Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

P13-1

 
Pancirov D1, Radišić Biljak V2, Stjepanović G3, Čepelak I4. P13-1: Hematološki pokazatelji anemije i C-reaktivni protein (CRP) u bolesnika sa stabilnom opstruktivnom plućnom bolesti. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S168-S169.
 
1Odjel za biokemijsko-hematološku dijagnostiku, Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak, Hrvatska
2Poliklinika Sunce Zagreb, Zagreb, Hrvatska
3Pulmološki odjel, Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak, Hrvatska
4Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko--biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: laboratorij [at] obs [dot] hr
 
Sažetak
Uvod: Cilj istraživanja bio je odrediti vrijednosti hematoloških pokazatelja anemije i CRP u bolesnika sa stabilnom KOPB kako bi se utvrdio relativni udio prisutnosti anemije, stupanj sistemske upale te eventualne korelacije navedenih analita u ovih bolesnika.
Materijali i metode: U ispitivanje je bilo uključeno 109 bolesnika s KOPB (forsirani ekspiratorni volumen u 1 sekundi izdisaja, FEV1 = 41 ± 14%), te 51 zdravi ispitanik, FEV1 = 106 ± 15%). U skladu s GOLD smjernicama, bolesnici su podijeljeni u 3 podskupine: II, III i IV, a prema kriteriju SZO za anemiju (Htc < 0,36 L/L za žene i < 0,39 L/L za muškarce) u 2 podskupine: s anemijom i bez anemije. Koncentracija CRP u serumu određena je imunoturbidimetrijskom metodom na analizatoru Dimension Xpand Plus (Siemens Healthcare Diagnostics), a hematološki pokazatelji određeni su metodom protočne citometrije na analizatoru Cell Dyn 3200 (Abbott Diagnostics).
Rezultati: Anemija je prisutna u 21% bolesnika s KOPB. Ne postoji značajna razlika vrijednosti eritrocita, hemoglobina i hematokrita između skupine svih bolesnika i kontrolne skupine, kao ni između bolesnika podijeljenih prema GOLD smjernicama i kontrolne skupine. Koncentracija CRP statistički je značajno veća u skupini svih KOPB bolesnika (P < 0,001), svim podskupinama prema GOLD klasifikaciji (II, III, IV: P < 0,001), te podskupinama s i bez anemije (P < 0,001) u odnosu na kontrolnu skupinu. ROC analiza je pokazala dobru dijagnostičku učinkovitost CRP.
Zaključak: Koncentracija CRP značajno je povećana u svim ispitanim podskupinama bolesnika s KOPB u odnosu na kontrolnu skupinu, ukazujući na kontinuiranu prisutnost upalnog procesa. Anemija je prisutna kod ukupno 21% bolesnika, najvećim dijelom iz GOLD podskupine III.
 
 
P13-2
 
Radišić Biljak V1, Đurić K1, Čepelak I2, Žanić Grubišić T2, Pancirov D3, Sorić J1. P13-2: C-reaktivni protein u stabilnoj kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S169-S170.
 
1Poliklinika Sunce Zagreb, Zagreb, Hrvatska
2Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
3Odjel za biokemijsko-hematološku dijagnostiku, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić”, Sisak, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: vanja.radisic@gmail.com
 
