Contact

Daria Pašalić
Editor-in-Chief
Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry
Zagreb University School of Medicine
Šalata ul 2.
10 000 Zagreb, Croatia
Phone +385 (1) 4590 205; +385 (1) 4566 940
E-mail: dariapasalic [at] gmail [dot] com

Useful links

Izvorni znanstveni članak

 

Hossein Hadinedoushan1, Abbas Aflatounian2, Morteza Anvari3. Uloga IL-2 i reumatoidnog faktora u ponovljenom spontanom pobačaju. Biochemia Medica 2008;18(2):201-5.

1Klinika za imunologiju, Istraživački i klinički centar za neplodnost, Yazd, Iran

2Klinika za ginekologiju i porodništvo, Istraživački i klinički centar za neplodnost, Yazd, Iran

3Klinika za anatomiju, Istraživački i klinički centar za neplodnost, Yazd, Iran

 

*Adresa za dopisivanje: hhadin [at] ssu [dot] ac [dot] ir

 

Sažetak

Cilj: Ponovljeni spontani pobačaj (PSP), tj. ponavljanje triju ili više uzastopnih pobačaja, pojavljuje se u približno 1-2% žena u reproduktivnoj dobi. Pretpostavlja se da bi određeni broj ponovljenih gubitaka trudnoće mogao biti uzročno povezan s imunošću. Svrha ove studije bila je odrediti ulogu interleukina-2 (IL-2) i reumatoidnog faktora (RF) u PSP.

Materijali i metode: Ovo je istraživanje parova provedeno na dvije različite skupine. Prva se skupina sastojala od 56 žena koje su imale tri ili više PSP, a druga od 63 zdrave žene bez pobačaja u anamnezi i uz barem jednu uspješnu trudnoću. U uzorcima seruma ispitana je prisutnost IL-2 pomoću metode ELISA i RF testom lateks-aglutinacije.

Rezultati: Dvije od 56 žena u prvoj skupini imale su IL-2 u serumu. U drugoj skupini nijedna žena nije imala IL-2 u serumu. Također, 53,5% žena u prvoj skupini i 6% žena u drugoj skupini bilo je pozitivno na RF pri različitim titrovima. Postojale su statistički značajne razlike između skupina I i II s obzirom na RF (P = 0,002).

Zaključci: Koncentracija IL-2 ne utječe na ishod trudnoće, dok je prevalencija RF u žena s PSP bila viša nego u normalnih ispitanica. Stoga se preporučuje ispitivanje uloge RF u vezi s ishodom trudnoće.

Ključne riječi: IL-2, reumatoidni faktor, ponovljeni spontani pobačaj

Pristiglo: 27. studenog 2007.                                                                                                                    Prihvaćeno: 27. ožujka 2008.

 

 

Uvod

Ponovljeni spontani pobačaji (PSP) još uvijek predstavljaju učestali reproduktivan problem širom svijeta; tri ili više pobačaja zahvaća 1-2% žena reproduktivne dobi (1). Unatoč nekoliko utvrđenih etioloških čimbenika, uzrok PSP se ne može odrediti u gotovo 50% slučajeva. Pretpostavlja se da određeni broj tih ponovljenih gubitaka trudnoće može biti povezan s imunosnim uzrocima (2). Odgovor T-pomoćničkih stanica (Th) nakon aktivacije je funkcionalno obilježen citokinima koje te stanice proizvode. Stanice Th1 uglavnom luče interleukin (IL)-2, interferon (IFN)-γ i čimbenik nekroze tumora (TNF)-β (3). IL-2 se izrazito ističe među citokinima koji su osobito povezani s preživljenjem zametka. Chaouat i sur. (1990.) su pokazali da primjena IL-2 kod gravidnih miševa uzrokuje pobačaj (4). Reumatoidni faktori (RF) su antitijela koja prepoznaju udio Fc molekula IgG kao svoje vlastite antigene. RF mogu biti bilo kojeg izotipa imunoglobulina (IgM, IgG, IgE). Većina klinički izmjerenih RF su razreda IgM (5). Među zdravom populacijom učestalost pojedinaca pozitivnih na RF iznosi od 1,3 do 4% u bijelaca pa do 30% u nekim plemenima sjevernoameričkih indijanaca (6). Čini se da mala podskupina B-stanica koje izražavaju CD5, a poznate su kao B-1a-stanice, stvaraju RF (7). Mnoge su studije razjasnile temeljnu ulogu T-stanica u promjeni razreda u kojoj stvaranje citokina ima važan učinak na vrstu imunoglobulina koju stvaraju B-stanice (8).

