Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Izvorni stručni članak

 

Nada Vukelić, Ines Vukasović, Elizabeta Topić. Procjena analitičkih značajki reagensa Randox Full Range za određivanje koncentracije C-reaktivnog proteina u nedonoščadi i novorođenčadi. Biochemia Medica 2006;16(2):170-6.
 
Klinički zavod za kemiju, KB “Sestre milosrdnice”, Zagreb
 
Corresponding author: nada [dot] vukelic [at] zg [dot] t-com [dot] hr
 
Sažetak
 
Uvod: C-reaktivni protein (CRP) je u zdravih osoba prisutan u niskim koncentracijama, a rutinski se određuje kao pokazatelj sistemske upalne reakcije. Međutim, klinički značaj vrlo niskih koncentracija potaknuo je proizvođače na razvoj osjetljivih metoda koje omogućavaju određivanje koncentracije CRP u širokom rasponu od vrlo niskih do visokih koncentracija. Ovaj je pristup od iznimne važnosti u dijagnozi i praćenju infekcije u nedonoščadi i novorođenčadi, jer u njih sepsa započinje nespecifičnim simptomima i dijagnosticira se tekna osnovu laboratorijskih nalaza.
Cilj rada: Učiniti analitičku procjenu novoga kombiniranog reagensa Randox Full Range za određivanje koncentracije CRP u usporedbi s reagensima tvrtke Olympus kao referentnim reagensima. Novi reagens ima mjerno područje 0,1-160,0 mg/L, što bi trebala biti prednost nad reagensima tvrtke Olympus koji za to mjerno područje trebaju dva reagensa i tri aplikacije.
Materijali i metode: Analitička procjena obuhvatila je nepreciznost u seriji, nepreciznost iz dana u dan, netočnost i usporedna određivanja koncentracije CRP u uzorcima bolesnika. Ispitivanja su provedena u skladu s preporukama ECCLS na aparatu Olympus AU 640.
Rezultati: Dobiveni su zadovoljavajući rezultati za analitičku nepreciznost u seriji (KV ≤ 2,18%), nepreciznost iz dana u dan (KV ≤ 1,64%) i netočnost (R ≤ 3,67%). Rezultati usporednih određivanja koncentracije CRP u uzorcima bolesnika s reagensima dvaju proizvođača pokazala su visok stupanj korelacije (r ≥ 0,993).
Zaključak: Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da je novi reagens Full Range tvrtke Randox osjetljiv i repr oducibilan reagens za određivanje koncentracije CRP.
Ključne riječi: C-reaktivni protein, sepsa, nedonoščad, novorođenčad
 
Pristiglo: 27. srpnja 2006.                                                                                                                Prihvaćeno: 19. rujna 2006.
 
