kompresija slika, analiza slika, telemedicina, elektroforeza, izoelektrično fokusiranje
Pristiglo: 15. siječnja 2007.                                                                                               Prihavaćeno: 4. srpnja 2007.
 
 
Uvod
Telemedicina, koja je udružila dvije specijalnosti, tj. medicinu i telekomunikacije, omogućila je brzi elektronski prijenos laboratorijskih slika (engl. store-and-forward telemedicine) u svrhu postavljanja primarne dijagnoze, dobivanje drugog mišljenja specijalista, u svrhu profesionalne izobrazbe i usavršavanja, dugotrajne pohrane podataka u digitalnom obliku, te za potrebe video-konferencija (tj. interaktivna primjena u realnom vremenu) (1). Slike se u laboratorijskoj medicini obično prenose kao slike snimljene digitalnom kamerom, a u zadnje vrijeme kao slike dobivene mikroskopima s digitalnom opremom. Digitalizirane slike moraju imati veliku razlučivost (2,3). U složenom procesu digitalizacije, kompresije i elektronskog prijenosa slike, kvaliteta izvorne slike mora biti u cijelosti očuvana. Kako se kompresijom ne bi izgubila visoka razlučivost izvorne slike, moraju se primijeniti kvalitetni algoritmi za kompresiju slike uz veliki kapacitet telefonske mreže (4). JPEG (engl. Joint Photographic Expert Group) je zajedničko ime za radnu skupinu koja je razvila postupak kompresije mirnih slika. Razvoj, vrednovanje i standardizacija trajali su od 1982. do 1987. godine, a 1992. godine JPEG skupina je dovršila opis postupka za kompresiju fotografija sa i bez gubitaka (engl. lossyandlossless) koji je prihvaćen kao međunarodni standard (5). JPEG2000 je novi međunarodni standard temeljen na tehnologiji wavelet (6). Algoritam JPEG 2000 može u cijelosti ili djelomično kodirati datoteke bez gubitaka, pa je pogodan za obradu medicinskih slika (6). Bez obzira koji se kompresijski algoritam primjenjuje, važno je ocijeniti do kojeg se stupnja slika može komprimirati, a da ne izgubi na kvaliteti koja je nužna za njezino vrednovanje (7). Kvaliteta slike ocjenjuje se subjektivnim i objektivnim mjerilima.
Cilj je ovog rada bio komprimirati slike uzoraka elektroforeze i izoelektričnog fokusiranja algoritmima JPEG i JPEG2000 te procijeniti kvalitetu komprimiranih slika prije i poslije elektronskog prijenosa. Slike elektroforeze i izoelektričnog fokusiranja bile su upotrijebljene u multicentričnoj evaluaciji bolesnika s bisalbuminemijom.
 
Materijali i metode
Dobivanje digitalnih slika i kompresija
Tri su slike odabrane za ispitivanje: skenogram elektroforeze serumskih proteina na celogelu bolesnika s albuminomZagreb (Slika 1.A1), dva uzorka izoelektričnog fokusiranja albumina Krapina na poliakrilamidu (Slika 1.B1), te fotografija uzoraka izoelektričnog fokusiranja albumina sa standardima na poliakrilamidu (Slika 1.C1). Slike su korištene u elektronskom dopisivanju pri objavljivanju rezultata istraživanja dvostruke albuminemije (8,9). Razlučivost izvornih slika iznosila je 1199 dpi (slike 1.A i 1.B), odnosno 99 dpi (slika 1.C). Odabrane su slike skenirane (upotrebom plosnatog skenera) i potom pohranjene kao slike u računalu (veličina konvertiranih slika bila je 225–649 KB; broj elemenata 77–221 kilopiksela). Nakon pohrane, slike su konvertirane u 24-bit BMP (BMP je standardni grafički format za MS Windows; obično se primjenjuju mape s razlučivošću 24 bita po pikselu jer za polikromatske slike daje bolju kvalitetu izvorne slike) i komprimirane pomoću edukacijskog programa VCDemo, version 5.03 (10). Pri kompresiji su ispitana dva različita postupnika za kompresiju slika, tj. JPEG (5) i JPEG2000 (6). Elferogrami su komprimirani u osam različitih stupnjeva objema kompresijskim metodama, tj. 3,0 bpp (engl. bitperpixel, bit po pikselu), 1,5 bpp, 1,0 bpp, 0,7 bpp, 0,5 bpp, 0,3 bpp, 0,2 bpp i 0,1 bpp. Na kraju, izvorne i komprimirane slike poslane su u privitku e-poštom različitim osobama.
 
