Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

P12-1 (Usmeno priopćenje)

 
Ožvald I1, Šurina B1, Flegar-Meštrić Z1, Vidas Ž2. P12-1: Prednosti određivanja takrolimusa na Abbott Architect analizatoru. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S154.
 
1Zavod za kliničku kemiju, Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
2Klinika za kirurgiju, Centar za transplantaciju organa, Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: iozvald [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Doživotna imunosupresivna terapija u transplantiranih bolesnika zahtijeva intra- i interindividualno terapijsko titriranje. Niža terapijska doza lijeka smanjuje toksične nuspojave. Preporuka je European Consensus Recommendation from the Committee on Tacrolimus Optimization da se za određivanje takrolimusa treba koristiti specifične metode s funkcionalnom osjetljivošću na razini 1 ug/L.
Materijali i metode: Analitička validacija takrolimusa metodom kemiluminiscentnog određivanja (CMIA) na Abbott Architect analizatoru obuhvaćala je: nepreciznost u seriji na humanom uzorku i na komercijalnim kontrolnim uzorcima(N = 5); nepreciznost iz dana u dan na komercijalnim kontrolnim uzorcima (N = 15); netočnost na komercijalnim kontrolnim uzorcima (N = 15) i usporedno određivanje na humanim uzorcima (N = 20) na IMx analizatoru MEIA metodom i CMIA metodom na Architect analizatoru.
Rezultati: Nepreciznost u seriji na humanom uzorku iznosi 1,69%, dok na komercijalnom kontrolnom uzorku za L1 iznosi 1,24%, za L2 3,61% i za L3 2,38%; nepreciznost iz dana u dan na komercijalnim uzorcima iznosi za L1 4,01%, za L2 4,49% i za L3 3,38%; netočnost na komercijalnim uzorcima za L1 -4,95%, za L2 0,39% i L3 -2,23%. Rezultati su unutar ciljnih dometa proizvođača i iznose za nepreciznost i netočnost ≤ 10%. Linearnost je potvrđena kalibracijskom krivuljom u 6 točaka u rasponu od 0 do 30 ug/L. Preliminarni podaci usporedbe humanih uzoraka (N = 20) u području linearnosti metode pokazuju koeficijent korelacije od 0,957.
Zaključak: CMIA metoda za određivanje takrolimusa na Abbott Architect analizatoru je osjetljiv i precizan test. Metoda ima nisku funkcionalna osjetljivost i eliminaciju interferencija: hematokrita, visokih vrijednosti kolesterola, triglicerida, bilirubina, ukupnih proteina i urata, te je specifičnija u odnosu na druge rutinske metode.
 
 
P12-2
 
Obuljen J1, Mujagić R2, Tešija Kuna A3, Frakin-Užović I4, Svržan J3, Vrkić N3. P12-2: Usporedba kolorimetrijske i turbidimetrijske metode za određivanje koncentracije ukupnih proteina u mokraći. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S155-S156.
 
1Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb, Hrvatska
2Medicinsko-biokemijski laboratorij, Opća bolnica Pula, Pula, Hrvatska
3Klinički zavod za kemiju, Klinička bolnica Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
4Odjel za transfuziologiju, Opća bolnica Zadar, Zadar, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: jasna [dot] obuljen [at] kdb [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Najčešće upotrebljavane automatizirane metode za određivanje koncentracije ukupnih proteina u mokraći su kolorimetrijske metode temeljena na vezivanju boje (crveni pirogalol) i turbidimetrijske metode temeljene na precipitaciji (benzetonijev klorid) za koje se pokazalo da imaju različitu osjetljivost prema različitim vrstama proteina. Cilj ovog istraživanja je bila analitička usporedba dviju metoda za određivanje koncentracije ukupnih proteina u mokraći te procjena njihovih dijagnostičkih točnosti u otkrivanju albuminurije.
Materijali i metode: U istraživanje je bilo uključeno 57 ispitanika kojima je određena koncentracija ukupnih proteina i albumina u uzorku 24-satne mokraće. Ukupni proteini su određivani na biokemijskom analizatoru Olympus AU 2700 (reagensi Olympus Urinary/CSF Reagent i Roche Diagnostics GmbH Urinary/CSF Protein), kalibracija za obje metode je učinjena istim standardom proteina iz paketa reagensa Olympus Urinary/CSF reagent, a za provjeru točnosti koristili smo komercijalne kontrole Bio-Rad Liquichek Urine Controls u dvije razine. Albumin je određen nefelometrijskom metodom na nefelometru Behring Nephelometer analyzer II.
Rezultati: Nepreciznost iz dana u dan, nepreciznost u seriji i netočnost za metodu s pirogalol-crvenilom iznosili su 3,1%; 2,6% i 9,4%, a za metodu s benzetonijevim kloridom 5,4%; 3,1% i 8,9%. Statistička analiza usporedivosti metoda po Bland i Altman-u pokazala je neslaganje između dviju metoda (prosječni otklon = -43,9%; 95% CI = -57,3 do -30,5 što je posebito izraženo u rasponu nižih koncentracija. Dijagnostička točnost u otkrivanju albuminurije procijenjena je pomoću ROC analize. Dijagnostički kriterij za albuminuriju je bila koncentracija albumina ≥ 0,030 g/dU. Za kolorimetrijsku metodu površina ispod krivulje (AUC) iznosila je 0,867 (95% CI = 0,751-0,942) uz izračunanu optimalnu graničnu vrijednost 0,131 g/dU, a za turbidimetrijsku metodu AUC = 0,920 (95% CI = 0,817-0,975) uz izračunanu optimalnu graničnu vrijednost 0,069 g/dU. Usporedbom površina ispod krivulje nije dobivena statistički značajna razlika između ispitivanih metoda.
Zaključak: Nepreciznost i netočnost za obje metode je prihvatljiva prema Westgard-ovim pravilima,međutim kvantificiranje ukupnih proteina u uzorcima mokraće nije usporedivo, posebito u području nižih koncentracija. Navedene metode su pokazale sličnu dijagnostičku točnost u otkrivanju albuminurije, ali uz različite granične vrijednosti pa se klinička odluka treba temeljiti na optimalnim graničnim vrijednostima za pojedinu metodu.
 