Cilj ove studije bio je usporediti koncentracije IL-2 (citokina Th1) i RF u serumu žena s anamnezom PSP s koncentracijama u kontrolnoj skupini.

 

Materijali i metode

Ispitanice

Ovo je istraživanje parova provedeno u dvije različite skupine upućene u Istraživački i klinički centar za neplodnost Yazd. Prva se skupina sastojala od 56 žena s anamnezom tri ili više PSP, a druga je obuhvaćala 63 zdrave žene bez pobačaja u anamnezi te s barem jednom uspješnom trudnoćom. Uzorci pobačenog zametka imali su normalan kariotip, negativan nalaz za TORCH, bili su bez anatomskih ili endokrinih problema uz odsutnost antifosfolipidnih antitijela razreda IgM i IgG, antikardiolipinskih antitijela razreda IgM, IgG i IgA te antinuklearnih antitijela razreda IgM i IgG. Sve su slučajeve činili primarni PSP. Dobiveni su demografski podatci, o dobi, broju pobačaja i gestacijskoj dobi posljednjeg pobačaja za žene iz skupine s PSP, te o broju trudnoća za žene u kontrolnoj skupini. Lokalno institucionalno prosudbeno tijelo je odobrilo eksperimentalne postupke, a od svake je sudionice dobiven potpisani informirani pristanak.

 

Metode

Prikupljeni su uzorci krvi (5 mL) i serumi su ispitani na prisutnost IL-2 prema uputama proizvođača (Bender Medsystem GmbH, Beč, Austrija). Ukratko, postupak se sastojao od slijedećih koraka: 1) 100 µL svakog uzorka u duplikatu je dodano u jažicu; također, ista je količina razrjeđivača uzorka stavljena u jažice za slijepu probu; 2) 50 µL razrijeđenog Biotin-konjugata je dodano u sve jažice i inkubirano na sobnoj temperaturi tijekom 2 sata; 3) mikrotrake s jažicama isprane su četiri puta i 100 µL razrijeđenog Streptavidin-HRP je dodano svim jažicama; 4) uzorci su najprije inkubirani na sobnoj temperaturi tijekom 1 sata i zatim isprani 4 puta; 5) konačno je otopina TMB-supstrata dodana svim jažicama i inkubirana na sobnoj temperaturi 15 minuta; 6) enzimska je reakcija zaustavljena pipetiranjem 100 µL otopine za zaustavljanje reakcije u jažice i apsorbancija svake mikrojažice je očitana na 450 i 620 nm, kao referentnim valnim dužinama.

Osjetljivost analize IL-2 iznosila je 3,5 pg/mL. Ukupan koeficijent varijacije iz dana u dan iznosio je 5,2%, a u seriji 8%. Prisutnost RF (antihumanog imunoglobulina) određena je testom lateks-aglutinacije (Bionic, Iran) prema uputama proizvođača, a prisutnost aglutinacije je smatrana pozitivnom. Pozitivni su uzorci ispitani u različitim razrjeđenjima do titra 1/64.

 

Statistička analiza

Statistička je analiza provedena pomoću programskog paketa SPSS V 12.0 (SPSS Inc, Chicago, IL). Hi-kvadrat test je primijenjen za usporedbu pojavnosti RF među skupinama.