Mjerila kvalitete
Kvaliteta komprimiranih i proslijeđenih slika ispitana je subjektivnim i objektivnim načinom, uključujući (i) tri izvorne slike (Slike 1.A1, 1.B1 i 1.C1) i sve komprimirane slike (3 x 17 = 51 slika). Slike je procjenjivalo osam medicinskih biokemičara iz pet različitih ustanova: šest iz Hrvatske, jedan iz Italije (L.M.) i jedan iz Danske (U. K-H.). Svi osim L.M, i U.K-H nisu znali kojim su algoritmom slike bile komprimirane. Svi su procjenitelji bili upoznati s elementima važnima za procjenu vrste slika i zamoljeni su da usporede komprimirane slike s izvornim slikama te ih ocijene kao: izvrsna (jednake kvalitete kao i izvorna slika; nepromijenjena); dobra ili umjereno nejasna (neznatno promijenjena), ili potpunoneupotrebljiva (potpuna dekompozicija slike; gubitak relevantnih podataka); (ii) nekomprimirane i komprimirane slike objektivno su procijenili neovisni procjenitelji M.D. i S.G. koji su znali kojim su protokolom slike bile komprimirane.
Ocjena slika učinjena je prije i poslije kompresije primjenom softvera za analizu slika koji može odrediti omjer signala i šuma (SNR, engl. Signal-to-Noise-Ratio), vršni omjer signala i šuma (PSNR, engl. Peak-Signal-to-Noise-Ratio), srednju kvadratnu pogrešku (MSE, engl. Mean Squared Error) i optimirani činitelj kvalitete (OQF, engl. Optimized Quality Factor). Među tim parametrima, MSE i PSNR su najčešće primjenjivana mjerila kvalitete slike (11). PSNR, SNR i MSE predstavljaju realna, objektivna mjerila kvalitete slike (11). Činitelj kvalitete određuje koliko će podataka biti izgubljeno, što izravno odražava veličinu komprimirane slike (12). VCDemo program kompresijskog postupnika JPEG (10) omogućava određivanje OQF, tj. najmanjeg činitelja kvalitete koji daje sliku koja je najsličnija izvornoj slici. SNR podrazumijeva omjer srednje snage signala i efektivne snage šuma, a izračunava se primjenom sljedeće jednadžbe:
 
(1)
U toj jednadžbi A predstavlja amplitudu korijena aritmetičke sredine. Asignal and Anoise su efektivne vrijednosti amplitude signala, odnosno efektivne vrijednosti amplitude šuma.
MSE je izračunat prema:
 
 (2)
gdje je I(i,j) amplituda piksela izvorne slike, a K(i,j) amplituda piksela rekonstruirane slike. Parametri m i n predstavljaju predstavljaju broj elemenata slike u horizontalnom i vertikalnom smjeru (izraženo u pikselima).
PSNR je definiran kao:
 
 (3)
gdje MAXI predstavlja najveću moguću veličinu elemenata slike, a MSE je srednja kvadratna pogreška (kvadrat zbroja razlike (engl. Bias) i varijance procjenitelja).
Statistička značajnost testirana je Wilcoxon-Mann-Whitney testom dvostrukog uzorka, a korelacija između dviju varijabli izražena je koeficijentom korelacije (r). Granična vrijednost OQF, PSNR i MSE određivana je pomoću ROC-analize (13).
 
Rezultati
Subjektivna ocjena
Slike 1.A1, 1.B1, 1.C1i njihove komprimirane inačice poslane su kao privitak u e-pošti osmorici lokalnih i međunarodnih stručnjaka. Primatelji su se složili da su sve slike komprimirane postupnikom JPEG2000 bile izvrsne, tj. bile su jednake kvalitete kao izvorne slike. S druge strane, kompresija JPEG bila je manje korisna (Tablica 1). Samo slike komprimirane stupnjevima 0,3 do 3,0 bpp bile su ocijenjene kao izvrsne. Slike komprimirane stupnjem 0,2 bpp ocijenjene su kao dobre, a kompresija pri 0,1 bpp rezultirala je potpuno nekorisnim slikama. Gubitak kvalitete slika komprimiranih stupnjevima 0,2 i 0,1 bpp postojao je i prije elektronskog prijenosa (usporediti slike 2 i 3 sa slikama 1 na Slici 1). prijenos nije utjecao na kvalitetu slika (nije prikazano).
 