 
P12-3
 
Hrabrić Vlah S, Dvornik Š, Grdovic D. P12-3: Analitičko ispitivanje Gem®Premier TM4000 analizatora - komparativna studija. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S156.
 
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: snjezana.hrabric.vlah@gmail.com
 
Sažetak
Cilj: Cilj studije je bio usporediti kvantitativne rezultate na novom Gem® PremierTM4000 kao POCT (engl. point of care testing) analizatoru s referentnim analizatorima. Posebna pažnja je posvećena tehnologiji mjerenja koncentracije hemoglobina i hematokrita na POCT analizatorima.
Materijali i metode: Rezultati dobiveni na Gem® PremierTM4000 su bili uspoređivani s Ciba Corning 865, Gem Premier 3000 i Dimenzija RxL analizatorima za pH/pCO2, pO2/elektrolite/metabolite i za hemoglobin/hematokrit. Nepreciznost u seriji i nepreciznost iz dana u dan su analizirani na Gem® PremierTM4000 analizatoru. Analizirano je 200 uzoraka pune krvi (arterijska krv) u razdoblju od 30 dana.
Rezultati: Dobiveni su zadovoljavajući rezultati ispitivanja nepreciznosti u seriji kod svih analita (CV ≤ 4,89%), osim za pO2 (CV = 14,66%). Rezultati ispitivanja nepreciznosti iz dana u dan su bili zadovoljavajući (CV ≤ 4,41%), osim za laktat (razina I: CV = 8%, razina II: CV = 6,59%). Koeficijenti korelacije usporednih metoda su bili zadovoljavajući za većinu parametara (r = 0,9458-0,9948), osim za natrij (r = 0,8635). Koeficijenti korelacije za hemoglobin su bili izvrsni, r = 0,9923 (Gem® PremierTM4000 vs. Ciba Corning 865) i r = 0,9759 (Gem® PremierTM4000 vs Gem® PremierTM 3000). Regresijska analiza po Passing Babloku pokazuje dobru kompatibilnost između rezulta dobivenih usporedbom ispitivanog analizatora i referentnih analizatora, osim natrija (Gem® PremierTM4000 vs. Ciba Corning 865; y = 34,7500 + 0,7500x) i hemoglobina (Gem® PremierTM4000 vs. Gem Premier 3000; y = 23,6923 + 0,8308x).
Zaključak: Rezultati dobiveni usporednim mjerenjem analita između ispitivanog i referentnih analizatora su bili kompatibilni. Naši rezultati prikazuju da CO-oximetrija je točnija i pouzdanija metoda određivanja koncentracije hemoglobina u sustavu POCT-a.
 
 
P12-4
 
Matišić D1, Galez D2, Čvorišćec D1. P12-4: Skraćena validacija analizatora Capillarys 2 - Sebia. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S157.
 
1Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska
2Odjel za laboratorijsku dijagnostiku, Opća bolnica Karlovac, Karlovac, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: dmatisic [at] kbc-zagreb [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Skraćena validacija analizatora za kapilarnu elektroforezu Capillarys 2 - Sebia, provedena je prema preporukama Europskog odbora za kliničko-laboratorijske standarde (ECCLS).
Materijali i metode: Procjena analitičkih značajki analizatora provedena je određivanjem nepreciznosti u seriji, nepreciznosti iz dana u dan, netočnosti i usporednim određivanjem uzoraka seruma na analizatoru Capillarys 2 Sebia i Olympus HITE 320. Nepreciznost u seriji određena je na 10 uzastopnih mjerenja dva kontrolna seruma tijekom 3 dana. Nepreciznost iz dana u dan određena je mjerenjem koncentracije analita u duplikatu kroz 10 dana u 2 kontrolna seruma. Netočnost je izražena kao postotak odstupanja srednje izmjerene vrijednosti od deklarirane vrijednosti kontrolnih seruma. Usporedna određivanja provedena su pomoću 40 uzoraka seruma.
Rezultati: Nepreciznost u seriji pokazala je koeficijent varijacije < 4,64% za sve frakcije. Nepreciznost iz dana u dan pokazala je koeficijent varijacije < 5,92% za sve frakcije. Rezultati ispitivanja netočnosti pokazali su odstupanje < 8,32% za sve frakcije osim za alfa 2-globuline u Hipergama kontroli gdje je odstupanje bilo 12,60%. Rezultati usporednih ispitivanja pokazali su koeficijent korelacije od 0,8873 do 0,9665 za sve frakcije. Regresijska analiza po Passingu i Babloku pokazala je da nije bilo značajnog odstupanja od linearnosti.
Zaključak: Rezultati skraćene validacije pokazali su da je sustav Capillarys 2 Sebia precizan, točan i pouzdan analizator koji je pokazao visoki stupanj podudarnosti s analizatorom Olympus HITE 320. Potpuna automatizacija, visoki stupanj razlučivosti, velika brzina, visoka osjetljivost i reproducibilnost te mogućnost priključivanja na laboratorijski informacijski sustav značajno su proširili domet primjene samog analizatora te ubrzali i olakšali rutinski rad.
 
 
P12-5
 
Badža N1, Jurčić-Karlović E2, Doljanin Z3. P12-5: Analitička procjena biokemijskog analizatora Pentra400 tvrtke Horiba ABX. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S158.
 
1Poliklinika Sunce, Zadar, Hrvatska
2Poliklinika Sunce, Rijeka, Hrvatska
3Poliklinika Sunce, Split, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: erika.jurcic-karlovic@sunce.hr
 
Sažetak
Cilj: Analitička procjena biokemijskog analizatora Pentra400 tvrtke Horiba ABX, Francuska, prema preporukama ECCLS, određivanjem koncentracije glukoze, kolesterola, kreatinina, ALP, AST, CRP, natrija i kalija reagensima iste tvrtke.
Materijal i metode: Analitička procjena obuhvatila je nepreciznosti u seriji i iz dana u dan, te netočnost. Nepreciznost u seriji određena je višekratnim (10x) mjerenjem komercijalnih kontrolnih uzoraka (N/P) i svježeg humanog seruma, i izražena kao koeficijent varijacije (KV). Nepreciznost iz dana u dan određena je mjerenjem u duplikatu tijekom 15 dana na kontrolnim uzorcima i pool serumu. Netočnost je izračunata kao odstupanje (R%) srednje izmjerene vrijednosti u odnosu na deklariranu vrijednost kontrolnih seruma tijekom provjere nepreciznosti iz dana u dan.
Rezultati: Zadovoljavajući rezultati za nepreciznost u seriji dobiveni su za kreatinin, kolesterol, glukozu, AST, CRP natrij i kalij. Nešto slabiji rezultati na kontrolnom uzorku P dobiveni su za ALP (KV 4,1%). Zadovoljavajući rezultati za nepreciznost iz dana u dan dobiveni su za glukozu, kolesterol, AST, CRP i kalij. Nešto slabiji rezultati na kontrolnom uzorku P dobiveni su za kreatinin (KV 3,1%) i ALP (KV 4,5%). Za natrij nisu dobiveni zadovoljavajući rezultati nepreciznosti iz dana u dan (KV 1,7% za kontrolu N, KV 1,9% za kontrolu P i KV 1,0% za pool seruma). Odstupanja od deklariranih vrijednosti pokazala su prihvatljiv stupanj točnosti za sve ispitivane analite.
Zaključak: Prikazani rezultati provedene analitičke procjene analizatora Pentra400 tvrtke Horiba ABX za određivanje koncentracije glukoze, kolesterola, kreatinina, ALP, AST, CRP, natrija i kalija pokazuju da se analizator i reagensi mogu koristiti u laboratoriju.
 
 
P12-6
 
Juričić G, Ravnić R, Trogrlić M, Honović L. P12-6: Usklađivanje različitih analitičkih sustava u svakodnevnom laboratorijskom radu. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S159.
 
