Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Izvorni znanstveni članak

 
Mirjana Grozdovska-Naumoska1, Vlatko Kotevski2, Sonja Trojacanec-Piponska1. Seroprevalencija infekcije Helicobacter pylori u koronarnoj arterijskoj bolesti. Biochemia Medica 2007;17(2):193-6.
1 Zavod za kliničku biokemiju, Sveučilišni klinički centar, Skopje, Makedonija
2 Zavod za srčane bolesti, Sveučilišni klinički centar, Skopje, Makedonija
*Adresa za dopisivanje: grozdovska_naumoska [at] yahoo [dot] com
 
Sažetak
Uvod: Infekcija bakterijom Helicobacter (H.) pylori je dobro poznati uzrok kroničnog gastritisa i želučanog vrijeda. Međutim, sve je više dokaza da kronični upalni odgovor na ovaj patogen može isto tako imati važnu ulogu u koronarnoj arterijskoj bolesti (KAB). Cilj ove studije bio je ispitati razliku u seroprevalenciji infekcije H. pylori u kontrolnoj skupini u usporedbi sa skupinom bolesnika s elektrokardiografski dokazanom KAB.
Materijal i metode: U studiju je bilo uključeno 98 zdravih osoba kao kontrolna skupina i 102 bolesnika s elektrokardiografskim dokazima srčane bolesti kao skupina bolesnika. Kvantitativno mjerenje IgG protutijela na H. pylori provedeno je automatiziranom metodom EIA u serumu ispitanika obiju skupina.
Rezultati: Seroprevalencija H. pylori IgG bila je značajno viša u skupini bolesnika (87,3%) u usporedbi s kontrolnom skupinom (53,1%) (P<0,001).
Zaključak: Rezultati su ukazali na moguću pojačanu seroepidemiološku udruženost infekcije H. pylori i KAB.
Ključne riječi: Helicobacter pylori, koronarna arterijska bolest, upala
Pristiglo: 12. travnja 2007.                                                                                            Prihvaćeno: 12. listopada 2007.
 
 
Uvod
Iako se u početku činila prilično proturječnom (1), infekcija želučane sluznice bakterijom Helicobacter (H.) pylori danas je općenito prepoznata kao vodeći uzrok kroničnog gastritisa i želučanog vrijeda (2), kao i čest uzročnik dermatitisa te želučanog limfoma i karcinoma (3). Međutim, sve je više dokaza za to da bi kronična lokalna infekcija želučane sluznice mogla imati sustavni upalni učinak koji je odgovoran za napredovanje ateroskleroze općenito, a naročito koronarne arterijske bolesti (KAB) (4). Uz to, DNA nekoliko infektivnih uzročnika izolirana je iz aterosklerotskih plakova karotida (5), što može značiti da sastav plaka tvori osobito pogodno okružje za ove uzročnike. Nadalje, klasični upalni biljezi poput fibrinogena i C-reaktivnog proteina (CRP) mogli bi također biti izravno upleteni u dozrijevanje i prsnuće plaka (6), dok bi sustavna upala kao rezultat infekcije H. pylori mogla dodatno dovoditi do endotelijske disfunkcije (7). Postoje isto tako izvješća o tome kako infekcija H. pylori možda ima izravan učinak na krvni tlak, iako još nije razjašnjeno je li taj učinak značajan (8). U svjetlu svih ovih spoznaja cilj ove studije bio je utvrditi seroprevalenciju infekcije H. pylori u kontrolnoj skupini u usporedbi sa skupinom bolesnika s KAB, kako bismo ispitali udruženost infekcije H. pylori i KAB.
 