Tablica 1. Subjektivna ocjena slika pri različitim JPEG-kompresijama
 
 
 
 
Slika 1. (a) Elektroforeza serumskih proteina na celogelu (normalni serum (lijevo) i serum sa sporo migrirajućim albuminom Zagreb (desno); 133 kilopiksela; 391 kB pri stupnjevima JPEG-kompresije 3,0 bpp (A1), 0,2 bpp (A2) i 0,1 bpp (A3). (b) Izoelektrično fokusiranje na polakrilamidu (normalni albumin bez brzo migrirajućeg albumina Krapina (lijevo) i s njim (desno); 77 kilopiksela; 225 kB pri stupnjevima JPEG-kompresije 3,0 bpp (B1), 0,2 bpp (B2) i 0,1 bpp (B3). (c) Izoelektrično fokusiranje na polakrilamidu (otac-normalan albumin, majka i dijete s normalnim i brzo migrirajućim albuminom Krapina; 221 kilopiksela; 649 KB pri stupnjevima JPEG-kompresije 3,0 bpp (C1), 0,2 bpp (C2) i 0,1 bpp (C3). Vrijednost pI od 4.82 predstavlja inačicu albumina, a ostale vrijednosti pripadaju proteinskim standardima.
 
Objektivna mjerila kvalitete
Tablica 2. prikazuje objektivna mjerila kvalitete 48 slika komprimiranih algoritmima JPEG i JPEG2000. Ponovno, prijenos slika nije utjecao na njihovu kvalitetu. Vrijednosti PSNR nisu se značajno razlikovale između slika kod kompresije ≥ 0,3 bpp. Nasuprot tome, postojala je statistički značajna razlika za vrijednosti SNR svake pojedine slike (P = 0,029), tj. vrijednost SNR ovisila je o vrsti analizirane slike (sadržaj slike). Međutim, nije postojala statistički značajna razlika između vrijednosti SNR za kompresijske postupnike JPEG i JPEG2000 (P = 0,797). Konačno, vrijednosti MSE izračunane za odgovarajuće vrijednosti bpp razlikovale su se značajno (P = 0,037) između dviju kompresijskih shema.
 
Tablica 2. Mjerila kvalitete za slike 1.A1, 1.B1 i 1.C1 komprimirane postupnicima JPEG odnosno JPEG2000
 
 
Kompresija JPEG kod 0,3 bpp i kompresija JPEG2000 kod 0,1 bpp nisu rezultirale gubitkom relevantnih podataka za uzorke ni elektroforeze ni izoelektričnog fokusiranja, bez obzira na način dobivanja slike. Slike komprimirane postupnikom JPEG, ocijenjene kao izvrsne, imale su raspon vrijednosti OQF od 31 do 99 (srednja vrijednost 74; granična vrijednost > 20). Postojalo je preklapanje vrijednosti PSNR između slika (kompresija JPEG) ocijenjenih kao izvrsne i slika ocijenjenih kao dobre/nekorisne. Sve slike prihvaćene kao izvrsne imale su vrijednosti PSNR > 37 dB (granična vrijednost) (Slika 2). Vrijednosti PSNR (srednja vrijednost 39,0 dB) i SNR (srednja vrijednost 21,9 dB) pri kompresiji od 0,3 bpp za kompresiju JPEG mogle su se usporediti s vrijednostima PSNR (srednja vrijednost 38,2 dB) i SNR (srednja vrijednost 21,0 dB) dobivenih kod 0,1 bpp pri kompresiji JPEG2000. Granične vrijednosti MSE za slike komprimirane postupnikom JPEG, ocijenjene kao izvrsne, bile su ≤ 9,8. Pri istim dvjema vrijednostima bpp srednja vrijednost za MSE bila je 8,3 za JPEG, odnosno 10,4 za JPEG2000.
 
