Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

P09-1 (Usmeno priopćenje)

 
Fijačko M1, Fijačko V2, Kristek J3, Dobrošević B1, Pavela J1, Cetina N1. P09-1: Standardizacija koncentracije citokina u bronhoalveolarnom lavatu (BAL) albuminom. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S144.
 
1Odjel za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, Klinička bolnica Osijek, Osijek, Hrvatska
2Odjel za plućne bolesti, Klinička bolnica Osijek, Osijek, Hrvatska
3Odjel za torakalnu kirurgiju, Klinička bolnica Osijek, Osijek, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: fijacko [dot] mirjana [at] kbo [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Tehnika BAL temelji se na postupku miješanja alikvota sterilne fiziološke otopine uvedene bronhoskopom sa obložnim epitelnim stanicama (OES). Kada se fiziološka otopina izvlaći natrag aspiracijom, zajedno s njom dobivaju se OES i njene komponente. Međutim, dobivena bronhoalveolarna tekućina varijabilna je smjesa fiziološke otopine, OES i njenih komponenti. Interpretacija BAL nalaza otežana je zato što postupak nije precizno standardiziran. Napose, još uvijek nema zadovoljavajuće metode određivanja faktora dilucije tijekom lavaže. Kao interni marker referentnog standarda za procjenu dilucije u široj upotrebi je albumin.
Materijal i metode: Koncentracije IL-1 beta, IL-6, IL-8 i albumina određene su u BAL 24 bolesnika (19 žena i 5 muškaraca, dobi 36-65 godina) sa plućnom sarkoidozom ELISA i turbidimetrijskom metodom. Naši su podatci prezentirani i kao omjer koncentracije citokina i koncentracije albumina u BAL, npr. koncentracija citokina u BAL izmjerena ELISA podijeli se sa koncentracijom albumina u BAL, i vrijednosti se izraze kao omjer količine citokina po mg albumina (standardizirana koncentracija citokina u BAL).
Rezultati: Koncentracija citokina u BAL pozitivno korelira sa standardiziranom koncentracijom citokina u BAL (za IL-1 beta r = 0,999, P < 0,001; za IL-6 r = 0,7969, P < 0,05, i za IL-8 r = 0,976, P < 0,001). Međutim, međusobno pozitivno koreliraju ove standardizirane koncentracije citokina.
Zaključak: Ovaj postupak standardizacije uklanja varijacije dilucije i omogućuje usporedbu između podataka raznih analiza i istraživača.
 
 
P09-2
 
Klasić A1, Beljan B2, Kozić-Dokmanović S3, Oršolić Lj4,Bukovec Megla Ž5, Getaldić B6. P09-2: Eozinofilni kationski protein, IgE i eozinofili u astmatične djece. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S145.
 
1Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
2Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
3Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Zagreb, Hrvatska
4Opća bolnica Slavonski Brod, Slavonski Brod, Hrvatska
5Endokrinološki laboratorij, Klinička bolnica Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
6Klinički zavod za kemiju, Klinička bolnica Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: anita [dot] klasic [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Eozinofilni kationski protein (ECP) je bazični protein lokaliziran u matriksu eozinofila. Tijekom različitih upalnih stanja, uključujući astmu, ECP se oslobađa u procesu degranulacije eozinofila, a vrijednosti u serumu proporcionalne su jačini alergijske upale. Poznato je da je IgE marker za atopiju kod asmatičnih bolesnika.
Ciljevi istraživanja bili su: usporediti koncentracije ECP u serumu ispitanika sa astmom i kod ispitanika sa nespecifičnim respiratornim bolestima(NSRD) sa apsolutnim brojem eozinofila u perifernoj krvi i koncentracijom IgE u serumu, te usporediti vrijednosti ovih parametara unutar obje skupine.
Materijali i metode: Kvantitativno mjerenje ECP i IgE u serumu provedeno je automatiziranom komercijalnom metodom FEIA (ImmunoCAP 100,Sweden) u skupini kod 42 astmatične djece i kod 45 djece sa nespecifičnim respiratornim bolestima(NSRD). U uzorcima krvi eozinofili su određivani na hematološkom brojaču Abbott CD 3200.
Rezultati: Premda su pronađene veće koncentracije za sva tri parametra kod astmatične djece u odnosu na djecu sa NSRD, nije nađena statistički značajna razlika (P > 0,05). U skupini astmatične djece, koncentracije ECP i IgE pokazale su slabo prihvatljivu korelaciju (r = 0,384; P = 0,012), dok u istih pacijenata koncentracije ECP i broj eozinofila pokazuje umjerenu korelaciju (r =0,522; P < 0,01). U skupini djece sa NSRD nije bilo statistički značajne razlike između koncentracija ECP i IgE (r = 0,025; P = 0,87), niti između ECP i broja eozinofila (r = 0,06; P = 0,68).
Zaključak: Naši rezultati ne ukazuju da je ECP kriterij za razlikovanje pacijenata sa astmom od onih sa NSRD–om, te da njegova koncentracija nije povezana sa razinom IgE i apsolutnim brojem eozinofila u obje grupe ispitanika.
 