Medicinsko biokemijski laboratorij, Opća bolnica Pula, Pula, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: gjuricic@gmail.com
 
Sažetak
Uvod: U skladu s pravilima dobre laboratorijske prakse i uvođenjem harmonizacije laboratorijskih nalaza, u svakodnevnoj praksi suočavamo se s problemom usklađivanja različitih analitičkih sustava. Cilj rada bio je usporediti izmjerene koncentracije ukupnog i konjugiranog bilirubina koje su određivane različitim modifikacijama metoda s diazo-reagensom na biokemijskim analizatorima Architect c8000 i Olympus AU400, te razmotriti kliničku opravdanost uvođenja jedinstvenih referentnih intervala (Harmonizacija laboratorijskih nalaza iz medicinske biokemije; HKMB, 2004.).
Materijali i metode: Koncentracija ukupnog i konjugiranog bilirubina određena je u 41 uzorku. Usporedba metoda učinjena je statističkim programom MedCalc 9.2.1.0 regresijom po Passing-Bablok-u i Bland-Altman prikazom.
Rezultati: Izmjerene koncentracije ukupnog bilirubina prosječno su 14,6% (95% CI= -19,0 do -10,1) niže na Architectu c8000. Metode za određivanje ukupnog bilirubina na Architectu c8000 i Olympusu AU400 moguće je uskladiti pomoću pripadne jednadžbe pravca regresije po Passing-Bablok-u: y (uk.bil.Arch) = 0,934 x (uk.bil.Oly) - 1,906. Izmjerene koncentracije konjugiranog bilirubina prosječno su 51,6% (95% CI = 42,4 do 60,9) više na Architectu c8000. Metode za određivanje konjugiranog bilirubina na Architectu c8000 i Olympusu AU400 nije moguće primjereno uskladiti zbog značajnog odstupanja od linearnosti. Analitički otklon izmjerenih koncentracija ukupnog i konjugiranog bilirubina izraženiji je u području nižih koncentracija.
Zaključak: S obzirom na značajna neslaganja između različitih metoda s diazo-reagensom za određivanje konjugiranog bilirubina na dva analitička sustava, upitna je opravdanost uvođenja jedinstvenih referentnih intervala po Harmonizaciji.
 
 
P12-7
 
Salamunić I, Bilopavlović N, Galetović A, Pauković Sekulić B, Tandara L. P12-7: Usporedba metoda za određivanje tumorskih biljega. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S160.
 
Odjel za medicinsku laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Split, Split, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: ilza [dot] salamunic [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Za određivanje tumorskih biljega (TM) u serumu pacijenata koriste se imunokemijski testovi i analitički instrumenti različitih proizvođača. U provedbi validacije imunokemijskih testova usporedba metoda je iznimno značajna. Cilj je bio usporediti vrijednosti pet TM dobivenih dvijema različitim metodama.
Materijali i metode: Analizirani su serumi pacijenata s kliničkom sumnjom na malignu bolest ili potvrđenom malignom bolesti. Uspoređivani su rezultati za CEA, CA 19-9, CA 15-3, PSA, i fPSA dobiveni na analizatorima Elecsys 2010 (Roche) i Olympus AU 3000i (Olympus). Na analizatoru Elecsys 2010 TM su se određivali elektrokemiluminiscentnom metodom a na AU 3000i kemiluminiscentnom metodom. Statistička obradba rezultata učinjena je pomoću statističke programske potpore. (MedCalc Software).
Rezultati: Koeficijent korelacije (r) između Elecsys 2010 and AU 3000i za: CEA (N = 180, r = 0,993), CA 19-9 (N = 131, r = 0,979), CA 15-3 (N = 105, r = 0,826), PSA (N = 148, r = 0,986) i fPSA (N = 61, r = 0,976). Uvjeti Passing-Bablok regresije nisu zadovoljeni za: CEA (95% CI, a = - 0,701 do – 0,470; b = 0.869 do 0.948), CA 19-9 (95% CI, a = 1,533 do 2,476; b = 0,890 do 0,970), PSA (95% CI, b = 0,916 do 0,966), fPSA (95% CI, b = 0,735 do 0,829), a zadovoljeni su za CA 15-3 (95% CI, a = -1,233 do 2,327, b = 0,867 do 1,074). Na Bland-Altmanovom prikazu 95% granice podudaranja srednjih razlika bile su: CEA Elecsys-AU3000i (95% CI = -50,4 do 43,2), CA 19-9 Elecsys-AU3000i (95% CI = -111,1 do 87,6), CA 15-3 Elecsys-AU3000i (95% CI = -727 do 817,8), PSA Elecsys-AU3000i (95% CI = -11,1 do 8,9) i fPSA Elecsys-AU3000i (95% CI = -1,13 do 0,49).
Zaključak: Rezultati određivanja TM sa dva analizatora ne mogu se koristiti istovremeno. Kod zamjene postojeće metode potrebno je izvjesno vrijeme TM određivati na oba analizatora.
 
 
P12-8
 
Mujagić R1, Vrkić N2, Getaldić B2, Vukelić N2, Futač D2, Kvaternik M2. P12-8: Biokemijski pokazatelji statusa željeza i načini izračuna zasićenja transferina. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S161.
 