Uvod
 
C-reaktivni protein (CRP) je reaktant akutne faze koji je u zdravih osoba prisutan u niskim koncentracijama. Patološka stanja kao što su bakterijske infekcije, upale ili razaranje tkiva praćena su povećanjem koncentracije CRP zbog otpuštanja proupalnih citokina (1). Bakterijski endotoksini su najjači stimulatori reakcije akutne faze upale (2). Najviše koncentracije CRP uzrokovane su infekcijama Gram-negativnim bakterijama (3).
Određivanje koncentracije C-reaktivnog proteina od iznimne je važnosti u dijagnozi i praćenju infekcije u nedonoščadi i novorođenčadi (1). U novorođenčadi sepsa može početi nespecifičnim simptomima i dijagnosticira se tek na osnovu laboratorijskih nalaza. Nepravovremena dijagnoza bakterijske sepse jedan je od glavnih uzroka pobola i smrtnosti u nedonoščadi i novorođenčadi (2,3,4,6,7).
Značajan je broj publikacija o uzrocima, poteškoćama u postavljanju pravovremene dijagnoze, dijagnostičkom značaju pojedinih medijatora upale u stanju sepse i liječenju neonatalne sepse (kriteriji za početak i završetak terapije) (2–6, 8–12).
Postoje preporuke pojedinih ustanovada CRP, iako nespecifičan, ima najbolju dijagnostičku vrijednost kao pojedinačna pretraga, važan je pokazatelj u započinjanju i kontroli terapije, a može se koristiti i kao pokazatelj identifikacije vremena kad se sigurno može prekinuti terapija antibioticima (1,2,6,10,11).
Klinički značaj povišenja koncentracije CRP unutar granica referentnog intervala potaknuo je mnoge proizvođače da razviju testove za određivanje CRP posebnonamijenjene mjerenju vrlo niskih koncentracija. Proizvođači i nefelometrijskih i turbidimetrijskih reagensa okrenuli su se lateks-mikropolimerimada bi postigli odgovarajuću osjetljivost, pa tako laboratoriji imaju na raspolaganju nekoliko vrsta reagensa za određivanje CRP: visoko linearni za uzorke koji se analiziraju na općuupalu i infekciju; te osjetljivi(SCRP) i visoko osjetljivi(HSCRP) koji nalaze primjenu u neonatalogiji, procjeni rizika za kardio- i cerebrovaskularnebolesti.
Tvrtka Randox proizvela je novi kombinirani reagens za CRP Full Range. Karakteristika novog reagensa je mjerno područje 0,1-160,0 mg/L. Za to mjerno područje kod rada s reagensima tvrtke Olympus koristimo dva reagensa i tri aplikacije. S obzirom na važnost ranog otkrivanja sepse u nedonoščadi i novorođenčadi, novi smo reagens ispitali na uzorcima te populacije. Prednost ispitivanog reagensa je u tome što bi rad s jednim reagensom u usporedbi s dosadašnjim načinom rada, tj. kombinacijom dva reagensa i tri aplikacije, pridonio bržoj dijagnostici sepse u tako osjetljivoj populaciji i smanjio troškove određivanja.
 
Cilj
 
Učiniti analitičku procjenu novoga kombiniranog reagensa Randox Full Range za određivanje koncentracije CRP u usporedbi s reagensima tvrtke Olympus kao referentnim reagensima.
 
