Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

P10-1 (Usmeno priopćenje)

 
Jelisavac Ćosić S, Kulić A, Kovač Z, Vrbanec D, Sirotković-Skerlev M, Jakić-Razumović J. P10-1: Povezanost citosolnih koncentracije katepsina D i stope preživljenja bolesnica s primarnim rakom dojke. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S151-S152.
 
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: jelisavaccosic.sanda@gmail.com
 
Sažetak
Uvod: Katepsin D je lizosomalna aspartat proteaza pojačano izražena u malignom tkivu. Na stanice tumora i strome katepsin D djeluje mitogeno i tako pospješuje invazivnu i metastatsku funkciju tih stanica. Cilj istraživanja je bio utvrditi povezanost koncentracija katepsina D sa stopom preživljenja bolesnica s primarnim rakom dojke. Prognostička značajnost katepsina D je bila dokazana u studiji s 2810 bolesnica (P < 0,0001, HR = 1,5). U studiji s 276 bolesnica značajnost je bila prisutna u skupini bolesnica koje nisu primile adjuvantnu terapiju (N = 119, P = 0,001, RR = 4,0), a u skupini koja je primila adjuvantnu terapiju nije bilo značajnosti (N = 52, P > 0,05, RR = 1,2).
Materijali i metode: U citosolima tkiva tumora 253 bolesnice oboljele od primarnog raka dojke izmjerene su koncentracije katepsina D RIA metodom. Prikupljeni su kliničko-patološki i demografski podatci. Liječnici su bili upoznati s nalazima katepsina D. Podatci o preživljenju su dobiveni od Registra za rak RH. U svrhu utvrđivanja povezanosti koncentracija katepsina D i stope preživljenja bolesnica s primarnim rakom dojke izračunate su univarijatna analiza i razlika Kaplan-Meierovih krivulja. Granična vrijednost je bila 45 pmol/mg proteina.
Rezultati: Medijan vremena praćenja bolesti je bio 90 mjeseci. Univarijatna analiza i razlika Kaplan-Meier-ovih krivulja preživljenja za skupine bolesnica s visokim i niskim koncentracijama katepsina D nisu se statistički značajno razlikovale (P = 0,90, HR = 0,97, (95% CI) = 0,62-1,53). U bolesnica s metastatski negativnim limfnim čvorovima aksile rezultati su slični (P = 0,69, HR = 1,21, (95% CI) = 0,47-3,13).
Zaključak: U našem istraživanju koncentracije katepsin D nisu bile povezani sa stopom preživljenja što može biti rezultat promjene terapije bolesnicama s visokim koncentracijama katepsina D.
 
 
P10-2
 
Peran N, Slavica V, Meniga D, Pamuković D, Sladić D, Martić A. P10-2: Uspoređivanje ukupnog i kompleksnog PSA kod bolesnika s hiperplazijom prostate. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S1452-S153.
 
Opća bolnica Šibenik, Šibenik, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: nena.peran1@gmail.com
 
Sažetak
Uvod: PSA je glikoprotein kojeg stvaraju epitelne stanice prostate. U serumu postoje 2 glavne forme: cPSA - kompleksni PSA (60-90% tPSA) i fPSA – slobodni PSA (10-30%). Povećanu razinu tPSA osim u karcinomu prostate nalazimo i u benignim bolestima, što smanjuje njegovu specifičnost. Vrijednost tPSA manje od 4,0 ng/mL su normalne; 4,0-10,0 ng/mL granične, dok vrijednosti iznad 10,0 ng/mL mogu ukazati na karcinom prostate. Karcinom je moguć i kod tPSA 2,5-4,0 ng/mL što smanjuje osjetljivost ovog testa. Neke studije pokazuju da glavninu PSA kod pacijenata s karcinomom čini cPSA (85% tPSA) i da njegovo određivanje može povećati specifičnost i osjetljivost u odnosu na tPSA.
Materijali i metode: U ispitivanje je uključeno 146 ispitanika s hiperplazijom prostate, tPSA 2,5-15 ng/mL; 56 ispitanika tPSA 2,5-4,0 ng/mL; 71 ispitanik tPSA 4-10 ng/mL; 19 ispitanika tPSA 10-15,0 ng/mL. TPSA je određivan na Advia Centaur (Siemens) i na Axsym(Abbott) analizatorima, a cPSA na Advia Centaur-u.
Rezultati: Rezultati su prikazani u obliku Spearmanovih korelacijskih koeficijenata i medijana cPSA/tPSA omjera: r = 0,772, cPSA/tPSA omjer = 0,70 u skupini 2,5-4,0 ng/mL; r = 0,874, cPSA/tPSA omjer = 0,78 u skupini 4,0-10,0 ng/mL; r = 0,771, cPSA/tPSA omjer = 0,83 u skupini 10,0-15,0 ng/mL. Usporedbom tPSA na spomenutim aparatima dobiveni su koeficijenti: r = 0,8505 za skupinu 2,5-4,0 ng/mL; r = 0,936 za skupinu 4,0-10,0 ng/mL i r = 0,7901 za skupinu 10,0-15,0 ng/mL.
Zaključak: Rezultati su pokazali postojanje korelacije cPSA i tPSA u svim koncentracijskim područjima, posebno u skupini od 4,0-10,0 ng/mL. Najveći omjer cPSA/tPSA je nađen u skupini od 10,0-15,0 ng/mL gdje je mogućnost prisustva karcinoma najveća. ADVIA Centaur PSA(Siemens) test pokazuje visoki stupanj korelacije s Total PSA (Abbott) testom u svim koncentracijskim područjima.