1Medicinsko biokemijski laboratorij, Opća bolnica Pula, Pula, Hrvatska
2Klinički zavod za kemiju, Klinička bolnica Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: renat [dot] mujagic [at] pu [dot] t-com [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Procjena i razlikovanje funkcionalnog naspram stvarnog nedostatka željeza te toksičnosti željeza u kliničkoj praksi temelji se na biokemijskim pokazateljima statusa željeza, primjerice, na zasićenju transferina i koncentraciji feritina. Odabir dijagnostičkih pretraga u procjeni statusa željeza izrazito je važan s obzirom da se odluka o vrsti i načinu liječenja bolesnika temelji na rezultatima tih pretraga.
Materijali i metode: Uzorci krvi prikupljeni su od bolesnika (N = 34) s dijagnosticiranom bolešću jetre. Na zahtjev liječnika, određivani su biokemijski pokazatelji statusa željeza: koncentracija željeza (Fe), nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC) i ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC). U ostatnim uzorcima seruma dodatno je određivana koncentracija transferina (Tf). Nadalje, pomoću opće prihvaćenih empirijskih jednadžbi izračunano je zasićenje transferina željezom (TSAT) na dva različita načina: Jednadžba I (Fe&UIBC): TSAT% = 100 x Fe/(UIBC + Fe) i Jednadžba II (Fe&Tf): Tsat% = 3,98 x Fe/Tf.
Rezultati: Ukupna pogreška izračunske vrijednosti TSAT objedinjuje analitičke pogreške mjerenih parametara koji su dio jednadžbe za izračun. Računske izvedenice TSAT% i Tsat% uspoređene su statističkim analizama po Passing&Babloku i Bland&Altmanu (MedCalc, v10.1.8). Nije nađeno značajno odstupanje od linearnosti (P > 0,10), a pripadna regresijska jednadžba pravca je: TSAT% = 1,084 x Tsat% + 0,774. Zasićenje transferina koje je izračunano pomoću prve jednadžbe (Tsat%) bilo je 11,4% (95% CI = 9,4-13,3) više u usporedbi s TSAT koji je izračunan pomoću druge jednadžbe (TSAT%).
Zaključak: Uputno je učiniti vrednovanje i ocjenu novih metoda ili poboljšanih inačica za izravno spektrofotometrijsko određivanje UIBC. Izračun zasićenja transferina pomoću druge jednadžbe je točnije u usporedbi s drugim zamjenskim metodama izračuna TSAT.
 
 
P12-9
 
Unić A, Đerek L, Serdar T, Stančin N, Šprajc N, Romić Ž. P12-9: Usporedba CA19-9, CEA i AFP na analizatorima Vitros ECI i Cobas e411. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S162.
 
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: adrianaunic@gmail.com
 
Sažetak
Uvod: Uspoređivane su vrijednosti tri tumorska biljega, CA19-9, CEA i AFP, dobivene na analizatorima Vitros ECi (Ortho Clinical Diagnostics, Johnson and Johnson, UK) te Cobas e 411 (Roche Diagnostics, Japan), u svrhu validacije metode radi uvođenja novog analizatora. Cilj rada bio je ispitati odnos dviju metoda pri određivanju tumorskih biljega.
Materijali i metode: U ispitivanje je uključeno 26 uzoraka seruma za usporedbu CA 19-9, 20 uzoraka za CEA i 18 za AFP. Vitros Eci je imunokemijski analizator koji radi na principu kemiluminiscencije, a Cobas e 411 na principu elektrokemiluminiscencije. Metode su uspoređene Passing-Bablok regresijom.
Rezultati: Passing-Bablok regresijom dobiveni su sljedeće vrijednosti odsječka na osi y te nagiba pravca i pripadajući 95% intervali pouzdanosti: za CA19-9 0,8418 (-0,1021-2,9266) i 0,9977 (0,7793-1,0639); za CEA 1,0289 (0,8478-1,1875) i 0,9016 (0,8388-0,9979); za AFP 0,7081 (0,5436-0,8375) i 0,7932 (0,7357-0,8515). U sklopu Passing-Bablok regresije učinjen je Cusum test linearnosti koji je za sve gore navedene kombinacije tumorskih biljega pokazao da nema značajnog odstupanja od linearnosti (P > 0,10).
Zaključak: Iz podataka dobivenih Passing-Bablok regresijom vidljivo je da nisu svi rezulati usporedbe u potpunosti usklađeni i ne slijede jednaku linearnost (nagib i odsječak na osi y ne obuhvaćaju 1 odnosno 0). Jedino CA19-9 zadovaljava sve postavke Passing-Bablok regresije. CEA je pokazao dobru usklađenost, ali ne slijedi jednaku linearnost. AFP nije zadovoljio uvijet usklađenosti niti linearnosti. Ovi rezulati potvrđuju važnost preporuke o praćenju vrijednosti tumorskih biljega na istom analizatoru istom metodom.
 
