Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Izvorni stručni članak

 
Nada Vukelić, Dalja Papić Futač, Elizabeta Topić. Procjena analitičkih značajka analizatora GEM Premier 3000. Biochemia Medica 2007;17(2):231-41.
Klinički zavod za kemiju, Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”, Zagreb
*Adresa za dopisivanje: nada [dot] vukelic [at] zg [dot] t-com [dot] hr
 
Abstract
Uvod: Razvoj senzorske tehnologije doveo je do pojave analizatora koji iz uzorka pune krvi brzo i jednostavno određuju koncentracije analita, ne samo u laboratoriju nego i uz bolesnika. Analizatori za pretrage uz bolesnika najčešće se instaliraju u jedinice intenzivne skrbi s ciljem bržeg dobivanja rezultata i ranijeg započinjanja terapije.
Cilj rada: Prije instalacije i puštanja u rad analizatora za pretrage uz bolesnika GEM Premier 3000 u Jedinici intenzivnog liječenja Kirurške klinike učiniti procjenu analitičkih značajka i utvrditi kompatibilnost rezultata s rezultatima analizatora u centralnom laboratoriju.
Materijali i metode: Procjena analitičkih značajka analizatora ispitana je određivanjem analitičke nepreciznosti u seriji, nepreciznosti iz dana u dan, netočnosti i usporednim određivanjem koncentracije analita u uzorcima bolesnika na ispitivanom analizatoru i na analizatorima na kojima se ti analiti određuju u centralnom laboratoriju kao referentnim analizatorima. Ispitivanja su provedena u skladu s preporukama NCCLS.
Rezultati: Dobiveni su zadovoljavajući rezultati ispitivanja nepreciznosti u seriji za sve analite (CV ≤ 3,46%), a rezultati ispitivanja nepreciznosti iz dana u dan bili su zadovoljavajući za sve analite (CV ≤ 4,65%) osim za laktat (2. razina, CV = 9,35%; 3. razina, CV=5,55%). Rezultati ispitivanja netočnosti bili su zadovoljavajući za sve analite (R ≤ 4,53%) osim za laktat (1. razina, R = 13,59%; 2. razina, R = -11,00%; 3. razina, R = 10,00%). Svi izračunati koeficijenti korelacije bili su unutar raspona 0,9727–0,9920, osim za natrij (Pearsonov, r = 0,9207) i pokazuju visok stupanj korelacije rezultata koncentracije analita u uzorcima bolesnika između referentnih analizatora i ispitivanog analizatora za sve analite. Regresijska analiza po Passingu i Babloku također pokazuje vrlo dobru podudarnost usporednih rezultata koncentracije analita u uzorcima bolesnika između ispitivanog analizatora i referentnih analizatora.
Zaključak: Rezultati određivanja koncentracije analita u uzorcima bolesnika dobivenih na ispitivanom analizatoru kompatibilni su s rezultatima dobivenim na referentnim analizatorima u centralnom laboratoriju. Analizator je jednostavan za rad, a automatsko, samostalno provođenje kontrole kavalitete rada poslije svakog uzorka i samostalno otklanjanje grešaka omogućuje siguran rad i pouzdan rezultat.
Ključne riječi: pretrage uz bolesnika, parametri acidobazične ravnoteže, elektroliti, metaboliti
Pristiglo: 16. ožujka 2007.                                                                                             Prihvaćeno 11. rujna 2007.
 
 
Uvod
Poremećaji acidobazične ravnoteže i elektrolita fiziološki i klinički su povezani i česti su u kliničkoj praksi. Brza i točna dijagnoza, te odgovarajuće liječenje takvih poremećaja od velike su važnosti (1,2). Razvoj tehnologije, naročito senzorske tehnologije, doveo je do pojave analizatora koji iz uzorka pune krvi brzo i jednostavno određuju spomenute analite, ne samo u laboratoriju, nego i uz bolesnka (engl. point of care testing, POCT) (3). Elektrokemijski senzori našli su svoje mjesto u kliničkoj kemiji zahvaljujući jednostavnosti, minimalnom održavanju i sposobnosti mjerenja klinički važnih analita u uzorku pune krvi u širokom koncentracijskom rasponu. Evoluciju POCT analizatora omogućili su razvoj minijaturnih senzora i njihova integracija u male sofisticirane analizatore koji su vratili testove ka bolesniku s ciljem bržeg dobivanja rezultata, ranijeg započinjanja terapije i time poboljšane skrbi bolesnika (3). Pretrage uz bolesnike tako postaju pristupačne bolnicama kao alternativa centralnom laboratoriju, prvenstveno u jedinicama intenzivne skrbi gdje učinkovito liječenje bolesnika zahtijeva redovito praćenje parametara acidobazične ravnoteže i elektrolita, ali i na drugim lokacijama za praćenje akutnih i kroničnih stanja (3). Spektar pretraga analizatora smještenih neposredno uz bolesnika sve se više širi u cilju što brže i detaljnije obrade i zbrinjavanja bolesnika, što unaprjeđuje kako klinički tako i ekonomski aspekt liječenja.
 