 

Rezultati

Prosječna dob žena u prvoj skupini bila je 28 ± 4 godine (raspon 21-42), a u drugoj skupini 27 ± 5 godina (raspon 18-37). Među ženama iz dviju skupina nije bilo značajne razlike u dobi. Broj gubitaka trudnoće je varirao od 3 do 10 (4 ± 1). Prosječna gestacijska dob kod posljednjeg pobačaja bila je u prvoj skupini 11,45 ± 2,85 tjedana. Dvije od 56 žena u skupini I imale su IL-2 u serumu (koncentracije 35 pg/mL i 10 pg/mL). IL-2 nije nađen ni kod jedne žene iz skupine II. Također, 53,5% žena u skupini I i 6% žena u skupini II bilo je pozitivno na RF u različitim titrovima (Slika 1.). Postojale su statistički značajne razlike između skupina I i II za RF (P = 0,002).

Slika 1. Učestalost titra RF u skupini s PSP (bolesnice) i kontrolnoj skupini.

 

Rasprava

Prošlih je godina postignut određen napredak u boljem razumijevanju ponovljenog pobačaja te ponudi dijagnostičkih pomagala i obradi. PSP je još uvijek najčća komplikacija tijekom trudnoće (9). Stvaranje citokina i razdioba imunih stanica tijekom trudnoće može pružiti važne informacije za predviđanje ishoda trudnoće, npr. termina ili gubitka trudnoće (10). U ovoj smo studiji određivali citokin IL-2 u žena s anamnezom PSP te u žena reproduktivno podudarne dobi bez pobačaja. Iako nismo mogli otkriti IL-2 u serumima kontrolne skupine, o povišenim koncentracijama IL-2 u normalnoj trudnoći već je izvještavano (11). Takva razlika u rezultatima može biti povezana s dobi ispitanica, kompletima reagencija za mjerenje, rasom i društveno-ekonomskim statusom. Samo su dvije od 56 žena s anamnezom PSP bile pozitivne na IL-2 u serumu. Neke studije ukazuju da limfociti iz periferne krvi žena s PSP, u usporedbi sa ženama s uspješnom trudnoćom, luče povišene koncentracije određenih citokina Th1 kao, primjerice, IL-2 nakon stimulacije mitogenima ili antigenima (12,13). Stvaranje citokina Th1 je, međutim, smanjeno tijekom trudnoće (14). Naši rezultati nisu pokazali sličan obrazac stvaranja IL-2 u ispitivanim uzorcima. Kao dio istraživanja također smo mjerili RF u dvjema skupinama. Rezultati su pokazali da je 53,5% žena s anamnezom PSP bilo pozitivno na RF čija je koncentracija bila značajno viša nego u kontrolnih ispitanica. U nekim je studijama navedeno da određena autoantitijela nepovoljno utječu na tijek trudnoće i fetalnog rasta (15) no jedini članak koji spominje porast RF tijekom trudnoće jest rad Ailusa i sur. (16). U istraživanju autora Iijime i sur. 8,3% žena s anamnezom PSP koje su bile uključene u studiju imalo je RF u serumu (17). RF su autoantitijela povezana s reumatoidnim artritisom koja je moguće otkriti u normalnih pojedinaca, no samo prolazno. Nedavno je dokazano da B-stanice proizvode RF samo kad su aktivirane dvama signalima, tj. jednim zbog uključenosti receptora B-stanica, a drugim zbog prepoznavanja patogeno povezanog molekularnog obrasca preko Toll-like receptora. Stoga ta autoantitijela povezuju prirođeni i stečeni imuni odgovor (18). Poznate su i uloge nekih infektivnih agenasa u ponovljenim pobačajima. Moguća je, međutim, i određena povezanost između mikrobijalnog pobačaja i stvaranja RF.

 

Zaključak

Rezultati koji su postignuti u ovom istraživanju pokazali su da koncentracija IL-2 u serumu nije utjecala na ishod trudnoće. Ipak, prevalencija RF je bila veća među bolesnicama s PSP nego u normalnih žena bez pobačaja. Zbog toga se preporuča istraživanje uloge RF u odnosu na ishod trudnoće.