 
P09-3
 
Kozmar A, Škaričić A, Rnjak L, Rudolf M, Radić N, Malenica B. P09-3: Značaj imunotesta s mikrokuglicama obilježenim fluorescentnim bojama u detekciji autoantitijela protiv nuklearnih antigena (ANA). Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S146.
 
Zavod za imunologiju, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: akozmar [at] kbc-zagreb [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Antinuklearna autoantitijela (ANA-ENA) usmjerena protiv različitih jezgrinih autoantigena karakteriziraju sistemske reumatske bolesti. Neka od njih služe u klasifikaciji sistemskog eritematoznog lupusa (SLE), mješane bolesti vezivog tkiva (MCTD), sistemske skleroze (ScS) i Sjogrenovog sindroma (SS). Zbog ključne uloge ANA u dijagnozi sistemskih reumatskih bolesti, vrlo ih je važno precizno detektirati. Indirektna imunofluorescencija (IIF) na HEp-2 stanicama, ELISA i imuni test s polistirenskim mikrokuglicama obilježenim s fluorescentnim bojama se koriste za pouzdanu detekciju ANA.
Materijali i metode: Cilj ove studije je usporedba osjetljivosti i podudarnosti tih metoda za detekciju ANA-ENA autoantitijela i njihovih ciljnih autoantigena (SS-A, SS-B, Sm, RNP, DNA topo I, ds-DNA, centromere B, Jo-1 i histoni) u 42 bolesnika sa SLE i 164 bolesnika sa sumnjom na sistemske autoimune bolesti.
Rezultati: Usporedba detekcije ANA sa metodom IIF (HEp-2), s ELISA i fluorescentnim testom baziranim na polistirenskim kuglicama (AtheNa-Multi-Lyte ANA test sistem) pokazala je visoku razinu podudarnosti (Kappa vrijednost od 0,289-0,793 i podudarnost od 88-99%). Nepodudarni pozitivni rezultati nađeni su za ds-DNA u 12,5% (25/200) uzoraka AtheNA tehnologijom, dok su svi ti serumi bili negativni za to antitijelo ELISA metodom. Negativni nepodudarni rezultati nađeni su AtheNa testom za anti-ds-DNA (1,5%; 3/200). U 7 uzoraka seruma (3,5%; 7/200) nađeni su potpuno različiti ciljni antigeni ELISA metodom (ds-DNA) i AtheNa tehnologijom (SS-A, RNP ili SS-A, SS-B). Vrlo dobra podudarnost u detekciji individualnih ciljnih autoantigena opažena je između ELISA i AtheNa-ANA testa (kappa vrijednost od 0,306-0,782 i podudarnost od 90-98%).
Zaključak: Naši rezultati pokazuju da AtheNA Multi-Lyte ANA test sistem može biti korisno dijagnostičko sredstvo za određivanje ANA-ENA.
 
 
P09-4
 
Pavela J, Dobrošević B, Fijačko M, Majetić-Cetina N. P09-4: Antitijela na Golgi-jevo tjelešce: Rani znak autoimune bolesti: Prikaz slučaja. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S147.
 