GEM Premier 3000
Ispitivani analizator GEM Premier 3000 je prijenosni analizator za brzu analizu uzoraka pune krvi uz bolesničku postelju. Proizvođač analizatora je tvrtka Instrumentation Laboratory Company, Lexington, MA, USA. Analizator simultano određuje vrijednosti: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, glukoze, laktata i hematokrita. Mjerenje koncentracije analita temelji se na potenciometriji (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), amperometriji (pO2, glukoza, laktat) i konduktometriji (hematokrit). Namijenjen je zdravstvenom stručnom osoblju na bilo kojoj bolničkoj lokaciji i u skladu je s europskim standardima.
Analizator ima dvije sastavnice: instrument i zamjenjivi umetak koji je primarna sastavnica. Zamjenjivi umetak je potpuno zatvoren sustav koji sadrži sve sastavnice potrebne za analizu uzorka: iglu za uzimanje uzorka, senzorsku karticu, kalibracijske/kontrolne otopine, cjevčice, ventile, crpke i posudu za otpad.
Kada se umetak stavi u analizator provodi se automatska kalibracija senzora. Nakon automatski provedene kalibracije, a prije analize uzoraka bolesnika slijedi vanjska provjera kalibracije i ispravnosti umetka pomoću komercijalnih uzoraka. Slijedeće kalibracije se izvode automatski u određenim vremenskim razmacima kako bi se omogućila neprekidna točnost analizatora. Analizator automatski provodi tri vrste kalibracija: kalibraciju u jednoj točki, kalibraciju u dvije točke i kalibraciju kisika. Kalibracija u jednoj točki se provodi automatski i poslije svakog uzorka.
Kao ekskluzivitet proizvođač navodi program aktivne automatske kontrole kvalitete rada, tzv. iQM™(engl. Intelligent Quality Management). Program iQM™zamjenjuje konvencionalnu unutarnju kontrolu kvalitete rada koja je ovdje sastavni dio operativnog sustava i provodi kontrolu svih mjernih parametara nakon svakog uzorka bez intervencije korisnika. Program iQMTM počinje s radom automatski nakon uspješno provedene validacije automatske kalibracije instaliranog umetka. Neprekidno prati izvođenje cijelog procesa analize uzorka (uključujući senzore, otopine i elektroniku), omogućava trenutno otkrivanje greške i automatski izvodi korektivne akcije radi otklanjanja greške.
Drugi, također ekskluzivni program, je program FPRC (engl. Failure Pattern Recognition Checks) koji pomaže u identifikaciji mikro ugrušaka, nekih grešaka u radu senzora i identifikaciji nekih interferencija. Analizator GEM Premier 3000 za vrijeme analize uzorka automatski provjerava prisutnost mikro ugrušaka i interferencija.
Postoji nekoliko vrsta umetaka koji se razlikuju po konfiguraciji analita (pH, plinovi u krvi/hematokrit/elektroliti/metaboliti), broju testova (75–600, neovisno o broju kalibracija i kontrola) i vremenu trajanja umetka (2 ili 3 tjedna). Uzorak za analizu može biti arterijska, kapilarna ili venska krv, a jedini prihvatljivi antikoagulansi su Li–/ Na-heparin u konačnoj koncentraciji od 25 IU/mL. Ostali antikoagulansi (EDTA, citrat, oksalat, NaF) mogu štetno djelovati na senzore i ne prepuručuju se. Volumen krvi potreban za analizu je 135–150 µL, avrijeme analize uzorka je 85 sekundi.
U procjeni analitičkih značajka ispitivanog aparata rabili smo slijedeće analizatore centralnog laboratorija: Ciba Corning 865, Vitros 250 i Olympus AU 640.
 