 
Slika 2. Granična vrijednost za PSNR kod kompresije JPEG. Sve slike prihvaćene kao izvrsne imale su vrijednost PSNR > 37dB (osjetljivost 100%), a sve slike prihvaćene kao dobre ili nekorisne imale su vrijednost PSNR ≤ 37dB (specifičnost 100%).
Sens: 100 - Sensitivity 100% = 100% probability that PSNR will be > 37dB when images are evaluated as excellent.
Spec: 100 - Specificity 100% = 100% probability that PSNR will be ≤ 37dB when images are evaluated as good or useless.
 
Pri kompresiji JPEG, PSNR i SNR su bili u pozitivnoj korelaciji s OQF, a negativnoj korelaciji s MSE (Tablica 3.). Korelacija između OQF i MSE bila je negativna. PSNR je imao pozitivnu korelaciju s aktualnom kompresijom za JPEG i za JPEG2000. Jednako tako, pri kompresiji JPEG2000, PSNR i MSE kao i SNR i MSE pokazali su međusobnu negativnu korelaciju. Sve te negativne korelacije utemeljene su na teoriji, jer je MSE mjerilo pogreške, a PSNR i SNR su mjerila kvalitete (jednadžba 3).
 
Tablica 3. Koeficijenti korelacije (r) za objektivna mjerila kvalitete slika komprimiranih postupnicima JPEG, odnosno JPEG2000
 