Materijali i metode
 
Koncentracija CRP u serumu određivana je kombiniranim reagensom za CRPFull Range tvrtke Randox (CP3847) i uspoređivana s dva reagensa tvrtke Olympus (OSR6147 i OSR6185) koji se rutinski koriste u Kliničkom zavodu za kemiju KB “Sestre milosrdnice”.
Reagens Full Range tvrtke Randox koristi lateksovim mikropolimerom pojačanu imunoturbidimetrijsku pretragu koja omogućava određivanje koncentracije CRP u serumu/plazmi u rasponu od 0,1–160,0 mg/L. Reagens je primijenjen na uređaju Olympus AU640 uz preporučenu aplikaciju tvrtke Randox. Korišteni su originalni kalibrator tvrtke Randox (CP2499), te kontrolni uzorci High Sensitivity CRP Control 2 (CP 2477) i CRP Control 3 (CP 2481).
Reagensi tvrtke Olympus s kojima je uspoređivan reagens za CRP Full Range tvrtke Randox su:
1. Olympus CRP reagent (OSR 6147), imunoturbidimetrijski reagens za koncentracijsko područje 5,0–300,0 mg/L.
Za kalibraciju su korišteni originalni kalibratori tvrtke Olympus (ODR3021 Serum Protein Multi-Calibrator), a za kontrolu kvalitete rada originalni kontrolni uzorci tvrtke Olympus: ITA Control Sera Level 1 (ODC0014), ITA Control Sera Level 2 (ODC0015) i ITA Control Sera Level 3 (ODC0016).
2. Olympus CRP Latex reagent (OSR6185), imunoturbidimetrijski reagens namijenjen ranoj dijagnozi infekcije u nedonoščadi i novorođenčadi. Za ovaj reagens postoje dvije aplikacije:
osjetljiva – za koncentracijsko područje 0,5–20,0 mg/L (SCRP)
visoko osjetljiva – za koncentracijsko područje 0,05–2,00 mg/L (HSCRP)
Za kalibraciju su korišteni originalni kalibratori tvrtke Olympus (ODR3031 – sadrži pet kalibracijskih otopina, kalibracijske otopine 3, 4 i 5 koriste se za osjetljivu aplikaciju, a kalibracijske otopine 1 i 2 za visoko osjetljivu aplikaciju). Za kontrolu kvalitete rada korišten je Olympus CRP (Latex) Control Sera (ODC0013 – Control 1 i Control 2).
Analitička procjena obuhvatila je nepreciznost u seriji, nepreciznost iz dana u dan, netočnost i usporedna određivanja koncentracije CRP u uzorcima novorođenčadi i nedonoščadi. Ovo istraživanje nije zahtijevalo vađenje dodatnih uzoraka krvi, već su korišteni uzorci poslani za rutinsku analizu.
Nepreciznost
Nepreciznost unutar serije određena je višekratnim (20 x) mjerenjem koncentracije CRP u uzorcima seruma A i B i izražena kao koeficijent varijacije (KV %).
Nepreciznost iz dana u dan određena je mjerenjem koncentracije CRP u uzorku seruma C u tri primjera tijekom 10 dana i izražena kao koeficijent varijacije (KV %).
Netočnost
Ispitivanje netočnosti provedeno je određivanjem koncentracije CRP u uzorcima pet različitih komercijalnih kontrolnih seruma u triplikatu: Olympus Latex Control 1 (ODC 0013), Olympus ITA Control Sera Level 1 (ODC0014), Olympus ITA Control Sera Level 2 (ODC0015), Olympus ITA Control Sera level 3 (ODC0016) i Randox Control Level 3 (CP2481). Netočnost je izražena kao postotak odstupanja (R%) srednje izmjerene vrijednosti od srednje deklarirane vrijednosti.
Usporedna određivanja
Ukupno 139 uzoraka seruma nedonoščadi i novorođenčadi podijeljeno je u 3 skupine. Skupina 1, n=35, s koncentracijom CRP manjom od 2,00 mg/L; skupina 2, n=63, s koncentracijom CRP 2,0–20,0 mg/L; skupina 3, n=41, s koncentracijom CRP 5,0-300,0 mg/L. Skupina 1 analizirana je pomoću reagensaOlympus Latex (OSR 6185) - visoko osjetljiva aplikacija (HSCRP, mjerno područje 0,05-2,00 mg/L) i reagensa za CRPRandox Full Range (CP 3847), skupina 2 pomoću reagensa Olympus Latex (OSR 6185) - osjetljiva aplikacija (SCRP, mjerno područje 0,5-20,0 mg/L) i reagensa za CRP Randox Full Range (CP 3847), a skupina 3 pomoću reagensa za CRP tvrtke Olympus (OSR 6147, mjerno područje 5,0-300,0 mg/L) i reagensa za CRP Full Range tvrtke Randox (CP 3847).
Statistička obrada rezultata
Rezultati su obrađeni pomoću statističkog programa MedCalc (Ver. 9.0.1.0.; Franck Schoonjans, Belgium). Statistička značajnost razlika ispitana je korištenjem studentovog t-testa. Izračunati su koeficijenti korelacije (Pearsonov i koeficijent sukladnosti) i linearna regresijska analiza po Passing-Babloku. Statistički značajnom promjenom smatrana je promjena za koju je p < 0,05.
 
Rezultati
 
Rezultati ispitivanja nepreciznosti i netočnosti (srednja vrijednost, standardna devijacija, koeficijent varijacije, % odstupanja) prikazani su u tablicama 1-3.
 