Analizator Ciba Corning 865
To je biokemijski analizator za određivanje vrijednosti parametara acido-bazične ravnoteže, elektrolita, metabolita, hemoglobina i derivata hemoglobina. U ovom je ispitivanju to bio referentni analizator za usporedna određivanja vrijednosti pH, pCO2, pO2, K+, Na+ i Ca++ u uzorcima bolesnika. Mjerna tehnologija ispitivanih analita temelji se na elektrokemijskom fenomenu (tehnologija ISE, amperometrija i potenciometrija). Hematokrit nije moguće odrediti na ovom analizatoru, pa taj analit nije podvrgnut analitičkoj procjeni. Proizvođač analizatora je Ciba Corning Diagnostics Corporation, MA, SAD.
 
Analizator Vitros 250
To je diskretni biokemijski analizator koji radi na načelu suhe kemije. U ovom ispitivanju to je bio referentni analizator za usporedna određivanja koncentracije laktata. Koncentracija laktata u plazmi određuje se spektrofotometrijski. Proizvođač aparata je Ortho Clinical Diagnostics, NY, SAD.
 
Analizator Olympus AU 640
To je otvoreni, diskretni, višekanalni biokemijski analizator (proizvođač je tvrtka Olympus Optical Co., Ltd., Tokyo, Japan) na kojem su, kao referentnom analizatoru, rađena usporedna određivanja koncentracije glukoze u uzorcima bolesnika. Metoda određivanja koncentracije glukoze je enzimatski UV test (metoda heksokinaza).
Na analizatorima se redovito provodi kontrola kvalitete rada (unutarnja i vanjska), kao i postupci održavanja prema preporukama proizvođača.
 
Cilj rada
Cilj rada bio je prije instalacije i puštanja u rad analizatora za pretrage uz bolesnika GEM Premier 3000 u Jedinici intenzivnog liječenja Kirurške klinike, učiniti procjenu analizatora u centralnom laboratoriju, kako bi se ispitale njegove analitičke i tehničke značajke i utvrdila kompatibilnost rezultata s rezultatima analizatora u centralnom laboratoriju, s obzirom na predviđenu radnu lokaciju i činjenicu da će na njemu raditi nelaboratorijsko osoblje.
Analitička procjena učinjena je određivanjem nepreciznosti u seriji, nepreciznosti iz dana u dan, netočnosti i usporednim određivanjem koncentracije analita u uzorcima bolesnika na ispitivanom analizatoru i na analizatorima na kojima se koncentracija tih analita određuje u centralnom laboratoriju kao referentnim aparatima koji su uključeni u program vanjske kontrole kvalitete rada. Ispitivanja su provedena u skladu s preporukama NCCLS (engl. National Committee for Clinical Laboratory Standards, dokument EP09-A2) (4). Budući da pretrage uz bolesnike zauzimaju sve važnije mjesto u kliničko laboratorijskoj dijagnostici i tehnologijski se najbrže razvijaju, za očekivati je da će ispitivani analizator u nekim značajkama nadmašiti klasične laboratorijske analizatore.
 