 
Rasprava
Subjektivnim ocjenjivanjem sve su slike komprimirane algoritmom JPEG2000 ocijenjene kao izvrsne. Protivno tome, kod kompresije JPEG stupnjem 0,1 bpp slike su ocijenjene kao potpuno neupotrebljive, kompresijom od 0,2 bpp ocijenjene su kao dobre ili umjereno nejasne, a slike komprimirane od 0,3 do 3,0 bpp ocijenjene su kao izvrsne. Algoritmom JPEG2000 mogu se postići veći stupnjevi kompresije s manje izobličenja nego, primjerice, postupnikom JPEG (14). S kliničkog stajališta, subjektivno vrednovanje kvalitete slika od prvotnog je značenja. Glede objektivnog ocjenjivanja kvalitete slike, nije lako pronaći objektivna brojčana mjerila koja bi bila korisna za sve kompresijske metode (7).
PSNR, SNR i MSE su objektivna mjerila kvalitete slike koja se najčešće primjenjuju (11). U ovom radu je postojala statistički značajna razlika između vrijednosti MSE određenih za pojedine slike i vrijednosti MSE izračunane za dvije kompresijske sheme. Prema Veldhuizenu (15), MSE ovisi o mjerenju intenziteta slike. Vrijednost PSNR različitih slika nisu se značajno razlikovale. Budući da PSNR ne ovisi o energiji signala (za razliku od SNR, koji o njoj ovisi), on ukazuje na količinu (energije) šuma koji utječe na sliku. Budući da je MSE mjerilo pogreške, a PSNR i SNR mjerila kvalitete, njihov međusoban odnos je aproksimativno obratno razmjeran, pa su vrijednosti MSE bile u negativnoj korelaciji s PSNR i SNR. Stoga su SNR vrijednosti ovisile o vrsti analizirane slike. Međutim, nije postojala statistički značajna razlika između vrijednosti SNR dobivenih za dvije kompresijske sheme. Zanimljivo je da su naša prijašnja ispitivanja kvalitete slika radiograma pokazala da su samo vrijednosti PSNR u digitaliziranim slikama bile veće nego srednje vrijednosti digitalnih fotografija, kako kod JPEG tako i kod JPEG2000 (16). Ovdje smo uočili da kompresija JPEG kod 0,3 bpp i kompresija JPEG2000 kod 0,1 bpp nisu rezultirale gubitkom relevantnih podataka ni kod elektroforeze ni kod izoelektričnog fokusiranja, bez obzira na način dobivanja slike. Važno je naglasiti da vrijednosti PSNR i SNR (39,0 odnosno 21,9 dB) pri stupnju kompresije JPEG od 0,3 bpp odgovaraju PSNR i SNR vrijednostima (38,2 odnosno 21,0 dB) pri stupnju kompresije JPEG2000 od 1,0 bpp. Odgovarajuća vrijednost MSE iznosila je 8,3 za JPEG odnosno 10,4 za JPEG2000. Sve slike prihvaćene kao izvrsne imale su vrijednost PSNR > 37 dB, a sve slike prihvaćene kao dobre ili nekorisne imale su vrijednost PSNR ≤ 37dB (Slika 2). Ta se granična vrijednost PSNR može primijeniti za razlikovanje slika velike kvalitete od slika slabe kvalitete. Ipak, granične vrijednosti PSNR su, prema Ashraf i sur. (17), različite za različite slike (slika mrežnice - 30,2dB; angiogram - 38,3 dB; radiogram pluća - 31,2 dB; sve vrijednosti za algoritam JPEG) (17). Yamamoto i sur. (18) pokazali su da su vrijednosti PSNR za slike CT pluća velike kvalitete bile u rasponu od 45,3 do 44,1 dB. U ranijem istraživanju, granične vrijednosti PSNR za digitalizirane plućne radiograme iznosile su 45,3 dB (za JPEG pri 0,3 bpp), odnosno 44,1 dB (za JPEG2000 pri 0,1 bpp) (17,19). Prema tome, čini se da vrijednosti PSNR ovise o sadržaju slike. Zapravo, ono što ovisi o sadržaju slike jest mogućnost odgovarajuće metode kompresije: slika s manje detalja lakše se komprimira nego slika s mnogo detalja. Chandra i sur. su pokazali da je QF dobar pokazatelj kvalitete slika komprimiranih algoritmom JPEG (20), te da OQF od 75 podrazumijeva slike izvrsne kvalitete, što je u skladu s našim radom, koji je dao srednje vrijednosti za OQF 74. OQF je korelirao pozitivno s PSNR i SNR, a negativno s MSE. Iz rezultata u tablici 2. vidi se da iste vrijednosti bit rate rezultiraju različitim OQF vrijednostima (kod bit rate 1,0, 0,7, 0,5, 0,3 i 0,2), što je u skladu s rezultatima Fidlera i sur. (21) koji su pokazali da je vrijednosti OQF važna za reproducibilnost detalja slike. Jedno od ograničenja našeg istraživanja svakako je bio mali broj izvornih slika, što je moglo utjecati na rezultate statističke analize. U mogućem budućem istraživanju trebalo bi analizirati veći broj izvornih slika različitog sadržaja te odabrati i neka druga mjerila objektivne kvalitete slika. Dodatno ograničenje jest u činjenici da su procjenitelji kvalitete znali (engl. not blinded) koji su elementi važni za procjenu vrste slika, što je moglo utjecati na njihovu subjektivnu procjenu.
Prednost treba dati kompresijskom postupniku JPEG2000, što je i preporuka National Electrical Manufacturers Association, koja je standard JPEG2000 pridodala standardima DICOM (engl. Digital Imaging and Communications in Medicine) za kompresiju medicinskih slika (22). Ako se primjenjuje standard JPEG, treba voditi računa o stupnju kompresije do kojeg se slika može komprimirati, a da joj kvaliteta bude očuvana. U Hrvatskoj je zanimanje za telemedicinu usmjereno prema virtualnim e-medicinskim centrima (23), e-domovima zdravlja i otočnoj medicini (24), te telekirurgiji (25). Preporuke za online-komunikaciju u telehematologiji i ostalim telemedicinskim konzultacijama dostupne su u Pravilniku o obavljanju telekomunikacijskih konzultacija (samo hrvatska inačica) (26). Budući da se međunarodna jednoznačnost metoda u telemedicini unaprjeđuje, predlažemo da se osim u telemikroskopiji kompresijski postupnik JPEG2000, nakon ocjene kvalitete većeg broja slika različitog sadržaja, primijeni i za slikovne zapise dobivene u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.
 
Zahvala
Izražavamo zahvalnost medicinskim biokemičarima Dječje bolnice Srebrnjak, Klinike za tumore i Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u ovom istraživanju.
 