Sažetak
Uvod: Upala je značajan dio patogeneze kronične opstrukcijske plućne bolesti (KOPB). Ispitana je stoga koncentracija C-reaktivnog proteina (CRP) u bolesnika s različitim stupnjevima KOPB i uspoređena s koncentracijom kontrolne skupine ispitanika.
Materijali i metode: U istraživanje je uključeno 109 bolesnika s KOPB (forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi izdisaja (FEV1) = 41 ± 14%) i 51 zdravi ispitanik (FEV1 = 106 ± 15%). Temeljem nalaza spirometrije, slijedeći GOLD smjernice, pacijenti su podijeljeni prema stadiju progresije bolesti u 3 podskupine (II, III, IV). Koncentracija CRP u serumu određena je imunoturbidimetrijskom metodom na analizatoru Dimension Xpand Plus (Siemens Healthcare Diagnostics, USA).
Rezultati: Koncentracija CRP je u serumu ispitanika s KOPB bila statistički značajno veća (medijan 13,78 mg/L, IQR = 8,44-44,46) u odnosu na ispitanike u kontrolnoj skupini (medijan 7,70 mg/L, IQR = 3,36-9,34), P < 0,001. ROC-analiza pokazuje da CRP ima vrlo dobru dijagnostičku učinkovitost (AUC = 0,808, 95% CI = 0,739-0,866, P < 0,001) u razlikovanju bolesnika s KOPB od zdravih ispitanika. Za graničnu vrijednost CRP od 11,86 mg/L, dijagnostička specifičnost bila je 94%, a osjetljivost 60%. Koncentracije CRP u podskupinama su bile slijedeće: podskupina II – medijan 12,98 mg/L, IQR = 8,35-27,67; podskupina III – medijan 12,73 mg/L, IQR = 7,65-60,07; podskupina IV – medijan 23,18 mg/L, IQR = 11,21-39,17. Koncentracija CRP ne razlikuje se značajno između podskupina bolesnika s KOPB, P = 0,573.
Zaključak: Granična vrijednost CRP od 11,86 mg/L mogla bi biti biokemijski pokazatelj, koji bi bio od pomoći u razlikovanju bolesnika s KOPB od zdravih ispitanika, ali ne i kao pokazatelj progresije KOPB.
 
 
P13-3
 
Rumora L, Grdić Rajković M, Puclin G, Posavac K, Čepelak I, Žanić Grubišić T. P13-3: Oksidacija tiolnih skupina i aktivnost paraoksonaze 1 u bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S170-S171.
 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: tihana_zanic [at] yahoo [dot] co [dot] uk
 
Sažetak
Uvod: Kroničnu opstrukcijsku plućnu bolest (KOPB) karakterizira kronični lokalni i sistemski upalni proces te pojačan oksidacijski stres. Pušenje cigareta se smatra glavnim etiološkim čimbenikom u nastanku i razvoju KOPB. Reaktivne kisikove vrste, čije stvaranje potiču pušenje i aktivirane stanice pluća i krvne tekućine, mogu poremetiti oksidacijsko-redukcijsku ravnotežu na način da oksidiraju proteine u plazmi. Paraoksonaza 1 (PON1) je enzim vezan uglavnom na HDL koji u svojoj strukturi ima tri cisteinska ostatka na pozicijama 41, 284 i 353; C41 i C353 su povezani disulfidnom vezom dok je C284 slobodan. Enzim ima i antiaterogena i antioksidacijska svojstva.
Materijali i metode: Ovo je istraživanje uključilo 107 KOPB bolesnika (32 pušača, 28 bivša pušača, 47 nepušača) i 45 zdravih dobrovoljaca (16 pušača, 13 bivših pušača, 16 nepušača). Tiolne skupine proteina izmjerene su spektrofotometrijskom metodom pomoću 5,5’-ditiobis-(2-nitrobenzojeva kiselina) (DTNB). Paraoksonazna aktivnost PON1 određena je na način da se mjerilo otpuštanje p-nitrofenola iz paraoksona bez (bazalna aktivnost PON1) i uz dodatak NaCl (NaCl-stimulirana PON1 aktivnost).
Rezultati: Koncentracija slobodnih sulfhidrilnih skupina značajno je niža u KOPB bolesnika u odnosu na zdrave osobe, a opaženo sniženje nije ovisilo ni o statusu pušenja ni o težini bolesti (GOLD klasifikacija). Osim toga, i bazalna i NaCl-stimulirana aktivnost PON1 također je značajno niža u KOPB bolesnika.
Zaključak: Smanjena koncentracija tiolnih skupina u KOPB bolesnika ukazuje na pojačan oksidacijski stres, što djelomice može objasniti sniženu paraoksonaznu aktivnost PON1.
 
 
P13-4
 
Šegulja D, Zovko V, Alpeza-Viman I. P13-4: Određivanje prokalcitonina kod pulmoloških bolesnika. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S171-S172.
 
Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: dragana [dot] segulja [at] gmail [dot] com
 
Sažetak
Cilj: Cilj rada bio je procijeniti dijagnostičku vrijednost koncentracije prokalcitonina u serumu u odnosu na druge parametre upale (CRP, fibrinogen, broj leukocita, brzina sedimentacije eritrocita) kod pacijenata liječenih u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Mikrobiološka obrada je pri tom uzeta u obzir.
Ispitanici i metode: Ispitivanje je obuhvatilo 40 bolesnika (17 žena i 23 muškarca) s najčešće postavljenim dijagnozama u našoj ustanovi (55% maligne bolesti, 12% pneumonije, 5% tuberkuloza, 2% sarkoidoza, autoimune bolesti,ostali). Koncentracija CRP-a je određivana lateks imunoturbidimetrijom na instrumentu Hitachi 912. Za određivanje brzine sedimentacije korišten je instrument Sedi 15, a koncentracija prokalcitonina određivana je metodom Enzyme-Linked Fluorescent Assay-ELFA (miniVIDAS Biomerieux). Linearnost testa je 0,05-200 ug/L. Prema proizvođaču, kod bolesnika s konc. PCT-a < 0,5 ug/L može se isključiti rizik za razvoj sepse i/ili septičkog šoka.
Rezultati: Kod svih ispitanika nađene su povišene koncentracije CRP-a i sedimentacija eritocita neovisno o dijagnozi. Mikrobiološka ispitivanja su provedena kod 31 bolesnika. 15 bolesnika je imalo pozitivni nalaz. Kod većine koncentracija prokalcitonina bila je < 0,5 ug/L uz kolonizaciju, lokaliziranu infekciju ili infekciju M. tuberculosis dok su koncentracije PCT-a > 2,0 ug/L nađene kod teških bakterijskih i gljivičnih infekcija te u jednom slučaju sterilne hemokulture uz radiološki nalaz koji je upućivao na pneumoniju. Kod jednog bolesnika nađen je izrazito visoki PCT (42,73 ug/L) uz nedovoljno kliničkih podataka koji bi potkrijepili taj nalaz.
Zaključak: CRP se pokazao kao osjetljiviji biljeg upale. Iako naše ispitivanje sugerira da je PCT specifičniji biljeg sistemske upale za relevantnu procjenu njegove dijagnostičke vrijednosti kod pulmoloških bolesnika neophodno je provesti dodatna ispitivanja na većem uzorku.
 
 
P13-5
 
Somborac A1, Ostojić S2, Detel D2, Pancirov D3, Varljen J2, Čepelak I1. P13-5: Aktivnost dipeptidil peptidaze IV kod bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti. Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S172-S173.
 
1Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko--biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebtia, Hrvatska
2Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet, Sveušilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
3Odjel za biokemijsko-hematološku dijagnostiku, Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak, Hrvatska
 
Adresa za dopisivanje: icepelak [at] yahoo [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Kronična opstrukcijska plućna bolest (KOPB) najučestalija je kronična respiratorna bolest progresivnog tijeka. Karakterizirana je ograničenim protokom zraka i nenormalnim upalnim odgovorom pluća na udahnute štetne čestice i plinove. Upala je povezana s infiltracijom imunoloških stanica koje otpuštaju pro-upalne medijatore u pluća. Dipeptidil peptidaza IV (DPP IV) je specifična serinska egzopeptidaza koja uklanja X-Pro dipeptide s različitih pro-upalnih neuropeptida, kemokina, citokina i drugih bioloških molekula. Tako pridonosi njihovoj aktivaciji ili inaktivaciji, odnosno promjeni njihove funkcije. U ovom radu smo ispitivali aktivnost DPP IV u serumu bolesnika s KOPB i povezanost enzimske aktivnosti s progresijom bolesti.
Materijali i metode: U serumu bolesnika sa stabilnim oblikom KOPB (GOLD stadiji II do IV; N = 110) i zdravih ispitanika (N = 91) određena je katalitička aktivnost DPP IV koristeći spektrofotometrijsku metodu s glicil-prolil-p-nitroanilidom kao supstratom.
Rezultati: Katalitička aktivnost DPP IV u serumu bolesnika sa stabilnim oblikom KOPB značajno je snižena u odnosu na aktivnost zdravih ispitanika (P < 0,001). Između različitih stadija progresije bolesti (GOLD klasifikacija) aktivnost enzima nije značajno različita.
Zaključak: Snižena aktivnost DPP IV u bolesnika s KOPB mogla bi dovesti do smanjenog proteolitičkog cijepanja pro-upalnih medijatora otpuštenih iz imunoloških stanica i tako doprinijeti razvoju lokalne i sistemske upale u KOPB.