 
P12-10
 
Sikirica M, Flegar-Meštrić Z. P12-10: Usporedba brojanja eritrocita i leukocita manualnom mikroskopijom sa dva analizatora za čitanje test traka u mokraći: LabUMat i Clinitek 500. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S163.
 
Zavod za kliničku kemiju, Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: mirjana.sikirica@gmail.com
 
Sažetak
Uvod: Analiza mokraće test trakama ima važnu ulogu u kompletnoj analizi mokraće. Automatizacijom čitača test traka omogućeno je da dobivene nalaze izražavamo semikvantitativno. U ovom radu smo željeli usporediti rezultate dobivene reflektometrijom i manualnom mikroskopijom.
Materijali i metode: Ispitivali smo razinu slaganja između dva analizatora za čitanje test traka u mokraći: LabUMat 77Elektronika Kft., Hungary i Clinitek 500, Bayer Corporation, Diagnostics Division, Tarrytown,NY sa manualnom mikroskopijom supravitalno obojenog sedimenta u detekciji i brojanju eritrocita (Erc) i leukocita (Lkc). Analizirali smo 165 uzoraka mokraće bez centrifugiranja za brojanje Erc i Lkc na dva analizatora za čitanje test traka: Clinitek 500 i LabUMat dobivene reflektometrijskim mjerenjem sa manualnom mikroskopijom priređenom prema preporukama europske grupe za analizu mokraće(ELM - European Urinalysis Group).
Rezultati: Rezultate smo grupirali u četri kategorije i izračunali razinu slaganja izraženu kao postotak (%). Slaganje u brojanju Erc i Lkc između dva analizatora Clinitek 500 prema LabUMat pokazuje razinu slaganja od 90% odnosno 84%; između Clinitek 500 i manualne mikroskopije 83% odnosno 81% i između analizatora LabUMat i manualne mikroskopije ta razina slaganja je 80% odnosno 78%.
Zaključak: Dobiveni rezultati na oba analizatora pokazuju slične rezultate koji osiguravaju kliničku prihvatljivost dobivenih rezultata. Razlike u rezutlatima dobivenim između rezultata za brojanje Erc i Lkc na analizatorima za čitanje test traka sa onima dobivenim manualnom mikroskopijim suprevitalno obojenog uzorka su temeljene na različitim metodologijama. Analizatori za čitanje test traka mjere enzimsku aktivnost, a ne broje stanice. Zbog toga svaki pozitivan rezultat treba biti potvrđen mikroskopskim pregledom.
 
 
P12-11
 
Ćorić J1, Jadrić R2, Panjeta M1. P12-11: Procjena testa za određivanje fruktozamina na analizatoru Vitalab. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S164.
 
1Zavod za kliničku kemiju i biokemiju, Univerzitetni Klinicki Centar Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Katedra za biokemiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 
Adresa za dopisivanje: rjadric [at] hotmail [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Fruktozamin je glikirani protein i indikator prosječne (vremenski) koncentracije glukoze u krvi te se rabi za procjenu glikemijskog statusa šećerne boelsti.
Materijali imetode: Procjenili smo metodu fruktazaminom na Vitalab analizatoru. Fruktozamin u svom ketoaminskom obliku u lužnatim uvjetima reducira tetrazolijevu sol NBT u formazan. Brzina reagiranja izmjerena fotometrijski na 550 nm, izravno je poporcionalna s koncentracijom fruktozamina u uzorku.
Rezultati: Osjetljivost metode bila je 10 umol/L. Preciznost unutar serije (N = 20) iznosila je 1-2,3% (CV) za uzorke s koncentracijom fruktozamina od 197-587 umol/L. Preciznost iz serije u seriju (N = 20) iznosila je 2,2% za uzorke sa srednjom vrijednosti koncentracije od 552 umol/L i 4,7% za uzorke sa srednjom vrijednosti koncentracije od 217 umol/L. Prošireni raspon mjerenja iznosio je do 2000 umol/L s automatskim razrjeđenjem. Regresijskom analizom usporedbe Vitalab metode (y) i Abbottove metode (x) dobivena je sljedeća jednadžba: y = 1,10x - 21,1 i koeficijent korelacije (r) od 0,98.
Zaključak: Metoda fruktozaminom na Vitalab analizatoru je točna i precizna.
 
 
P12-12
 
Kožić I, Rumenjak V. P12-12: Usporedba vrijednosti koncentracije glukoze, ureje i kreatinina iz pune krvi (EDTA) i seruma kao uzorka na različitim analizatorima. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S164-S165.
 
Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Opća bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: irenakozic [at] yahoo [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Jedan od načina skraćivanja TATa (engl. turn around time, vrijeme od vađenja uzorka do izdavanja nalaza) u hitnim laboratorijima je izvođenje testova iz pune krvi. Cilj je ovoga rada bila usporedba dobivenih vrijednosti glukoze, ureje (BUN) i kreatinina iz pune krvi (EDTA) na acidobaznom analizatoru Stat Profile Critical Care Xpress CCX (Nova Biomedical) i vrijednosti istih metabolita iz seruma kao uzorka na biokemijskom analizatoru Olympus AU 400.
Materijali i metode: Kao uzorci korištene su pune krvi (EDTA) i serumi ležećih pacijenata. Ponovljivost u seriji i ponovljivost iz dana u dan na acido-baznom analizatoru CCX određena je korištenjem kontrola proizvođača.
Rezultati: Ponovljivost u seriji za glukozu izražena preko koeficijenta varijacije iznosila je KV = 0,6%, za BUN KV = 2,7%, za kreatinin KV = 1%. Ponovljivost iz dana u dan za glukozu KV = 0,5%, BUN KV = 4,6%, kreatinin KV = 4%. Podaci dobiveni usporednim određivanjem glukoze iz seruma na OLY AU 400, te glukoze iz pune krvi (EDTA) na CCX-u (N = 88) statistički su obrađeni te je dobivena zadovoljavajuća korelacija uz R2 = 0,8919. Za kreatinin (N = 84) koeficijent korelacije je iznosio R2 = 0,9819, dok je za BUN (N = 60) koeficijent iznosio 0,964.
Zaključak: Iz dobivenih je rezultata vidljivo da postoji značajna korelacija dobivenih rezultata za metabolite glukozu, BUN i kreatinin određenih iz seruma na analizatoru Olympus AU 400 sa rezultatima iz pune krvi kao uzorka na acido-baznom analizatoru CCX. Može se donijeti zaključak da je moguće glukozu, BUN i kreatinin kao najznačajnije metabolite odrediti iz pune krvi (EDTA) i tako značajno smanjiti TAT.
 
 
P12-13
 
Rumenjak V, Kožić I. P12-13: Procjena Nova StatStrip glukometra u odnosu na točnost, preciznost i interferencije. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S165-S166.
 
Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Opća bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: irenakozic [at] yahoo [dot] com
 
Sažetak
Cilj: Poznato je, da biokemijski sastav i matriks pune krvi mogu značajno utjecati na mjerenje glukoze glukometrima. Nova generacija StatStrip (Nova Biomedical Waltman, SAD) glukometara konstruirana je tako da uklanja interferencije.
Materijali i metode: Ispitivanje korelacije provedeno je ispitivanjem uzoraka venske krvi kod bolesnika u intenzivnoj jedinici i kod bolesnika na kroničnoj dijalizi. Korelacija je provedena analizom uzoraka na dva glukometra koji su do sada korišteni i na StatStrip glukometru. Kao referenzna metoda korištena je metoda sa heksokinazom (Olympus AU 400). Vrijednosti hematokrita određene su na hematološkom analizatoru Sysmex KX 2100. Korelacija je učinjena metodom linearne regresije, a klinička točnost i preciznost usporedbom rezultata prema kriterijima standarda ISO15197 za procjenu glukometra.
Rezultati: Linearna regresijska analiza pokazala je dobru korelaciju za sve ispitivane glukometre. Srednje odstupanje za referentnu metodu bilo je niže za StatStrip glukometar u odnosu na Roche Acu chek Performa i Roche Accu chek active glukometre. Kod bolesnika na kroničnoj dijalizi StatStrip glukometar je pokazao podudarnost sa kriterijima prema ISO15197, dok Roche Accu chek Performa i Roche Accu chek Active nisu. Kod bolesnika u intenzivnoj jedinici utvrđen je negativan bias praćen povećanjem vrijednosti hematokrita kod Roche Accu chek glukometra. Vrijednosti hematokrita nisu utjecale na vrijednosti glukoze izmjerene StatStrip glukometrom
Zaključak: Iz dobivenih rezultata proizlazi prednost StatStrip glukometra u povečanju točnosti mjerenja glukoze.
 
 
P12-14
 
Ruljančić N1, Mihanović M2, Bakliža A1, Rumenjak V3. P12-14: Analitička procjena metoda za TSH, tT3 i tT4. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S166-S167.
 
1Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Medicinsko biokemijski laboratorij, Zagreb; Hrvatska
2Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Zagreb, Hrvatska
3Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Opća bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: n_ruljancic [at] yahoo [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Proveden je kratki evaluacijski postupak analitičkog sustava sukladno CLSI preporukama sa statističkim modelom EP-Evaluator® za procjenu metoda i to za: EP5-protokol – nepreciznost (SD i CV unutar serije, između serije, ukupni CV); EP10-protokol – preliminarna evaluacija novih metoda za linearnost, test iskorištenja, nepreciznost, bias,”carryover”; EP9-protokol – usporedba metoda. Valjanost metoda je utvrđena u odnosu na tri kriterija: prema proizvođačevim kriterijima (SDP unutar serije i CVP unutar serije); prema kriterijima državne vanjske kontrole rezultata za bias (B%DK) i prema biološkoj bazi podataka za TE%B, CV%B i B%B.
Materijali i metode: 1. metoda – Analizator Elysis Uno ELISA test za TSH (test druge gen., analitička osjetljivost manja od 0,10 mlU/L), T3 i T4; 2. metoda – Analizator Vitros ECI CLIA metoda za TSH (test treće gen., analitička osjetljivost manja od 0,02 mlU/L), T3 i T4. Za uzorke su korišteni: a) Biorad kontrolni serum (L1,L2, L3) za EP5 i EP10 protokol i b) 92 seruma ispitanika za usporedbu metoda prema EP9-protokolu.
Rezultati: EP5 protokol: a) korisnikov SDE i CV%E manji od SDP unutar serije i CVP unutar serije za TSH, T3 i T4; b) korisnikov CV%ukE veći od CV%B za TSH, T3 i T4. EP10 protokol: a) korisnikov CV%ukE veći od CV%B za TSH, T3 i T4; b) korisnikov bias B%E manji od B%DKza TSH, T3 i T4; c) t-vrijednost manja od 4,6 za odsječak, nagib, %“carryover“, test iskorištenja, linearnost, osim za vrijednost za nagib za TSH (t = 16,6). EP9 protokol: a) koeficijent korelacije veći od 0,975 (r = 0,9775, B% = -1,4) za TSH, r je manji od 0,975 za T3 (r = 0,8360, B% = 0,16) i T4 (r = 0,8070, B% = 1,8%); b) TE% između metoda veći od TE%B.
Zaključak: Metode za određivanje hormona štitnjače zadovoljavaju nepreciznost prema proizvođačevim zahtjevima, ali ne prema biološkim kriterijima. Metode zadovoljavaju bias prema kriterijima vanjske procjene kvaltete. Metode se ne mogu ekvivalentno upotrebljavati za praćenje rezultata bolesnika.
 
 
P12-15
 
Šupak Smolčić V1, Bilić-Zulle L1,2, Fišić E1. P12-15: Analitička validacija biokemijskog analizatora Cobas 6000 analyzer series modul C501. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S167-S168.
 
1Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
2Katedra za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: vesnasupak [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Cobas 6000 (Hitachi, Japan) je biokemijski analizator koji spektrofotometrijski, imunoturbidimetrijski te ion selektivnim elektrodama mjeri biokemijske analite. Prikazan je dio rezultata opsežne validacije analizatora.
Materijali i metode: Validacija je učinjena za 12 analita, predstavnika metabolita, enzima, elemenata u tragovima, specifičnih proteina i elektrolita. Ispitana je nepreciznost u seriji (N = 20), nepreciznost iz dana u dan (N = 30) i usporedba s analizatorom korištenim u rutinskom radu (Olympus AU640) (N = 50).
Rezultati: Koeficijenti varijacije za nepreciznost u seriji: glukoza = 2,8%, ureja = 0,8%, kreatinin = 4,0%, GGT = 0,8%, AST = 0,6%, ALT = 0,8%, IgG = 3,2%, IgA = 1,1%, IgM = 1,5%, Fe = 0,9%, Na = 0,4% i K = 0,6%, a za nepreciznost između serija: glukoza = 1,6%, ureja = 2,0%, kreatinin = 2,6%, GGT = 1,9%, AST = 2,7%, ALT = 1,7%, IgG = 2,5%, IgA = 3,2%, IgM = 7,9%, Fe = 3,2%, Na = 1,3%, K = 2,0%. Pri usporedbi dvaju analizatora koeficijent korelacije za sve ispitivane analite iznosi r > 0,99 osim za Na (r = 0,97). Usporedba metoda učinjena je s pomoću Passing-Bablok regresije i izračunate su jednadžbe pravca za sve analite te 95% interval pouzdanosti za odsječak i nagib pravca. Za ureju, Na i K interval pouzdanosti za odsječak obuhvaća vrijednost nula, a za nagib vrijednost jedan pa su sasvim suglasni s rutinski korištenom metodom. Usporedba za AST, ALT, IgM i Fe ukazuje na postojanje male konstantne pogrješke (CI odsječka ne obuhvaća vrijednost nula), a za IgG postojanje male proporcionalne pogrješke (CI za nagib ne obuhvaća vrijednost jedan). Male vrijednosti konstantne i proporcionalne pogrješke pronađene su za glukozu, kreatinin, GGT i IgA.
Zaključak: S obzirom na niske vrijednosti CV instrument je zadovoljavajuće točnosti i preciznosti. Većina analita je usklađena na oba analizatora dok su za dio potrebna podešenja nagiba i odsječka pravca za potpunu usklađenost.