Materijali i metode
Analizatori
Gem Premier 3000
Nakon stavljanja umetka u analizator provodi se automatska kalibracija senzora. Nakon automatski provedene kalibracije, a prije analize uzoraka bolesnika slijedi vanjska provjera kalibracije i ispravnosti umetka pomoću komercijalnih uzoraka za validaciju (Calibration Validation Products, CVP, Instrumentation Laboratory Company, Lexington, MA, SAD). Slijedeće kalibracije se izvode automatski u određenim vremenskim razmacima.
Kontrolu kvalitete rada nakon uspješno provedene validacije automatske kalibracije instaliranog umetka automatski preuzima program iQMTM pomoću kontrolnih otopina sadržanih u umetku.
Analizator Ciba Corning 865
Za kalibraciju se rabe izvorne kalibracijske otopine (Buffer 6,838 i Buffer 7,3/COox Zero; Bayer HealthCare LLC, MA, SAD), a za kontrolu kvalitete rada izvorni kontrolni uzorci proizvođača koji sadrže tri razine vrijednosti analita (Rapid QC Complete Level 1, 2 i 3; Bayer HealthCare LLC, MA, SAD).
Analizator Vitros 250
Za određivanje koncentracije laktata u plazmi korišten je višeslojni film (Vitros Lac Slide). Za kalibraciju se rabi izvorni kalibrator (Calibrator kit 1), a za kontrolu kvalitete rada kontrolni uzorci Performance Verifier I i II. Proizvođač filmova, kalibracijskih i kontrolnih otopina je Ortho Clinical Diagnostics, NY, SAD.
Analizator Olympus AU 640
Za određivanje glukoze korišten je reagens Glucose, za kalibraciju System Calibrator, a za unutarnju kontrolu kvalitete rada Olympus Control Level 1 i 2. Proizvođač reagensa, kalibratora i kontrolnih uzoraka je Olympus Life and Material Science Europa GmbH, Hamburg, Njemačka.
Procjena analitičkih značajka analizatora GEM Premier 3000
Ispitivanje nepreciznosti unutar serije
Provedeno je višekratnim (20 puta) mjerenjem koncentracije slijedećih analita: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, glukoze i laktata u uzorcima kontrolnih otopina Critical Care QC Contril 9 Multipak koji sadrži tri razine vrijednosti analita (Level 1, 2 i 3; Instrumentation Laboratory).
Ispitivanje nepreciznost iz dana u dan
Provedeno je određivanjem koncentracije istih analita tijekom 20 dana u uzorcima kontrolnih otopina Rapid QC Complete 1, 2 i 3 (Bayer HealthCare) koji sadrže tri razine vrijednosti analita.
Ispitivanje netočnosti
Provedeno je određivanjem koncentracije analita: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, glukoze i laktata u 20 uzoraka kontrolnih otopina Critical Care QC Contril 9 Multipak koje sadrže tri razine vrijednosti analita (Level 1, 2 i 3; Instrumentation Laboratory).
Usporedna određivanja pokazatelja acidobazične ravnoteže i koncentracije elektrolita
Analizirano je 160 uzoraka pune krvi (arterijska, venska, miješana krv) na analizatoru Ciba Corning 865 (analiti: pH, pCO2, pO2, K+, Na++, Ca++) kao referentnom analizatoru i na ispitivanom analizatoru GEM Premier 3000.
Nije bilo posebnih vađenja krvi za potrebe ovoga ispitivanja, nego su se rabili uzorci krvi bolesnika kojima je zatraženo određivanje plinova u krvi i pH. Uzorci krvi su se vadili u heparinizirane štrcaljke i analizirali istodobno na oba analizatora odmah nakon primitka kako bi se izbjegle promjene u koncentraciji plinova koje bi mogle nastati dužim stajanjem uzoraka.
Usporedna određivanja koncentracije glukoze i laktata
Analizirano je 50 uzoraka plazme bolesnika (Li-heparin): za glukozu na analizatoru Olympus AU 640, a za laktat na analizatoru Vitros 250 kao referentnim analizatorima i ispitivanom analizatoru GEM Premier 3000. Nije bilo posebnih vađenja krvi za potrebe ovoga ispitivanja, nego su se rabili uzorci krvi bolesnika kojima je traženo određivanje glukoze i laktata u plazmi.
 
Statistička analiza
Statistička obrada rezultata napravljena je pomoću programa MedCalc (verzija 9.0.1.1; Frank Schoonjans, Belgium). U svrhu procjene nepreciznosti izračunati su srednja vrijednost (x), standardna devijacija (SD) i koeficijent varijacije (CV, %), a u svrhu procjene netočnosti izračunat je postotak odstupanja srednje izmjerene vrijednosti od srednje deklarirane vrijednosti (R, %) (5). Stupanj povezanosti rezultata prikazan je pomoću Pearsonova koeficijenta korelacije (r) s izračunatim (95%) intervalima pouzdanosti (CI) za svaki ispitivani analit. Regresijskom analizom rezultata po Passingu i Babloku izračunati su jednadžba pravca i intervali pouzdanosti (95% CI) za nagib pravca (b) i odsječak na osi y (a) za svaki ispitivani analit. Kriteriji prihvatljivosti rezultata bili su slijedeći:
1. Za procjenu nepreciznosti, vrijednost koeficijenta varijacije manja od 5,00%,
2. Za procjenu netočnosti, odstupanje srednje izmjerene vrijednosti od srednje deklarirane vrijednosti manje od 5,00%,
3. Za procjenu stupnja povezanosti rezultata, koeficijent korelacije veći od 0,9500.
 
Rezultati
Rezultati ispitivanja nepreciznosti u seriji (srednja vrijednost, standardna devijacija, koeficijent varijacije; N = 20, kontrolni uzorak Critical Care QC Contril 9 Multipak: razine 1, 2 i 3) prikazani su u tablici 1.
 