Materijali i metode
U studiju je bilo uključeno 102 bolesnika, 59 muškaraca i 43 žene, u dobi od 45 do 70 godina, s bolovima u prsištu i elektrokardiografski dokazanom KAB (povišenje ST-segmenta). Kontrolnu skupinu činilo je 98 zdravih osoba (davatelji krvi), 61 muškarac i 27 žena, u dobi od 40 do 60 godina, bez nalaza koji bi ukazivali na KAB na kliničkom pregledu i sa vrijednostima rutinskih biokemijskih pretraga unutar referentnih granica. Kriteriji za uključivanje u studiju u skupini bolesnika bili su: dob od 45 do 75 godina; bolovi u prsištu i povišenje ST-segmenta kod prijma; uzorak krvi uzet na kontrolnom pregledu za rutinske pretrage. Kriteriji za uključivanje u kontrolnu skupinu bili su: dob od 40 do 60 godina; zdravi davatelji krvi bez nepravilnosti u nalazima kliničkog pregleda i rutinskih biokemijskih pretraga; odsutnost dokaza za KAB u vrijeme uključivanja u studiju/uzimanja krvi. Kriteriji za isključenje bolesnika bili su: dob ispod 45 i iznad 75 godina; dokazi za postojanje drugih srčanih bolesti osim KAB; novija anamneza infektivnih bolesti. Kriteriji za isključenje kontrolnih ispitanika bili su: dob ispod 40 i iznad 60 godina; dokazi postojanja neke aktualne bolesti; uporaba lijekova poput inhibitora protonske crpke, H2-blokatora ili antibiotika. Podaci o socioekonomskom statusu prikupljeni su za sve ispitanike pri ulasku u studiju.
Uzorci krvi uzimali su se u epruvete vacutainer bez antikoagulansa, a potom odijeljeni serum je pohranjen na -20 °C do analize. Titar IgG protutijela na H. pylori određen je automatiziranom metodom EIA Roche Diagnostics (F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Švicarska) na imunoanalizatoru Cobas Core II. Svi bolesnici s titrom anti-H. pylori protutijela iznad 6,6 U/mL klasificirani su kao seropozitivni.
Statistička obrada rezultata provedena je pomoću programa SAS Institute StatView (verzija 5.0) uz primjenu Fisherova egzaktnog testa za izračunavanje χ2 i vrijednosti P. Vrijednosti P niže od 0,05 smatrane su statistički značajnima.
 
Rezultati
Od 98 osoba u kontrolnoj skupini, 53 (54,1%) ih je imalo pozitivan rezultat testa na anti-H. pylori IgG (titar >6,6 U/mL), tj. 34 od 61 (55,7%) muških i 19 od 37 (51,3%) ženskih osoba; razlika prema spolu nije bila statistički značajna. Od 102 bolesnika s KAB, 89 (87,2%) ih je bilo pozitivno na anti-H. pylori IgG, tj. 52 od 59 (88,1%) muških i 37 od 43 (86,0%) ženskih bolesnika. Broj seropozitivnih ispitanika značajno se razlikovao između kontrolne i bolesničke skupine (P<0,001). Nadalje smo skupinu bolesnika s KAB podijelili prema socioekonomskom statusu, pričem su oni s niskim (N=49) socioekonomskim statusom svi bili seropozitivni. Broj seropozitivnih ispitanika značajno se razlikovao između ovih podskupina s niskim i visokim socioekonomskim statusom (100% vs. 75,5%; P<0,001). Rezultati su prikazani u tablicama 1. i 2.
 
Tablica 1. Seropozitivnost na Helicobacter pylori u skupini bolesnika s KAB i kontrolnih ispitanika
 
 
Tablica 2. Seropozitivnost na Helicobacter pylori u skupini bolesnika s KAB prema socioekonomskom statusu
 