Tablica 1. Rezultati ispitivanja nepreciznosti u seriji
 
Tablica 2. Rezultati ispitivanja nepreciznosti iz dana u dan
 
Tablica 3. Rezultati ispitivanja netočnosti
 
Rezultati statističke obrade rezultata usporednih određivanja koncentracije CRP u uzorcima bolesnika (srednja vrijednost, standardna devijacija, statistička značajnost razlika, koeficijenti korelacije, linearna regresijska analiza po Passing-Babloku) prikazani su u tablicama 4 i 5.
 
Tablica 4. Statistička značajnost razlika i koeficijenti korelacije dobiveni usporednim određivanjem koncentracije CRP u tri skupine ispitanika s reagensima dva različita proizvođača
 
Tablica 5. Regresijska analiza po Passing-Babloku
Grafički prikaz linearne regresijske analize po Passing-Babloku prikazan je na slikama 1-3.
 
Slika 1. Grafički prikaz usporednih određivanja koncentracije CRP s reagensom Randox Full Range i reagensom Olympu sLatex (HSCRP) u skupini 1
 
Slika 2. Grafički prikaz usporednih određivanja koncentracije CRP s reagensom Randox Full Range i reagensom Olympus Latex (SCRP) u skupini 2
 
Slika 3. Grafički prikaz usporednih određivanja koncentracije CRP s reagensom Randox Full Range i reagensom za CRP tvrtke Olympus u skupini 3
 
Rasprava
 
Rezultati dobiveni ispitivanjem reagensaRandox Full Range za određivanje koncentracije CRP pokazuju zadovoljavajuću nepreciznost kako unutar serije (KV ≤ 2,18%) tako i nepreciznost iz dana u dan (KV ≤ 1,64%). Također su dobiveni zadovoljavajući rezultati prilikom ispitivanja netočnosti (R ≤ 3,67%).
Uspoređivali smo dva reagensa različitih proizvođača u tri skupine ispitanika (tri različita koncentracijska područja). Usporedni rezultati linearne regresijske analize po Passing-Babloku pokazali su vrlo dobru podudarnost dviju metoda, jer je nagib pravca vrlo blizu 1,0 i podjednak u sve 3 skupine, a odsječak na osi y malen. U skupini 2 kojom je obuhvaćeno mjerno područje koncentracijskog raspona CRP od 0,5-20,0 mg/L, rezultati dobiveni reagensomRandox Full Range razlikuju se za vrlo malenu konstantu (unutar CI za odsječak, a nije sadržana 0, a = -0,0429). Izračunati koeficijenti korelacije za svaku skupinu ispitanika pokazuju visok stupanj korelacije reagensa Randox Full Range s reagensima tvrtke Olympus. Osim toga, sukladni koeficijent korelacije se ne razlikuje od Pearsonovog, pa zaključujemo da postoji skoro idealna korelacija između koncentracija CRP dobivenih korištenjem ovih dvaju reagensa. Sukladni koeficijent korelacije (ρc)je mjera preciznosti i točnosti. Sadrži Pearsonov koeficijent korelacije (r) i korekcijski faktor (Cb) koji je mjera odstupanja od najbolje korelacijske krivulje koja leži pod kutom od 450 (ρc= r x Cb).
Stoga možemo zaključiti da bi reagensRandox Full Range mogao zamijeniti reagense tvrtke Olympus koji su u ovom ispitivanju bili referentni reagensi jer je njihova analitička pouzdanost dokazana dugogodišnjim korištenjem.
Dobiveni rezultati u skladu su s rezultatima drugih autora koji su uspoređivali iste reagense (nepreciznost u seriji: KV ≤ 3,3%; nepreciznost iz dana u dan: KV ≤ 3,7%; rezultati regresijske analize usporednih određivanja koncentracije CRP u uzorcima bolesnika: r2 ≥ 0,9956) (13).
Naši rezultati pokazuju da je određivanje koncentracije CRP jednako pouzdano i reproducibilno s oba reagensa. Prednost reagensa Full Range tvrtke Randox je u tome što jedan reagens pokriva raspon koncentracija od 0,1-160,0 mg/L, što je od osobite važnosti za pedijatrijske uzorke jer omogućuje brže dobivanje nalaza, dok tvrtka Olympus za to područje koristi dva reagensa i tri aplikacije. Prednost reagensa za CRP tvrtke Olympus je njegovo vrlo široko mjerno područje 5,0-300,0 mg/L, što je vrlo pogodno za bolesnike drugih odjela i klinika (Kirurške klinike i intenzivnih jedinica).
 