 

Zahvala

Sveučilište medicinskih znanosti „Shahid Sadoughi University“ pružilo je financijsku potporu ovom istraživanju, a autori su zahvalni za tehničku pomoć g. Hosseinu Fazliju.

 

Literatura

1.     Regan L. Overview of recurrent miscarriage. Gynaecology Forum 1998;3:3-7.

2.     Laird SM, Tuckerman EM, Cork BA, Linjawi S, Blakemore AI, Li TC. A review of immune cells and molecules in women with recurrent miscarriage. Hum Reprod Update 2003;9(2):163-74.

3.     Mosmann TR, Sad S. The expanding universe of T-cell subsets: Th1, Th2 and more. Immunol Today 1996;3:138-46.

4.     Chaouat G, Menu M, Clark DA, Dy M, Minkowski M, Wegmann TG. Control of fetal survival in CBAč×čDBA/2 mice by lymphokine therapy. J Reprod Fertil 1990;9(2):447-57.

5.     Nielen MMJ, Van Schaardenburg D, Reesink HW, Van de Stadt RJ, Van der Hors-Bruinsma IE, De Koning MH, et al. Specific autoantibodies precede the symptoms of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004;50:380-6.

6.     Jansen AL, van der Horst-Bruinsma I, van Schaardenburg D, van de Stadt RJ, de Koning MH, Dijkmans BA. Rheumatoid factor and antibodies to cyclic citrullinated peptide differentiate rheumatoid arthritis from undifferentiated polyarthritis in patients with early arthritis. J Rheumatol 2002;29(10):2034-40.

7.     Mantovani L, Wilder RL, Casali P. Human rheumatoid B-1a (CD5+ B) cells make somatically hypermutated high affinity IgM rheumatoid factors. J Immunol 1993;151(1):473-88.

8.     Stavnezer J. Immunoglobulin class switching. Curr Opin Immunol 1996;8:199-205.

9.     Clifford K, Rai R, Watson H, Regan L. An informative protocol for the investigation of recurrent miscarriage: preliminary experience of 500 consecutive cases. Hum Reprod 1994;9:1328-32.

10.   Wegmann TG, Lin H, Guilbert L, Mosmann TR. Bidirectional cytokine interactions in the materno-fetal relatioship: successful allopregnancy is a Th2 phenomenon. Immunol Today 1993;14:353-355.

11.   Favier R, Edelman P, Mary JY, Sadoul G, Douay L. Presence of elevated serum interleukin-2 levels in pregnant women. N Engl J Med 1990;322(4):270.

12.   Hossein H, Mahroo M, Abbas A, Firouzeh A, Nadia H. Cytokine production by peripheral blood mononuclear cells in recurrent miscarriage. Cytokine 2004;28(2):83-6.

13.   Raghupathy R, Makhseed M, Azizieh F, Omu A, Gupta M, Farhat R. Cytokine production by maternal lymphocytes during normal human pregnancy and in unexplained recurrent spontaneous abortion. Hum Reprod 2000:15(3):713-8.

14.   Rezaei A, Dabbagh A. T-helper (1) cytokines increase during early pregnancy in women with a history of recurrent spontaneous abortion. Med Sci Monit 2002:8(8):607-10.

15.   Kotlan B, Padanyi A, Batorfi J, Fulop V, Szigetvari I, Rajczy K, et al. Alloimmune and autoimmune background in recurrent pregnancy loss - successful immunotherapy by intravenous immunoglobulin. Am J Reprod Immunol 2006;55(5):331-40.

16.   Ailus KT. A follow-up study of immunoglobulin levels and autoantibodies in an unselected pregnant population. Am J Reprod Immunol 1994;31(4):189-96.

17.   Iijima T, Tada H, Hidaka Y, Mitsuda N, Murata Y, Amino N. Effects of autoantibodies on the course of pregnancy and fetal growth. Obstet Gynecol 1997;90(3):364-9.

18.   Chaiamnuay S, Bridges SL Jr. The role of B cells and autoantibodies in rheumatoid arthritis: Pathophysiology 2005;12(3):203-16.