 
Rasprava
Uloga klasičnih čimbenika rizika za aterosklerozu, tj. hipertenzije, hiperlipidemije, šećerne bolesti i pušenja, dobro je utvrđena. Danas se istraživanja sve više usmjeravaju ka razjašnjavanju uloge alternativnih čimbenika rizika poput citokina, infekcije i imunosti. Postoji mnoštvo podataka o mogućim patogenetskim mehanizmima, koji su većinom usredotočeni na ulogu posrednika upalnog odgovora, kao što su fibrinogen i CRP, te odnedavno interleukini (IL) poput IL-1 i IL-10, te osteopontin (9). U tom smjeru još se uvijek ispituje udruženost kronične infekcije H. pylori i KAB. Prema nekim izvješćima, protein toplinskog šoka 60 iz H. pylori (Hsp60) dovoljno je sličan endotelijskom Hsp, pa bi tako kronična infekcija H. pylori mogla dovoditi do odgovora autoimunih protutijela na endotelijske stanice (10). Nekoliko je studija isto tako našlo povišen broj leukocita i niži HDL-kolesterol u bolesnika s infekcijom H. pylori (11). Bez obzira na mehanizam koji je tu uključen, naši podaci pružaju dodatne dokaze za povezanost infekcije H. pylori i KAB, poglavito u bolesnika s elektrofiziološkim znacima srčane ishemije (12). Još uvijek su prisutna neka metodologijska ograničenja koja bi mogla pomutiti istraživanja u ovom području (13).
Naše je ispitivanje bilo skromno zamišljeno, što je rezultiralo nekim ograničenjima koja se nadamo prevladati u budućnosti. Jedno od ograničenja bio je mali broj ispitanika uključenih u studiju te neujednačenost kontrolne i bolesničke prema spolu, dobi i rizičnim čimbenicima za KAB. Nadalje, nije provedena procjena hipertenzije, hiperlipidemije, šećerne bolesti i pušenja te korelacija sa seropozitivnošću na H. pylori. Daljnje ograničenje ove studije bilo je to što nije pružila dokaze za ulogu virulentnih (tzv. CagA+) sojeva H. pylori (14). Ipak, smatramo kako će naša studija potaknuti daljnja istraživanja povezanosti između seropozitivnosti na H. pylori i KAB, jer naši rezultati ukazuju na moguću pojačanu seroepidemiološku udruženost infekcije H. pylori i KAB.
 
Literatura
1.    Warren JR, Marshall BM. Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet 1983;1:1273-5.
2.    Graham DY, Malaty HM, Evans DG, Evans DJ, Klein PD, Adam E. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in an asymptomatic population in United States. Effect of age, race and socioeconomic status. Gastroenterology 1991;100:1495-501.
3.    El-Omar EM, Carrington M, Chow WH, McColl KE, Bream JH, Young HA et al. Interleukin-1 polymorphisms associated with increased risk of gastric cancer. Nature 2001;412(6842):99.
4.    Mendall MA, Goggin PM, Molineaux N, Levy J, Toosy T, Strachan D et al. Relation of Helicobacter pylori infection and coronary heart disease. Br Heart J 1994;71:437-9.
5.    Latsios G, Saetta A, Michalopoulos NV, Agapitos E, Patsouris E. Detection of cytomegalovirus, Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae DNA in carotid atherosclerotic plaques by the polymerase chain reaction. Acta Cardiol 2004;59(6):652-7.
6.    Patel P, Carrington D, Strachan DP, Leatham E, Goggin P, Northfield TC et al. Fibrinogen: a link between chronic infection and coronary heart disease. Lancet 1995;343:1634-35.
7.    Oshima T, Ozono R, Yano Y, Oishi Y, Teragawa H, Higashi Y et al. Association of Helicobacter pylori infection with systemic inflammation and endothelial dysfunction in healthy male subjects. J Am Coll Cardiol 2005 19;45(8):1219-22.
8.    Harvey R, Lane A, Murray L, Harvey I, Nair P, Donovan J. Effect of Helicobacter pylori infection on blood pressure: a community based cross sectional study. BMJ 2001;323:264-5.
9.    Ohsuzu F. The roles of cytokines, inflammation and immunity in vascular diseases. J Atheroscler Thromb 2004;11(6):313-21.
10. Lenzi C, Palazzuoli A, Giordano N, Alegente G, Gonnelli C, Campagna MS et al. H. pylori infection and systemic antibodies to CagA and heat shock protein 60 in patients with coronary heart disease. World J Gastroenterol 2006;12(48):7815-20.
11. Kinoshita Y. Lifestyle-related diseases and Helicobacter pylori infection. Intern Med 2007;46(2):105-6.
12. Eskandarian R, Malek M, Mousavi SH, Babaei M. Association of Helicobacter pylori infection with cardiac syndrome X. Singapore Med J 2006;47(8):704-6.
13. Nieto FJ. Infective agents and cardiovascular disease. Semin Vasc Med 2002;2(4):401-15.
14. Pasceri V, Patti G, Cammarota G, Pristipino C, Richichi G, Di Sciascio G. Virulent strains of Helicobacter pylori and vascular diseases: a meta-analysis. Am Heart J 2006 Jun;151(6):1215-22.