Literatura
 
1.     Jaswal RS, Kaushal RK, Goel A, Pathania K. Role of C-reactive protein in deciding duration of antibiotic therapy in neonatal septicemia. Indian Pediatr 2003;40:880-3.
2.     Poschl JM, Hellstern G, Dertlioglou N, Ruef P, Meyburg J, Beedgen B, et al. Six day antimicrobial therapy for early-onset group B streptococcal infection in near-term and term neonates. Scand J Infect Dis 2003;35:302-5.
3.     Heiskanen-Kosma T, Korppi M. Serum C-reactive protein cannot differentiate bacterial and viral aetiology of community-acquired pneumonia in children in primary healthcare settings. Scand J Infect Dis 2000;32:399-402.
4.     Arnon S, Litmanovitz I, Regev R, Lis M, Shainkin-Kestenbaum R, Dolfin T. Serum amyloid A protein in the early detection of late-onset bacterial sepsis in preterm infants. J Perinat Med 2002;30:329-32.
5.     Yoon BH, Romero R, Shim JY, Shim SS, Kim CJ, Jun JK. C-reactive protein in umbilical cord blood: a simple and widely available clinical method to assess the risk of amniotic fluid infection and funisitis. J Matern Fetal Neonatal Med 2003;14:85-90.
6.     Santana Reyes C, Garcia-Munoz F, Reyes D, Gonzalez G, Dominguez C, Domenech E. Role of cytokines (interleukin-1beta, 6, 8, tumour necrosis factor-alpha, and soluble receptor of interleukin-2) and C-reactive protein in the diagnosis of neonatal sepsis. Acta Paediatr 2003;92:221-7.
7.     Madan A, Adams MM, Philip AG. Frequency and timing of symptoms in infants screened for sepsis:effectiveness of a sepsis-screening pathway. Clin Pediatr (Phila) 2003;42:11-8.
8.     Chiesa C, Pellegrini G, Panero A, Osborn JF, Signore F, Assumma M, et al. C-reactive protein, interleukin-6, and procalcitonin in the immediate postnatal period: influence of illness severity, risk status, antenatal and perinatal complications, and infection. Clin Chem 2003;49:60-8.
9.     Chiesa C, Panero A, Osborn JF, Simonetti AF, Pacifico L. Diagnosis of Neonatal Sepsis: A Clinical and Laboratory Challenge. Clin Chem 2004;50:279-87.
10.   Vazzalwar R, Pina-Rodrigues E, Puppala,Angst DB, Schweig L. Procalcitonin as a screening test for late-onset sepsis in preterm very low birth weight infants. J Perinatol 2005;25(6):397-402.
11.   Weitkamp JH, Aschner JL. Diagnostic Use of C-Reactive Protein (CRP) in Assessment of Neonatal Sepsis. Neoreview 2005;6:508-15.
12.   Joram N, Boscher C, Denizot S, Loubersac V, Winer N, Roze JC, et al. Umbilical cord blood procalcitonin and C reactive protein concentrations as markers for early diagnosis of very early onset neonatal infection. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91(1):65-6.
13.   Flegar-Meštrić Z, Perkov S, Šiftar Z. Evaluation of immunoturbidimetric full-range method for C-reactive protein. Farm Vestn 2004;55:372-3.