Odjel za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, Klinička bolnica Osijek, Osijek, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: pavela [dot] jasna [at] kbo [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Antitijela na Golgi-jevo (AGA) tjelešce su antitijela prisutna u citoplazmi stanice koja se rijetko uočavaju tijekom rutinske analize. Pojava AGA antitijela se obično veže za bolesti kao što su SLE i Sjogronov sindrom iako neki izvještaji uočavaju prisutnost AGA antitijela i u reumatskom artritisu i kod HIV oboljelih pacijenata.
Prikaz slučaja: Pacijentica (52 god.) sa simptomima jutarnje ukočenosti i simetričnim poliartritisom tijekom posljednjih 15 godina. Laboratorijski nalazi pokazuju slijedeće: ANA (antinuklearna antijela) = negativan; RF (reuma faktor) = negativan; CCP (citrulinska antitijela)= 24,8 IU/mL (referentna vrijednost < 25 IU/ml); CRP (C-reaktivni protein) = 8,2 mg/L; ANF (antinuklearni fluorescentni test) = pozitivan. Na Hep-2 stanicama uočena je prisutnost perinuklearne fluorescencije što upućuje na prisutnost AGA. Titar je 1:3200. Godinu kasnije titar AGA je isti a dolazi do porasta titra CCP-a. CCP = 46,4 IU/mL. Dijagnoza je Polyarthritis rheumatoides.
Materijal i metode: AGA su određivane indirektnim imunofluorescentnim testom (IIFT) na Hep-2 stanicama, proizvođač Euroimmun. CCP je određivan ELISA testom, proizvođač Imunoscan.
Zaključak: Unatoč tome što je pojava antitijela na Golgij-jevo tjelešce rijetka i može predstavljati prolazni fenomen kod pacijenata sa virusnom infekcijom, njihova prisutnost u visokom titru a u odsutnosti jasne kliničke slike može upućivati na rani znak autoimune bolesti.
 
 
P09-5
 
Šiftar Z1, Kardum Paro MM1, Kardum-Skelin I2, Dominis M3, Sokolić I1, Flegar-Meštrić Z1. P09-5: CD20+ T Non-Hodgkin limfom; Prikaz slučaja. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S147-S148.
 
1Zavod za kliničku kemiju, Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
2Laboratorij za citologiju i hematologiju, Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
3Zavod za kliničku patologiju i citologiju, Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: zoran [dot] siftar [at] hdmb [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: T-Ne Hodgkin limfomi (T-NHL) su dio limfoproliferativnih bolesti s incidencijom manjom od 15%, u kojih se vrlo rijetko opisuje pozitivnost biljega CD20. Imunofenotipizacija stanica metodom protočne citometrije je neohodna za njegovo nedvosmisleno dokazivanje.
Materijal i metode: Muškarac, od 67 godina, s uvećanim čvorovima vrata, normalnog broja leukocita, trombocita i eritrocita, povišene sedimentacije eritrocita, zaprimljen je na Hematološki odjel Kliničke bolnice „Merkur“ poradi primanja terapije po shemi FED i proširenjem dijagnostike promjena u limfnom čvoru na molekularnu analizu klonalnosti stanica i imunofenotipizaciju stanica protočnom citometrijom. Morfološka analiza je urađena bojenjem po Pappenheim-u (MGG), a imunocitokemija postupkom alkalna fosfataza-anti alkalna fosfataza (APAAP) na staklu. Molekularna dijagnostika klonalnosti stanica je urađena po van Dongenu (Leukemia, 2003) multiplex PCR postupkom. Imunofenotipizacija stanica je urađena metodom protočne citometrije prema Rothe i sur. (Leukemia, 1996). Analiza je provedena na izoliranim mononuklearnim stanicama preko gradijenta gustoće, nakon obilježavanja direktno obilježenim protutijelima za protočnu citometriju firme Beckman-Coulter i Dako. Rezultati mjerenja su bili u suglasju i unutar ciljnih vrijednosti unutarnje i vanjske kontrole kvaliete UKNEQAS Leukaemia Immunophenotyping.
Rezultati: Citološki nalaz punktata limfnog čvora govori o monomorfnoj populaciji limfatičnih stanica, koje su CD20+ (72%) i CD3+ (59%), patohistološki nalaz: CD20- CD3+/-CD2+CD4+. Molekularnom dijagnostikom je dokazana klonalnost TCRb i TCRg, uz poliklonalan nalaz IgH. Fenotip stanica metodom protočne citometrije je bio: CD2+ (99,6), CD3+ (96,9), CD5+ (97,5), CD4+ (96,9) s pozitivnim CD20 na T limfocitima (CD3+CD20+ od 88,0%).
Zaključak: Rezultati nađenog fenotipa primijenjenih morfoloških dijagnostika su kontradiktorni, za razliku od protočne citometrije koja jedino može sa sigurnošću dokazati neuobičajeno prisustvo biljega jedne loze na stanicama druge loze.
 