Tablica 1. Rezultati ispitivanja nepreciznosti u seriji
 
 
Rezultati ispitivanja nepreciznosti u seriji zadovoljavajući su za sve analite (CV ≤ 3,46%).
Rezultati ispitivanja nepreciznosti iz dana u dan (srednja vrijednost, standardna devijacija, koeficijent varijacije; N = 20, kontrolni uzorak Rapid QC Complete: razine 1, 2 i 3) prikazani su u tablici 2.
 
Tablica 2. Rezultati ispitivanja nepreciznosti iz dana u dan
 
 
Nepreciznost iz dana u dan bila je zadovoljavajuća za sve analite (CV ≤ 4,65%) osim za laktat (2. razina, CV = 9,35%; 3. razina, CV = 5,55%).
Rezultati ispitivanja netočnosti (srednja deklarirana vrijednost, srednja izmjerena vrijednost, R; N = 20, kontrolni uzorak Critical Care QC Contril 9 Multipak: razine 1, 2 i 3) prikazani su u tablici 3.
 
Tablica 3. Rezultati ispitivanja netočnosti
 
 
Rezultati ispitivanja netočnosti bili su zadovoljavajući za sve analite (R ≤ 4,53%) osim za laktat (1. razina, R = 13,59%; 2. razina, R = -11,00%; 3. razina, R = 10,00%).
Rezultati usporednih određivanja koncentracije analita u uzorcima bolesnika na referentnim analizatorima i ispitivanom analizatoru GEM Premier 3000 (srednja vrijednost, standardna devijacija) i izračunati Pearsonov koeficijent korelacije (r) prikazani su u tablici 4.
 
Tablica 4. Rezultati usporednih određivanja koncentracije analita u uzorcima bolesnika i koeficijenti korelacije
 
 
Dobiveni koeficijenti korelacije pokazuju visok stupanj korelacije za sve analite osim za natrij.
Rezultati usporednih određivanja koncentracije analita u uzorcima bolesnika obrađeni regresijskom analizom po Passingu i Babloku prikazani su u tablici 5.
 
Tablica 5. Rezultati regresijske analize po Passingu i Babloku
 
 
Rezultati pokazuju vrlo dobru podudarnost rezultata između ispitivanog analizatora i referentnih analizatora.
 