Literatura
1.    Della Mea V. Internet electronic mail: a tool for low-cost telemedicine (review). J Telemed Telecare 1999;5:84-89.
2.    Corr P, Couper I, Beningfield SJ, Mars M. A simple telemedicine system using a digital camera. J Telemed Telecare 2000;6:233-6.
3.    Szot A, Jacobson FL, Munn S, Jazayert D, Nardell E, Harrison D, et al. Diagnostic accuracy of chest X-ray acquired using a digital camera for low cost teleradiology. Int J Med Informatics 2004;73:65-73.
4.    Danielsen HE. Telediagnosis in the context of digital image analysis. Telektronik 1993;89:37-41.
5.    ISO/IEC IS 10918. Digital compression and coding of continuous tone still images,1991.
6.    ISO/IRC FDIS 15444-1. JPEG 2000 Part I Final draft international standard, 2000.
7.    Grgić S, Grgić M, Mrak M. Reliability of objective picture quality measures. J. Electrical Engineering 2004;55:3-10.
8.    DodigS, ČepelakI, BenkoB, RaosM, Branović K. BisalbuminemiaintwoCroatianfamilies. Arch Med Res 2000;31:608-12.
9.    Kragh-HansenU, CampagnoliM, DodigS, NielsenH, BenkoB, RaosM, et al. Structuralanalysisandfattyacid-bindingpropertiesoftwoCroatianvariantsofhumanserumalbumin. ClinChimActa 2004;349:105–12.
10. VcDemo.zip. Availableat: http://www.tft.nl/inlad/vcdemo/programdownload. Accessed July 16th 2005.
11. Grgić S, Grgić M, Zovko-Cihlar B. Picture quality measurements in Wavelet compression system. Proceedings of the International Broodcasting Convention, IBC99, Amsterdam, Nizozemska, 1999; 554-9.
12. The 8-Bit Raster Data Model. Available at: http://hdf.ncsa.uiuc.edu/UG41r3_html/RIS8s.fm1.html. Accessed June15th 2006.
13. Zar JH. Biostatistical analysis. 2nd ed Englewood Clifts, NJ: Prentice-Hall, 1984.
14. SungMM, KimHJ, YooSK, ChoiBV, NamJE, KimHS, etal. Clinical evaluation of compression ratios using JPEG2000 on computed radiography chest images. J Digit Imaging 2002;152:78-83.
15. Veldhuizen TL. Grid filters for local nonlinear image restoration, MASc Thesis 1998. Avaliable at: http://osl.iu.edu/čtveldhui/papers/MAScThesis/node18.html. Accessed December 20th 2005.
16. Dodig M, Grgić S, Dodig S. Quality of chest X-ray images compressed using JPEG and JPEG 2000. The International Conference on “Computer as a Tool”, IEEE, Proceedings, Belgrade, Serbia&Montenegro, November 22-24, 2005,931-4.
17. Ashraf R, Akbar M. Diagnostically lossless compression of medical images. Available at: http://icbmp.uaeu.ac.ae/Proceedings/PDFPAPERS/29_ICBMP.pdf. Accessed August 28th 2005.
18. YamamotoS, JohkohT, MiharaN, UmedaT, AzumaM, NakanishiS, etal. EvaluationofcompressedlungCTimagequalityusingquantitativeanalysis. Radiat Med 2001;19:321-9.
19. DodigM, NogaloB, DodigS, Grgić S. QualityexaminationofimagescompressedusingJPEGandJPEG 2000, ConferenceonMedicalInformatics, Rijeka, Croatia, October 2005, MedInform 2005;7:161-4.
20. Chandra S, Ellis C. JPEG Compression metric as a quality aware image transcoding. Proc. 2nd USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS ‘99), October 1999;. Boulder, CO, 81-92.
21. Fidler A, Skaleric U, Likar B. The impact of image information on compressibility and degradation in medical image compression. Med Phys 2006;33:2832-8.
22. Noumier R. Benefits of the DICOM structured report. J Digit Imaging. 2006 Dec;19:295-306.
23. E-medical centre. Available at: http://www.carnet.hr/casopis/19/Clanci/1. Accessed August 9th 2005.
24. Dzubur A, Stern-Padovan R, Mrak G, PACS/RIS National-wide connections in a European candidate country: the case of Croatia. EuroPACS-MIR 2004 in the enlarged Europe. P. Inchingolo & R. Pozzi-Mucelli Eds. Available at: http://www.tbs.tsit/europacs2004/papers/147.pdf. Accessed August 9th 2005.
25. KlapanI, Šimičić Lj, Pasarić K, Vlahušić A, RišaviR, SrukV, et al. Realtimetransferoflivevideoimagesinparallelwiththree-dimensionalmodellingofthesurgicalfieldincomputer-assistedtelesurgery. J Telemed Telecare 2002;8:125-30.
26. Policy on pursuit of telemedical consultations (Croatian version). Available at: http://www.medri./čprebilic/telehematology/pravilnik.pdf. Accessed August 10th 2005.