 
P09-6
 
Romić Ž, Unić A, Đerek L, Živković M, Marijančević D, Serdar T. P09-6: Protutijela na ciklički citrulinski protein i reumatoidni faktor u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom na hemodijalizi. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S148-S149.
 
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: adrianaunic@gmail.com
 
Sažetak
Uvod: Hemodijaliza kao postupak liječenja kronične bubrežne insuficijencije (ESRD) eliminira popratne smetnje, ali istovremeno dovodi do razvoja novih. Reumatoidni artritis (RA) je autoimuna bolest koja uzrokuje kroničnu upalu zglobova i pogađa 1% odrasle populacije. Bolesnici s ESRD na terapiji hemodijalizom mogli bi imati povećanu incidenciju razvoja RA zbog smanjenog staničnog i humoralnog imuniteta.
Cilj: Cilj rada bilo je ispitati umanjuju li ESRD i hemodijaliza, kao i njeno trajanje, vrijednost određivanja protutijela na ciklički citrulinirani protein (anti-CCP) kao ranog prediktivnog biljega, i reumatoidnog faktora (RF) kao jedinog laboratorijskog kriterija za dijagnosticiranje RA.
Materijali i metode: U istraživanje je uključeno: 37 zdravih dobrovoljaca (dob: 50 ± 7godina) i 57 bolesnika s ESRD (dob: 54 ± 13godina), liječenih hemodijalizom od 1 do 12 godina. Hemodijalizirana skupina podijeljena je na dvije podskupine ovisno o duljini liječenja (N1: od 1-5 godina; N2: više od 5 godina). Anti-CCP određivan je metodom MEIA na analizatoru Abbott AxSym (IL, USA). RF je određivan imunoturbidimetrijski na analizatoru Olympus AU2700 (Tokyo, Japan). Kolmogorov-Smirnov test korišten je za testiranje normalnosti razdiobe, a Chi kvadrat test i jednosmjerna analiza varijance za usporedbu podataka, pri čemu se P < 0,05 smatrao statistički značajnim. Za statističku obradu korišten je program MedCalc9.2.0.0 (MedCalc, Mariakerke, Belgium).
Rezultati: Jednosmjernom analizom varijance nije nađena statistički značajna razlika u vrijednostima anti-CCP-a (P = 0,11) i RF-a (P = 0,98) među ispitivanim skupinama, a dobivene srednje vrijednosti bile su unutar referentnih vrijednosti (anti-CCP < 3 U/mL; RF < 14 IU/mL).
Zaključak: Dobiveni rezultati indiciraju da ESRD te postupak hemodijalize, kao i njezino trajanje, ne umanjuju vrijednost određivanja anti-CCP-a ni RF-a kao laboratorijskih alata u dijagnostici, te da postupak hemodijalize vjerojatno nije okidač razvoja RA.
 
 
P09-7
 
Krajnović-Tomašić V, Pipić-Kitter A. P09-7: Anti-CCP – dijagnostički biljeg reumatoidnog artritisa. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S149-S150.
 
Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Slavonski Brod, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: vera.krajnovic@vip.hr
 
Sažetak
Uvod: RA je kronična autoimuna bolest kod koje dolazi do progresivnog oštećenja zglobova. Najčešće napada male zglobove ruku i nogu. Teško ga se razlikuje od drugih oblika artritisa, a rana dijagnoza je važna zbog uvođenja odgovarajuće terapije kako bi se smanjilo ireverzibilno oštećenje zglobova. Osim RF (reuma faktora) kao biljega reumatoidnog artritisa koji može biti pozitivan (RF seropozitivni RA) ali i negativan, danas se sve više koristi određivanje anti-CCP-a. Anti-CPP su protutijela na citrulin (aminokiselinu nastalu posttranslacijskom modifikacijom argininskih ostataka uz enzim peptidil arginin deiminazu). Brojne studije su potvrdile veliku dijagnostičku vrijednost anti-CCP-a zbog velike osjetljivosti (60-80%) i specifičnosti (98%) za RA. Također je ustanovljeno da anti-CCP mogu biti povišena i do 10-ak godina prije manifestacije RA.
Materijali i metode: Testiranje je vršeno anti-CCP testom tvrtke Abbott na AxSYM analizatoru, MEIA tehnologijom. Napravili smo raspodjelu dobivenih rezultata anti-CCP-a i uputnih dijagnoza da bi vidjeli u kojoj mjeri se slažu dobiveni rezultati s dijagnozama.
Rezultati: Za seropozitivni RA smo u većini slučajeva dobili vrlo visoke vrijednosti anti-CCP-a, dok su kod ostalih oblika artritisa vrijednosti uglavnom bile niže - do normalne uz pojedinačne iznimke (pacijenti možda još nisu do kraja klinički obrađeni).
Zaključak: Visoke vrijednosti anti-CCP-a su svakako pomoć kliničarima pri obradi nediferenciranog poliartritisa jer upozoravaju na mogućnost da se radi o RA.
 
 
P09-8
 
Vrdoljak Gudasić J, Bokulić A, Džaja N, Vrane V. P09-8: Pregled najčešće traženih i najčešće pozitivnih alergena za područje grada Karlovca i okolice. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S150-S151.
 
Odjel za laboratorijsku dijagnostiku, Opća bolnica Karlovac, Karlovac, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: adriana [dot] bokulic [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Ova studija je osmišljena s ciljem određivanja serumskog specifičnog imunoglobulina E (sIgE) na najučestalije alergene u pacijenata upućenih u Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.
Materijali i metode: U ispitivanje je obuhvaćeno 223 uzoraka pacijenata upućenih u naš laboratorij tijekom 6 mjeseci. Serumske koncentracije sIgE-a na Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Ambrosia elatior (ambrozija), Dactylis glomerata (pasji zub), Corylus avellana (lijeska), dlaku mačke i dlaku psa određivane su koristeći ImmunoCAP tehnologiju (UniCAP). Vrijednosti < 0,35 kU/L smatrane su negativnim rezultatom testa, dok su vrijednosti > 0,35 kU/L smatrane pozitivnim.
Rezultati: Od ukupnog broja pacijenata 54,7% su žene, a 45,3% muškarci. Također, 64,6% pacijenata su odrasle osobe, a 35,4% djeca mlađa od 18. Najčešće traženi alergeni su: D. pteronyssinus (80,7%), D. farinae (71,2%), ambrozija (36,3%), lijeska (29,1%), dlaka mačke (27,8%), pasji zub (26,5%) i dlaka psa (26,0%). Učestalost pozitivnih sIgE rezultata za ispitivane alergene su slijedom: D. farinae (40,0%), D. pteronyssinus (39,8%), pasji zub (32,2%), ambrozija (32,1%), lijeska (24,6%), dlaka psa (15,5%) i dlaka mačke (14,5%).
Zaključak: Na osnovi dobivenih rezultata može se zaključiti da su najtraženije pretrage sIgE za Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae. Ujedno su to i pretrage s najvećim brojem pozitivnih rezultata za specifični IgE. Da bi pregled najčešće traženih i najčešće pozitivnih alergena bio vjerodostojniji u karlovačkoj regiji, potrebno je obraditi veći broj pacijenata kroz duži vremenski period čime bi se uključio utjecaj raspodjele alergena tijekom godine.