Rasprava
Rezultati procjene ispitivanog analizatora GEM Premier 3000 pokazali su da nepreciznost u seriji, nepreciznost iz dana u dan i netočnost za većinu analita zadovoljavaju unaprijed utvrđene kriterije prihvatljivosti (CV < 5,00%; R < 5,00%) za sve tri ispitivane koncentracijske razine analita. Korelacija rezultata između ispitivanog analizatora i referentnih analizatora također zadovoljava kriterij prihvatljivosti kod većine analita (r > 0,95).
Kriterije prihvatljivosti nisu zadovoljili rezultati ispitivanja nepreciznosti iz dana u dan za laktat (2. razina i 3. razina), rezultati ispitivanja netočnosti za laktat (sve tri razine) te koeficijent korelacije za natrij.
Ograničenja ove procjene su činjenice što su se u vrijeme kad se provodila procjena (2006. g.) kao referentni aparati upotrebljavali analizatori Ciba Corning 865 (godina proizvodnje 1996.) i Vitros 250 (godina proizvodnje 1998.). To su mogući razlozi neprihvatljivosti nekih rezultata (natrij, laktat).
Procjenu analitičkih značajka analizatora GEM Premier 3000 ispitivali su i drugi autori.
Beneteau-Burnat i sur. uspoređivali su analizator GEM Premier 3000 i Radiometer® ABL 725 (6). Za ispitivanje nepreciznosti rabili su vodene kontrolne uzorke (ContrIL 9 Multipak, proizvođač Instrumentation Laboratory). Rezultati ispitivanja nepreciznosti u seriji i nepreciznosti iz dana u dan dali su zadovoljavajuće vrijednosti koeficijenata varijacije za sve analite (rezultati za glukozu i laktat su bili granični za pojedine razine). Koeficijenti korelacije dobiveni usporednim određivanjem uzoraka bolesnika na oba aparata (N = 110) su bili u rasponu od 0,91–0,99 (za natrij r = 0,94, za ionizirani kalcij r = 0,91), a regresijska analiza također nije pokazala razliku rezultata između dvaju analizatora.
Steinfelder-Visscher i sur. uspoređivali su analitičke značajke analizatora GEM Premier 3000 i analizatora Ciba Corning 865. Usporedbom rezultata 127 uzoraka pune krvi bolesnika autori su za sve analite osim kalija (r = 0,79) dobili zadovoljavajuće rezultate (7).
Analizator je jednostavan za rukovanje. Kako je bio na ispitivanju u kliničkom laboratoriju, bila je potrebna minimalna izobrazba osoblja. Za vrijeme ispitivanja nije bilo potrebe za intervencijom servisera, jer nema potrošnih dijelova. Postupci održavanja su minimalni. Zamjenjivi umetak je zatvoren sustav i on se jedini povremeno mijenja (ovisno o broju testova/vremenu trajanja umetka). Otpadna posuda ugrađena u umetak povećava biološku sigurnost operatera, jer na najmanju mjeru svodi kontakt operatera s uzorkom krvi. Različite konfiguracije umetka (različit izbor testova, broj testova i trajanje umetka) omogućavaju korisniku fleksibilnost i ekonomičnost.
Aktivna automatska kontrola rada (poslije svakog uzorka bez sudjelovanja korisnika) omogućava znatno brže otkrivanje grešaka (najduže u roku od 30 minuta), što je znatna prednost u odnosu na klasične aparate gdje se kontrola kvalitete rada provodi svakih osam sati. Nakon otkrivanja greške slijedi samostalno otklanjanje greške i dokumentacija korektivne akcije ili isključivanje iz radnog procesa senzora koji nije prošao kontrolu do otklanjanja greške. Ova neprekidna automatska kontrola omogućuje siguran rad i pouzdane rezultate u svako doba.
Kvaliteta pretraga učinjenih uz bolesnika ovisi o predanalitičkim, analitičkim i poslijeanalitičkim čimbenicima. Problemi u radu s aparatima najčešće su uzrokovani predanalitičkim greškama. Suradnja laboratorijskog i kliničkog osoblja i izobrazba osoblja koje radi na aparatu uz bolesnika o mogućim predanalitičkim pogreškama neophodna je za pouzdan i kvalitetan rezultat.
Analizator ne zahtijeva posebne uvjete okoline (radna temperatura 15–35ºC, relativna vlažnost 5–90%), a promjene barometarskog tlaka ne utječu na rad aparata.
Računalo omogućava povezivanje analizatora s postojećim laboratorijskim informatičkim sustavom i prijenos rezultata. Analizator se može povezati s modulom za koksimetriju i modulom za koagulaciju. Uz uporabu uređaja UPS aparat može raditi do sat vremena bez napajanja električnom strujom.
 
Zaključak
Visoka povezanost rezultata (osim natrija), preciznost i točnost (osim laktata) ispitivanog analizatora kompatibilni su s analizatorima centralnog laboratorija. Operativni proces koji ne zahtijeva izučenog laboratorijskog radnika, samostalno, automatsko provođenje kalibracija, kontrola i otklanjanje grešaka te minimalno održavanje čine ga prikladnim za rad u jedinicama intenzivnog liječenja.
 
Zahvala
Ova procjena financirana je sredstvima tvrtke MD Lab d.o.o., zastupnikom tvrtke Instrumentation Laboratory i Kliničkog zavoda za kemiju KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb.
 
Literatura
1.    Scott MG, LeGrys VA, Klutts JS. Electrolytes and blood gases. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. St. Louis. Elsevier Saunders; 2006. p. 983-1018.
2.    D´Orazio P, Meyerhoff ME. Electrochemistry and chemical sensors. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. St. Louis. Elsevier Saunders; 2006. p. 93-119.
3.    Price CP, St. John A. Point of care testing. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. St. Louis. Elsevier Saunders; 2006. p. 299-320.
4.    NCCLS. Method comparison and bias estimation using patient samples: approved guideline. NCCLS document EP9-A. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087.
5.    Štraus B. Medicinska biokemija. Zagreb: JUMENA; 1988.
6.    Beneteau-Burnat B, Bocque MC, Lorin A, Martin C, Vaubourdolle M. Evaluation of the blood gas analyzer GEM® PremierTM 3000. Clin Chem Lab Med 2004;42(1):96-101.
7.    Steinfelder-Visscher J, Weerwind PW, Teerenstra S, Brouwer MHJ. Reliability of point-of-care hematocrit, blood gas, electrolyte, lactate and glucose measurement during cardiopulmonary bypass. Perfusion 2006;21:33-7.